Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ III


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

1.         Контролем виконання проекту називається:

a)         регулярний вимір параметрів проекту й ідентифікація виника-ючих відхилень;

b)         просування у виконанні робіт проекту у напрямку до досягнен-ня його цілей;

c)         моніторинг і прогнозування ходу робіт;

d)         прогрес проекту.

2.         Управління ризиками на протязі ЖЦ проекту здійснюється:

a)         на фазі ініціації;

b)         на фазі планування;

c)         на всіх фазах ЖЦ проекту;

d)         на фазі реалізації.

3.         Прогрес проекту — це:

a)         регулярний вимір параметрів проекту й ідентифікація виника-ючих відхилень;

b)         просування у виконанні робіт проекту у напрямку до досягнен-ня його цілей;

c)         реакція на коригуючі впливи щодо виникаючих відхилень;

d)         моніторинг і прогнозування ходу робіт.

4.         Результатом аналізу відхилень у проекті буде:

a)         список коригуючих дій;

b)         список відхилень, що вимагають втручання;

c)         моніторинг і прогнозування ходу робіт;

d)         план по реалізації.

5.         В залежності від тяжкості проявів розрізняють такі види ри-

зиків:

a) втрачена вигода;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

b)         збитки;

c)         банкрутство;

d)         всі варіанти вірні.

6.         В залежності від джерела виникнення розрізняють такі види

ризиків у проекті:

a)         природно-кліматичні;

b)         зовнішні;

c)         внутрішні;

d)         збитки.

7.         При кількісному аналізі ризику найбільш розповсюдженими

є методи:

a)         аналіз ризиків;

b)         аналіз чутливості;

c)         аналіз сценаріїв;

d)         аналіз моделей (метод Монте-Карло).

8.         Проектний ризик — це:

a)         підвищення ймовірності позитивних для цілей проекту подій і зниження ймовірності несприятливих подій;

b)         міра серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцін-ка потенційних можливостей, пов’язаних з ризиком;

c)         небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів проекту у майбутньому, із розрахунку яких і приймаються рішення в даний момент;

d)         міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце.

9.         Ймовірність ризику (risk probability) — це:

a)         критерій досягнення цілей проекту;

b)         міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце;

c)         відхилення дійсного стану проекту від очікуваного;

d)         міра серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцін-ка потенційних можливостей, пов’язаних з ризиком.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

10.       Загроза ризику (risk impact) — це:

a)         підвищення ймовірності позитивних для цілей проекту подій і зниження ймовірності несприятливих подій;

b)         небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів проекту у майбутньому, із розрахунку яких і приймаються рішення в даний момент;

c)         міра серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцін-ка потенційних можливостей, пов’язаних з ризиком;

d)         міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде

мати місце.

11.       Ціль управління проектними ризиками — це:

a)         ліквідація небажаних відхилень від очікуваних станів проекту;

b)         підвищення ймовірності позитивних для цілей проекту подій і зниження ймовірності несприятливих подій;

c)         визначення серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцінка потенційних можливостей, пов’язаних з ризиком;

d)         визначення можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце.

12.       Ментальні карти — це:

a)         зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі;

b)         інструмент для оцінювання пріоритетності ризиків;

c)         блок-схеми технологічного процесу;

d)         схеми, що описують роботи проекту.

13.       Аналіз чутливості — це:

a)         техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов;

b)         інструмент для оцінювання пріоритетності ризиків;

c)         зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі;

d)         техніка аналізу проектного ризику, що дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому пе-ребувають їх імовірні значення.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

14.       Аналіз сценаріїв — це:

a)         техніка аналізу проектного ризику, що дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому пе-ребувають їх імовірні значення;

b)         інструмент для оцінювання пріоритетності ризиків;

c)         зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі;

d)         техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.

15.       Матриця ризиків — це:

a)         інструмент для оцінювання пріоритетності ризиків;

b)         зручний інструмент для відображення процесу мислення і

структуризації інформації у візуальній формі;

c)         техніка аналізу проектного ризику, що дає змогу врахувати як

чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому пе-

ребувають їх імовірні значення;

d)         техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити

значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших

рівних умов.

