Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.8. Організація і проведення торгів за проектами : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

11.8. Організація і проведення торгів за проектами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

У світовій практиці управління проектами виділяють три осно-вних способи підбору партнерів для закупівлі товарів, робіт чи по-слуг:

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

1)         вільний вибір постачальників;

2)         вибір постачальників, що раніше залучалися до реалізації проектів;

3)         вибір постачальників шляхом організації торгів.

Останнім часом намітилася чітка тенденція до зростання дина-

міки оголошень торгів, які й визначають методи придбання товарів, робіт та послуг у проекті. Все більше число фахівців приходить до висновку, що це краща форма ухвалення оптимального рішення на постачання устаткування, виконання робіт або надання послуг для проекту.

Торги в Україні поділяються на відкриті та закриті, можуть про-водитися в один чи два етапи, в формі конкурсу. Можуть бути реа-лізовані й інші способи закупівель, які не є по суті торгами, такі як запит цінових котирувань, закупівлі в одного учасника, які повинні застосовуватися в особливих випадках по спеціальному дозволу контролюючого органу.

Часто вживаний термін «тендер» в практиці управління проек-тами використовується як аналог термінів «конкурс» чи «торги», а також позаконкурсної (але конкурентної) процедури.

Тендер (з англ. tend — обслуговувати) — конкурсна форма проведення підрядних торгів з метою визначення переможця.

Нижче подано понятійний апарат організації торгів згідно з «По-ложенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» після Постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017 «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і по-слуг за державні кошти»:

торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендеру) згідно з встановлени-ми процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника);

тендерна документація — документи, що готуються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку особам на від-повідний запит для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;

тендерний комітет — група спеціалістів, призначених замовни-ком відповідальними за проведення процедур закупівлі;

Частина II. Планування і контроль проекту

тендерна пропозиція — пропозиція щодо певного предмета заку-півлі або його частини (лота), яка готується та подається замовнику особою, що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі, в порядку, передбаченому тендерною документацією;

термін дії тендерної (цінової) пропозиції — встановлений замов-ником у тендерній документації (запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення договору про закупівлю, про-тягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію;

акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результа-тами оцінки, та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вва-жається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установле-ний у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом з тендерною про-позицією, якщо це передбачено тендерною документацією, та відпо-відно до умов, визначених тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною документацією умов;

забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне забезпе-чення) — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

учасник попередньої кваліфікації — фізична особа, у тому чис-лі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нере-зидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі попередньої кваліфікації та подала чи подає кваліфікаційну пропозицію;

державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому порядку;

державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредит-ні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів, кошти підприємств;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника. Філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична осо-ба надає їй відповідні повноваження;

предмет закупівлі — визначені замовником (за обсягом, номен-клатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання по-слуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одно-го учасника. Кількість тендерних пропозицій на один предмет заку-півлі при проведенні торгів не може бути меншою ніж дві;

частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання ро-біт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тен-дерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при засто-суванні процедури закупівлі в одного учасника. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі при прове-денні торгів не може бути меншою ніж дві.

договір про закупівлю — договір, який укладається між замовни-ком і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на то-вари за державні кошти;

електронні державні закупівлі — використання інформаційних технологій та Інтернету у взаємовідносинах, що виникають при за-купівлі між замовниками та постачальниками товарів, робіт і послуг;

забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за дого-вором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

замовник — розпорядник державних коштів, який здійснює за-купівлю в установленому порядку;

переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропози-ція якого за результатами оцінки визнана найбільш економічно ви-гідною та акцептована;

Частина II. Планування і контроль проекту

Якщо закупівлі в проекті здійснюються за державні гроші (проект фінансується з бюджету), то під час торгів (тендеру) здійснюють кон-курентний відбір учасників згідно з процедурами, встановленими «По-ложенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Наприклад. Починаючи від червня 2007 року Творче об’єднання «Технології оптимального розвитку особистості» виконує на Кі-ровоградщині проект «Здорова влада — здорові ми!», що був під-триманий проектом «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна». Метою проекту «Здорова влада — здорові ми!» є забезпечення громадського контролю над роботою управління у справах сім’ї, молоді та спорту Кіровоградської ОДА в напрямку проведення літнього оздоровлення дітей області через здійснення громадського моні-торингу процедури проведення тендерів по закупівлі путівок у дитячі санаторно-оздоровчі заклади.