16.       Якість результату проекту:

a)         сорт, до якого відноситься об’єкт за своїми характеристиками;

b)         категорія, яка присвоюється об’єктам за сукупністю характе-ристик;

c)         цілісна сукупність характеристик об’єкта, що задовольняють встановлені чи прогнозовані потреби;

d)         клас, до якого відноситься об’єкт за своїми характеристиками;

e)         все перераховане.

17.       Cукупність характеристик об’єкта, що визначають його

здатність задовольняти встановлені і передбачувані потреби — це:

a)         якість;

b)         процес;

c)         явище;

d)         подія.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

18.       Управління якістю проекту охоплює:

a)         всі фази ЖЦ проекту;

b)         фазу завершення проекту;

c)         фазу планування;

d)         фазу реалізації.

19.       Управління якістю в проекті — це:

a)         розділ управління проектами, що складається з процесів, які гарантують, що продукт проекту, а також сам проект задовольняти-муть ті потреби учасників проекту, заради яких він створювався;

b)         розділ управління проектами, що забезпечує якісну інтеграцію всіх процесів проекту;

c)         управління стандартами проекту.

20.       План управління якістю — це:

a)         документ, у якому регламентовано конкретні заходи у сфері якості, ресурси і послідовність щодо конкретної продукції, проекту чи контракту;

b)         документація, шо супроводжує впровадження запланованих, систематичних операцій, які забезпечують використання в проекті всіх процесів, необхідних для виконання вимог з якості;

c)         угода, яка гарантує, що продукт проекту задоволь нятиме пот-реби учасників проекту.

21.       Призначення процесу «Запровадження якості» — це:

a)         впровадження запланованих, систематичних операцій, які за-безпечують використання в проекті всіх процесів, необхідних для ви-конання вимог з якості;

b)         регламентація процесів проекту;

c)         впровадження сучасних комп’ютерних систем управління про-ектами.

22.       Бенчмаркінг — це:

a)         графічне зображення характеру зміни показника якості в часі;

b)         спосіб знаходження можливостей для вдосконалення своєї ді-яльності на основі її порівняння із діяльністю кращих або провідних в своїй області підприємств або підрозділів;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами c) аналіз факторів ризику проекта.

23.       Контрольні карти — це:

a)         графічне зображення характеру зміни показника якості в часі;

b)         гістограма впорядкована за частотою виникнення певних фак-торів по кожному результату, вона дозволяє сконцентрувати увагу на небагатьох важливих факторах;

c)         спосіб знаходження можливостей для вдосконалення своєї ді-яльності на основі її порівняння із діяльністю кращих або провідних в своїй області підприємств або підрозділів.

24.       Діаграми Парето — це:

a)         гістограма, впорядкована за частотою виникнення певних фак-торів по кожному результату, вона дозволяє сконцентрувати увагу на небагатьох важливих факторах;

b)         графічне зображення характеру зміни показника якості в часі;

c)         спосіб знаходження можливостей для вдосконалення своєї ді-яльності на основі її порівняння із діяльністю кращих або провідних в своїй області підприємств або підрозділів.

25.       Діаграма Парето використовується в управлінні проектами

для:

a)         ідентифікації ризику;

b)         контролі якості;

c)         підготовці тендерів;

d)         виборі альтернативного проекту.

26.       Діаграма Ішикави використовується в управлінні проектами

для:

a)         ініціації проекту;

b)         маркетингу проекту;

c)         плануванні якості проекту;

d)         у всіх перерахованих випадках;

27.       Закупівлі — це:

a) забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з планом проекту;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

b)         визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконан-ня проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні;

c)         придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-екту по найвигіднішій ціні.

d)         постачання робіт, товарів або послуг.

28.       Основна мета процесу закупівлі в проекті — це:

a)         придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-екту по найвигіднішій ціні;

b)         забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з планом проекту;

c)         передати неосновні функції управління проектом іншій сто-роні;

d)         визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконан-ня проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні.

29.       Процес планування закупівель — це:

a)         визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконання

проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні;

b)         забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з

планом проекту;

c)         планування витрат, які безпосередньо пов’язані із виконанням проекту;

d)         придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-екту по найвигіднішій ціні.