Вказаний проект передбачає формування групи громадських експертів з моніторингу (якими стануть п’ять членів Експерт-ної групи при Кіровоградській ОДА); проведення громадського моніторингу діяльності управління у справах сім’ї, молоді та спорту Кіровоградської ОДА в напрямку дотримання процедури проведення тендерів по закупівлі путівок у дитячі санаторно-оздоровчі заклади; проведення громадського контролю роботи районних структурних підрозділів управління молоді та спорту й закладів — переможців тендерів щодо законності розподілу пу-тівок серед соціально незахищених категорій кіровоградців.

Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок дер-жавних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а ро-біт 300 тис. гривень.

У такому разі закупівля може здійснюватися шляхом проведення таких процедур: – відкриті торги; – торги з обмеженою участю; – двоступеневі торги;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

-          запит цінових пропозицій (котирувань);

-          редукціон (торги зі зменшенням ціни);

-          закупівля в одного учасника.

Наприклад. Станом на 21.09.2007 року управлінням капіталь-ного будівництва Сумської облдержадміністрації оголошено тендер по 65 об’єктах:

1)         запит цінових пропозицій — 1 об’єкт;

2)         закупівля робіт у одного виконавця — 3 об’єкти;

3)         відкриті торги із зменшенням ціни — 61 об’єкт.

З них акцептовано та укладено договорів з підрядними організа-ціями — 37.

Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції ма-ють право подавати всі заінтересовані особи.

Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, коли товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалі-зований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.

Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник за-прошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конку-ренцію, але не менше двох.

Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких ви-падках:

1)         замовник не може скласти конкретний перелік товарів

(робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попе-редні переговори з учасниками;

2)         всі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у від-

критих торгах, замовник відхилив через змову учасників щодо

ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли учасники,

які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладе-

ним у тендерній документації;

Частина II. Планування і контроль проекту

3) для виконання нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого укладено первинний договір про закупівлю.

Процедура двоступеневих торгів проводиться двома етапами:

на першому етапі всім учасникам пропонується подати поперед-ні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтверд-ження професійної та технічної компетентності учасників та їх відпо-відності кваліфікаційним вимогам. Замовник проводить переговори з будь-ким з учасників. Після отримання попередніх пропозицій за-мовник має право внести зміни до тендерної документації щодо тех-нічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій, про що замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;

на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тен-дерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.

Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією. У подальшому процедура двоступеневих торгів про-водиться так само, як і процедура відкритих торгів.

Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо това-рів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. гривень.

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (ко-тирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котиру-вань) не менше ніж трьом учасникам. Строк подання цінових про-позицій встановлюється замовником, але не може бути меншим, ніж десять робочих днів з дати запрошення учасника.

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропози-цію, яка не може бути в подальшому змінена. Замовник інформує протягом шести календарних днів з дати розкриття пропозицій про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (коти-рувань) усіх учасників, що подали свої цінові пропозиції.

Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого подається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту. Замовник укладає не рані-ше ніж через три робочих дні з дня відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати проведення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця договір про закупівлю з тим учасником — переможцем процедури закупів-лі, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

Закупівля у одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовни-ком після погодження з уповноваженим органом в установленому ним порядку у разі:

-          закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом авторських прав;

-          відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, викона-ні чи надані тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи;

-          потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасни-ком, призначених для часткової заміни або розширення поста-вок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявни-ми товарами чи послугами;

-          необхідності виконання додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через неперед-бачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо

Частина II. Планування і контроль проекту

роботи технічно чи економічно пов’язані з головним догово-ром. При цьому загальна вартість договору на додаткові робо-ти не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;

– укладення договору про закупівлю з переможцем архітектур-ного конкурсу;

– нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливи-ми економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, в тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквіда-цією наслідків надзвичайних ситуацій.

Наприклад. Закупівля обладнання для Проекту модернізації ДПС України. Процес починається з розробки вимог до архі-тектури інтегрованої системи (ISA), детальних вимог (SRS, IRS), технічних специфікацій на закупівлю обладнання та аналізу існуючого в ДПС України на момент закупівлі облад-нання. Закупівля обладнання має відбуватися за процедурами проведення торгів Світового банку. Згідно з цими процедурами переможець торгів обирається за критеріями, що визначені у тендерній документації.У разі прийняття альтернативної пропозиції переможця тендеру, відповідно до її аналізу фахів-цями ДПА України та Департаменту, відбувається внесення змін до ISA за стандартним процесом управління конфігура-цією.

Початком процедури закупівлі є:

– при проведенні процедури відкритих торгів та двоступеневих торгів — дата розміщення оголошення про заплановану заку-півлю;

– при проведенні процедури запиту цінових пропозицій (коти-рувань) або процедури торгів з обмеженою участю — дата на-правлення запиту щодо цінових пропозицій (котирувань) чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю відповідно;

– при застосуванні процедури закупівлі у одного учасника — дата отримання відповідного погодження уповноваженим органом.

Розглянемо детальніше процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю (рис. 3.19).

 

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

Рис. 3.19. Послідовність кроків організації тендеру

Наприклад. Оголошення про тендер на закупівлю і монтаж віконних і балконних блоків

від 15.10.2008

Теги: основне устаткування, підземний паркінг, пятисекційний

будинок, сертифікат якості,

Початкові дані:

– Об’єкт: 25-поверховий п’ятисекційний житловий будинок з дворівневим підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вулиця Здолбунівська, 13.

– Вікна металопластикові двокамерні, з розширювачем, підві-конням і відливом. У пропозиціях указувати вартість 1м2 ві-конного блока з установкою.

– У пропозиції вказати фірми-виготівники профілю і фурнітури.

– Необхідно поставляти на об’єкт і встановлювати віконні бло-ки в поліетиленовій плівці.

– Конфігурація вікон представлена в Додатку 1 для ознайомлен-ня і може змінюватися. Пропозиції за обсягами виконуваних робіт можна подавати в межах кожної секції окремо.

Умови виконання робіт:

– Години роботи на об’єкті: з 8:00 до 21:00, шість днів на тиж-день. Неділя — вихідний.

– Фінансування — з можливим авансом, з щомісячною оплатою за фактично виконану роботу. Можливість відстрочення пла-тежу вітається.

Частина II. Планування і контроль проекту

– У обов’язок Субпідрядника входить: організація і виконання

заходів щодо охорони праці і пожежної безпеки на об’єкті.

– У обов’язки Генпідрядника входить: забезпечення під’їзними дорогами на об’єкт, місцем для установки побутових споруд (з потреби), місцем складування основних і допоміжних ма-теріалів, забезпечення баштовими кранами для підняття матеріалів, забезпечення охорони будівельного майданчика, забезпечення водою (на будмайданчику), електроенергією (з можливим поетажним підключенням).

– Відсоток генпідрядних послуг визначається додатково шляхом переговорів. Орієнтування 3–5% від суми згідно з актом вико-наних робіт за формою КБ-2В.

Для участі в тендері просимо надати таку інформацію:

– Вартість віконних і балконних блоків (у комплекті), включаю-чи їх монтаж, з параметрами згідно з вимогами проекту.

– Терміни виконання роботи по виготовленню і монтажу вікон-них і балконних блоків (можливий виконуваний об’єм в місяць в м2/шт).

– Реквізити Вашої організації, ліцензію на виконання даного виду робіт. Просимо так само надати загальну інформацію по під-приємству:

Перелік об’єктів і робіт, виконаних підприємством. Відомості про кваліфікацію робочого персоналу підприємства. Основне устаткування, яке є на балансі підприємства. Копія балансу підприємства за останній рік (завірена печат-кою підприємства). Свідоцтво платника ПДВ.