30.       До прямих витрат відносять:

a)         витрати, які безпосередньо пов’язані із виконанням проекту (наприклад, зарплата членів команди проекту);

b)         витрати виконуючій організації на проведення проекту (на-приклад, зарплата керівників, які непрямо беруть участь у проекті, оплата використаної офісом електроенергії).

31.       До непрямих витрат відносять:

a) витрати виконуючій організації на проведення проекту (на-приклад, зарплата керівників, які непрямо беруть участь у проекті, оплата використаної офісом електроенергії);

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

b) витрати, які безпосередньо пов’язані із виконанням проекту (наприклад, зарплата членів команди проекту).

32.       Проведення торгів є обов’язковою процедурою для проек-

тів, які фінансуються:

a)         за кошти приватних осіб;

b)         за кошти підприємств, організацій;

c)         за державні кошти;

d)         з інших джерел.

33.       Результатом переговорів по контракту є документ, який

може бути підписаний як покупцем, так і продавцем:

a)         контракт;

b)         декларація про наміри;

c)         біржова угода;

d)         акт.

34.       Адміністрування контрактів — це:

a)         процес управління контрактами і відносинами між продавцем і покупцем;

b)         документація, що готується замовником та передається учас-никам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета за-купівлі, визначеного замовником;

c)         конкурсна форма проведення підрядних торгів з метою визна-чення переможця.

35.       Тендер — це:

a)         процес управління контрактами і відносинами між продавцем і покупцем;

b)         конкурсна форма проведення підрядних торгів з метою визна-чення переможця;

c)         процедура, що готується і проводиться учасником для з метою закупівлі.

36.       Тендерна документація — це:

a) документація управління контрактами і відносинами між про-давцем і покупцем;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

b)         документація, що готується замовником та передається учас-никам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета за-купівлі, визначеного замовником;

c)         документи, які визначають переможця.

37.       Тендерна пропозиція — це:

a)         пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної доку-ментації;

b)         пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замов-нику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендер-ною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої від-повідно до передбачених тендерною документацією умов;

c)         встановлений замовником у тендерній документації (запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права зміню-вати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни у перед-бачуваних випадках.

38.       Акцепт тендерної пропозиції — це:

b)         пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної доку-ментації;

c)         прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

d)         пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замов-нику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендер-ною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої від-повідно до передбачених тендерною документацією умов.

39.       Альтернативна тендерна пропозиція — це:

a)         пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної доку-ментації;

пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замов-нику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерТема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

ною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої від-повідно до передбачених тендерною документацією умов;

c) прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції.

40.       Державна закупівля — це:

a)         визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам до-зволяється подавати тендерні пропозиції;

b)         придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти;

c)         письмовий правочин між замовником та учасником — пере-можцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, вико-нання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату.

41.       Договір про закупівлю — це:

a)         придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні ко-шти в установленому порядку;

b)         письмовий правочин між замовником та учасником — пере-можцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, вико-нання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;

c)         визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам до-зволяється подавати тендерні пропозиції.

42.       Переможець процедури закупівлі — це:

a)         учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки визнана найкращою та акцептована;

b)         придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти;

c)         визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам до-зволяється подавати тендерні пропозиції.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

43.       Предмет закупівлі — це:

a)         визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам до-зволяється подавати тендерні пропозиції;

b)         придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні ко-шти в установленому порядку;

c)         письмовий правочин між замовником та учасником — пере-можцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, вико-нання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату.

44.       Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі:

a)         не може бути меншою ніж дві;

b)         не може бути більшою ніж 10;

c)         не може бути меншою ніж одна.

45.       Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні

пропозиції мають право подавати:

a)         лише ті учасники, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі (не менше двох);

b)         лише ті учасники, які запрошені державними органами взяти участь у процедурі закупівлі (не менше двох).

46.       Коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких іс-

нує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не

за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана

вартість предмета закупівлі таких товарів чи послуг перевищує 200

тис. гривень, застосовується процедура:

a)         тендеру;

b)         редукціону;

c)         аутсорсингу;

d)         торгів.