Сертифікат якості на продукцію, що виготовляється. Сертифікат якості на профіль. Сертифікат якості на фурнітуру. Сертифікат пожежників. Санітарно-гігієнічний висновок.

Оголошення.

В оголошенні про проведення відкритих торгів та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю обов’язково зазна-чаються (Додаток К):

– найменування та місцезнаходження замовника;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

-          вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце вико-нання робіт чи надання послуг;

-          строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

-          кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;

-          способи та місце отримання тендерної документації;

-          місце та строк подання тендерних пропозицій;

-          місце та дата розкриття тендерних пропозицій;

-          умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв’язку для отримання додаткової інфор-мації.

Попередня кваліфікація учасників.

Попередня кваліфікація не є обов’язковою і проводиться лише у випадку, якщо замовник прийняв рішення про необхід-ність її проведення.

Фактично попередня кваліфікація є оцінкою кваліфікаційних пропозицій.

Термін для подання тендерних пропозицій повинен становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведен-ня торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих ви-падках цей строк може бути зменшено до 21 календарного дня (до 14 календарних днів — у разі проведення торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам:

-          наявність коштів, обладнання і працівників відповідної квалі-фікації, які мають необхідні знання та досвід;

-          балансова вартість активів;

-          фінансовий обіг;

-          досвід у виконанні аналогічних договорів;

-          сплата податків і зборів (обов’язкових платежів);

-          здійснення учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту;

Частина II. Планування і контроль проекту

- відсутність підстав для відмови в торгах.

Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи інших документах, пов’язаних з поданням тендерних чи кваліфікаційних пропозицій.

Всі тендерні пропозиції учасників, які відповідають кваліфі-каційним вимогам, встановленим цим пунктом, допускаються до оцінки.

Замовник має право провести попередню кваліфікацію учасни-ків. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується замовником не пізніше ніж за 30 календарних днів до надання запрошень до участі у процедурі торгів. В окремих випад-ках зазначений строк може бути зменшено до 15 календарних днів із зазначенням причини у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників обов’язково повинна містити:

– найменування та адресу замовника;

– вид, кількість товарів та місце їх поставки, вид і місце виконан-ня робіт або надання послуг; – строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг); – вимоги, яким повинен відповідати учасник; – місце та кінцевий строк подання заявок на участь у попередній

кваліфікації учасників; – інші відомості, що обґрунтовано вимагаються замовником. Замовник протягом трьох робочих днів з дня надходження від-повідного запиту подає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації:

– інструкції з підготовки та подання заявок на участь у попере-дній кваліфікації; – інформацію про критерії та процедури оцінки відповідності

кваліфікаційним вимогам (стисло); – документи, необхідні учаснику для підтвердження відповід-ності висунутим вимогам; – прізвища, посади осіб, відповідальних за проведення поперед-ньої кваліфікації учасників, та способи зв’язку з представника-ми замовника.

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у про-цедурі закупівлі виключно за умови їх відповідності вимогам, зазна-ченим в інформації про проведення попередньої кваліфікації (Дода-ток К).

Замовник протягом п’яти календарних днів після завершен-ня попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного з них про її результати.

До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, що пройшли відбір за результатами проведен-ня попередньої кваліфікації.

Розсилка тендерної документації учаснику тендера.

Замовник безоплатно надсилає або подає тендерну документацію особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї такого запиту.

У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю това-рів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одно-часно із запрошенням до участі у торгах.

Тендерна документація повинна містити: – інструкцію з підготовки тендерних пропозицій; – перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з ме-тою оцінки відповідності учасників установленим кваліфікацій-ним вимогам; – інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам; – інформацію про характер і необхідні технічні та якісні харак-теристики предмета закупівлі, у тому числі: 1) відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, ма-люнки. При цьому технічна специфікація, плани, креслен-ня, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити: детальний опис товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з викладенням об’єктивних технічних та якісних характеристик; вимоги щодо техніч-них характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників; посилання на стандартні

294

Частина II. Планування і контроль проекту

характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з використан-ням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, па-тент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або екві-валент»;

2)         кількість товару;

3)         місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги;

4)         додаткові послуги, які повинні бути надані;

5)         строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

– перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкра-

щої тендерної пропозиції;

– визначення основних умов, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю;

– опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли учасник дозволяє подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;

– спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропози-цій;

– методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на тран-спортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо;

– інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;

– інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути скла-дені тендерні пропозиції;

– вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та за-безпечення виконання договору про закупівлю;

– умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;

– зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендер-них пропозицій;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

-          процедуру надання роз’яснень щодо тендерної документації, a також повідомлення про намір замовника провести збори учас-ників;

-          строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними;

-          місце, дату та час розкриття тендерних пропозицій;

-          прізвище, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;

-          інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендер-ної пропозиції.

Особа, яка отримала тендерну документацію має право не піз-ніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит учасника.

Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку по-дання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініці-ативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тен-дерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників, яким замовник подав тендерну документацію.

Якщо замовник проводить збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і наді-слати його всім учасникам, яким було подано тендерну документа-цію, незалежно від їх присутності на зборах.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо зміс-ту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної до-кументації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з ураху-ванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування особами, які отримали тендерну документацію зазначених змін, до-повнень або роз’яснень та своєчасного подання тендерних пропози-цій, але не меншим ніж сім робочих днів.

У разі подання запитів за роз’ясненнями щодо тендерної доку-ментації від двох і більше осіб, які отримали тендерну документацію,

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

замовник зобов’язаний продовжити строк для подання тендерних пропозицій.

Замовник має право зазначити у тендерній документації інфор-мацію про необхідність надання тендерного забезпечення, його роз-міри, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повер-тається учаснику.

На вимогу замовника учасник під час подання тендерної про-позиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків у разі про-ведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визна-чених тендерною документацією.

У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замов-ник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими від-сотками банку, в якому було розміщено депозит.

Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:

-          відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;

-          непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

-          ненадання учасником, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцеп-ту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій пе-редбачено тендерною документацією.

Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і по-винен повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календар-них днів з дня виникнення підстави для повернення тендерного за-безпечення у разі:

-          закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, за-значеного у тендерній документації;

-          укладення договору про закупівлю з учасником, що став пере-можцем торгів;

-          відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її по-дання, якщо це передбачено у тендерній документації;

-          закінчення процедури закупівлі без укладення договору про за-купівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції.

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету, а при закупівлі за рахунок державних коштів, крім коштів Державного бюджету України, бюджету Авто-номної Республіки Крим та місцевих бюджетів, — на визначені відпо-відно до законодавства рахунки замовника.

Отримання тендерної пропозиції.

Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підпи-сом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації.

На запит учасника замовник підтверджує отримання його тен-дерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання протягом двох календарних днів з моменту отримання такого запиту. Тендерна пропозиція обов’язково супроводжується документом, що підтвер-джує надання учасникам тендерного забезпечення у разі, коли ви-мога щодо його надання була встановлена тендерною документацією.

Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

Замовник має право до закінчення встановленого строку подан-ня тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об’єктивні причини. Повідо-млення про продовження строку, можливі зміни місця та процеду-ри розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному учаснику, якому було подано тендерну документацію.

Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначено-го у тендерній документації строку. До закінчення цього строку за-мовник має право вимагати від учасників продовження дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.

Учасники, які не продовжили строк дії своїх тендерних забез-печень, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендер-ного забезпечення, якщо вимога щодо надання тендерного забезпе-чення була встановлена у тендерній документації. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тен-дерних пропозицій.

Під час здійснення закупівлі замовник має право вимагати від учасника — переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення виконання догово-ру згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не

може перевищувати 10 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсо-тків під час закупівлі робіт.

Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі. Ко-шти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупів-лю (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають пере-рахуванню до загального фонду відповідного бюджету.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про за-купівлю (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають пе-рерахуванню до загального фонду відповідного бюджету, а при заку-півлі за рахунок державних коштів, крім коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюдже-тів, — на визначені відповідно до законодавства рахунки замовника.

Розкриття тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закін-чення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації.

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупі-вель під час розкриття тендерних пропозицій можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовни-ком повинні бути допущені всі учасники, що подали тендерні про-позиції, або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час проведення процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, не-розгляду або відхилення його тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення, а також оголошується найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол за встановленою уповноваженим органом формою, копія якого по-дається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дати отримання такого запиту. Ці відомості зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної про-позиції, включаючи зміну її ціни та коригування.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час проведення про-цедури оцінки, за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення. Замовник ви-значає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.

Основними критеріями оцінки є:

– ціна;

– строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

– якість та функціональні характеристики, екологічна чистота;

– післяпродажне обслуговування;

– умови розрахунків;

– експлуатаційні витрати;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

-          передача технології та підготовка управлінських, наукових і ви-

робничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у

тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для

виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що про-

понуються учасником.

У разі, коли для визначення найкращої тендерної пропозиції ви-користовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації по-винен бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропо-зицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 від-сотків.

Загальний термін проведення оцінки, порівняння та визна-чення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій.

Замовник має право затребувати від учасника — переможця про-цедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його квалі-фікаційним вимогам, установленим у тендерній документації. У разі відмови учасника надати таке підтвердження замовник повинен від-хилити його тендерну пропозицію і визначити найбільш економічно вигідну пропозицію серед тих, що залишились.

Для проведення оцінки тендерних пропозицій можуть залучати-ся відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця про-цедури закупівлі. Приклад оцінки тендерних пропозицій наведено в Додатку Л. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не подається учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду пода-ної скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:

-          учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;

-          учасник не надав документального підтвердження того, що він є виробником товарів, виконавцем робіт і надавачем послуг або його офіційним представником;

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

-          тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної докумен-тації;

-          учасник не надав тендерного забезпечення, якщо така вимога передбачена тендерною документацією;

-          учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки.

-          Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній доку-ментації.

Торги відміняються у разі, коли:

-          подано менше ніж дві тендерні пропозиції;

-          відхилено всі тендерні пропозиції;

-          якщо до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути визнані замовником такими, що не відбули-ся, у разі, коли:

-          ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

-          здійснення закупівлі більше не відповідає державним потребам унаслідок настання непередбачуваних об’єктивних обставин (дії непереборної сили).

Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів таки-ми, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам про-тягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Укладання договору з переможцем тендеру.

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом п’яти ка-лендарних днів з дня акцепту повідомлення про акцепт тендер-ної пропозиції, строк дії якої не закінчено.

Замовник також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцез-находження учасника — переможця процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропо-зиції у строк не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня від-правлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою учас-тю про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту.

Замовник надсилає протягом семи календарних днів після укла-дення договору про закупівлю для опублікування в інформацій-ному бюлетені «Вісник державних закупівель» оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеже-ною участю за формою, встановленою уповноваженим органом (До-даток К).

У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було ак-цептовано, від підписання договору про закупівлю відповідно до ви-мог тендерної документації, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію з тих, термін дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.

Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може за-знати збитків внаслідок порушення замовником процедур заку-півель, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника. Об’єктом оскарження не може бути: 1) зроблений учасником вибір процедури закупівлі; 2) рішення замовника про відхилен-ня всіх тендерних пропозицій.

До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушен-ня замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовни-ку або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інфор-мує про це замовника. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем на-Тема 11. Управління закупівлями. Організація і проведення торгів за проектами

стання підстави для подання скарги вважається день допущення за-мовником порушення процедури закупівлі. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником пору-шення процедури закупівлі.

Форми всіх документів необхідних для організації торгів, можна знайти на сайті Мінекономіки.

Тема 12. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні проектами

Передоручайте іншим те, що вони зроблять простіше і дешевше.

Філіп Котлер