47.       Передача неосновних функцій підприємства і всіх пов’язаних

з ними активів в управління професійному підряднику — це:

a)         аутсорсинг;

b)         тендер;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

c)         торги;

d)         лізинг.

48.       Аутсорсинг є:

a)         оперативним рішенням проблеми постачань у проекті;

b)         стратегічним рішенням проблеми постачань у проекті;

c)         єдиним рішенням проблеми постачань у проекті;

d)         тактичним рішенням проблеми постачань у проекті.

49.       Управління закупівлями у проекті є:

a)         оперативним рішенням проблеми постачань у проекті;

b)         єдиним рішенням проблеми постачань у проекті;

c)         тактичним рішенням проблеми постачань у проекті;

d)         стратегічним рішенням проблеми постачань у проекті.

50.       Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг):

a)         передача спеціалізованій компанії повністю або частково функ-цій, пов’язаних з інформаційними технологіями та системами, при-дбання в лі зинг комп’ютерного устаткування, програмування тощо;

b)         підхід середніх і великих компаній до реалізації проектних зав-дань;

c)         передача стороннім організаціям виконання юридичних, кон-салтингових послуг, послуг з прибирання і охорони приміщень, буді-вельні, архітектурні, ландшафтні роботи тощо;

d)         передача сторонній організації окремих бізнес-процесів, які

для компанії є неосновними (наприклад, управління персоналом,

бух галтерський облік, логістика, маркетинг, реклама).

51.       Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsoursing —

BPO):

a)         передача спеціалізованій компанії повністю або частково функ-цій, повязаних з інформаційними технологіями та системами, прид-бання в лі зинг компютерного устаткування, програмування тощо;

b)         підхід середніх і великих компаній до реалізації проектних зав-дань;

c)         передача стороннім організаціям виконання юридичних, кон-салтингових послуг, послуг з прибирання і охорони приміщень, буді-вельні, архітектурні, ландшафтні роботи тощо;

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

d) передача сторонній організації окремих бізнес-процесів, які для компанії є неосновними (наприклад, управління персоналом, бухгалтерський облік, логістика, маркетинг, реклама).

52.       Аутсорсинг у сфері послуг:

a)         передача спеціалізованій компанії повністю або частково функ-цій, пов’язаних з інформаційними технологіями та системами, при-дбання в лі зинг комп’ютерного устаткування, програмування тощо;

b)         підхід середніх і великих компаній до реалізації проектних зав-дань;

c)         передача стороннім організаціям виконання юридичних, кон-салтингових послуг, послуг з прибирання і охорони приміщень, буді-вельні, архітектурні, ландшафтні роботи тощо;

d)         передача сторонній організації окремих бізнес-процесів, які

для компанії є неосновними (наприклад, управління персоналом,

бухгалтерський облік, логістика, маркетинг, реклама).

53.       Аутсорсинг управління проектами:

a)         передача спеціалізованій компанії повністю або частково функ-цій, пов’язаних із загальним керівництвом, адміністрування проекту;

b)         підхід середніх і великих компаній до реалізації проектних зав-дань;

c)         передача стороннім організаціям виконання юридичних, кон-салтингових послуг, послуг з прибирання і охорони приміщень, буді-вельні, архітектурні, ландшафтні роботи тощо;

d)         передача сторонній організації окремих бізнес-процесів, які

для компанії є неосновними (наприклад, управління персоналом,

бухгалтерський облік, логістика, маркетинг, реклама).

54.       При аутсорсингу функцій:

a)         аутсорсер бере на себе відповідальність за виконання конкрет-

них функцій управління проектами замовника;

b)         аутсорсер бере на себе відповідальність за виконання лише основних функцій управління проектами замовника;

c)         аутсорсер бере на себе відповідальність за виконання всіх функцій управління проектами замовника.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

55.       Офшоринг — це:

a)         аутсорсинг за кордоном;

b)         аутсорсинг в Україні;

c)         тендер за кордоном.

56.       Назвіть країни-лідери з постачання послуг аутсорсингу:

a)         Індія;

b)         США;

c)         Китай;

d)         Україна.

57.       Назвіть країни-лідери з проведення аутсорсингу:

a)         Росія;

b)         США;

c)         Японія;

d)         Великобританія.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами