Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Забезпечення якості : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

10.3. Забезпечення якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Як випливає з назви даної стадії, на цьому етапі основне завдан-ня команди управління проектом — організувати роботу над якістю в проекті, а також організувати контроль даної роботи.

Призначення процесу — впровадження запланованих, систе-матичних операцій, які забезпечують використання в проекті всіх процесів, необхідних для виконання вимог з якості.

Тема 10. Управління якістю проектів

Розрізняють управлінські та суто технічні аспекти забезпечення якості в організації, де реалізується проект (табл. 3.13).

Таблиця 3.13

Аспекти забезпечення якості проекту

 

Управлінські аспекти           Технічні аспекти

Єдина система управління якістю про-екту          Управління технологічними процесами

Система управління документами і дани-ми       

 

Процедури ідентифікації й моніторингу продукції та інформації

 

Система персональної відповідальності; процедури коригуючих і попереджаючих дій        Єдині і сучасні процедури контролю та випробувань

Безперервне навчання        

 

Система мотивації   

 

Статистичні методи Забезпеченість вимірювальним, контрольним та дослідним об-ладнанням

Пошук і впровадження останніх досяг-нень в галузі управління якістю          

 

В результаті планування якості створюється план організаційно-технічних заходів із забезпечення системи якості проекту, де пови-нні бути передбачені перераховані у таблиці аспекти забезпечення якості проекту, і куди повинні входити:

– опис процедур проведення контрольних і дослідних заходів, а також перелік контрольних показників по всіх роботах і видах продукції. В план якості можуть також входити технологічні карти окремих складних процесів; – забезпечення якості — регулярна перевірка ходу реалізації проекта для підтвердження того, що забезпечення якості про-екту відповідає вимогам до якості. Цей процес виходить із ра-ніше затвердженого плану якості, а також даних про якість, які отримані в результаті контролю. Опишемо основні методи, які застосовуються для організації ро-біт над якістю проекту. Існує ціла низка методів менеджменту, які можуть використовуватись для забезпечення якості проекта.

Частина II. Планування і контроль проекту

Бенчмаркінг.

Бенчмаркінг (benchmarking) це спосіб знаходження мож-ливостей для вдосконалення своїй діяльності на основі її порів-няння з діяльністю кращих або провідних у своїй галузі підпри-ємств або підрозділів.

Фактично бенчмаркінг включає підходи:

1)         змагання між підрозділами однієї компанії;

2)         отримання інформації про роботу інших підрозділів або ком-паній на взаємній або односторонній основі.

Розрізняють декілька видів бенчмаркінгу, виходячи з того, з ким порівнюється своя діяльність:

1.         Внутрішній бенчмаркінг — порівняння відділу з відділом (об-мін передовим досвідом).

2.         Конкурентний бенчмаркінг — порівняння наших можливос-тей з конкурентами.

3.         Функціональний бенчмаркінг — порівняння себе з кращою фірмою в даній сфері діяльності (що не є нашим конкурентом).

4.         Зовнішній бенчмаркінг — порівняння себе з кращою фірмою незалежно від виду діяльності.

Бенчмаркінг — широко поширене в світі явище. Для багатьох компаній престижно бути бенчмаркинговою організацією — зраз-ком, на який рівняються інші. Деякі фірми регулярно порівнюють себе з іншими компаніями, які, на їх погляд, є кращими в тій або ін-шій сфері управління бізнесом.

Наприклад: для компанії Xerox еталоном у сфері підвищення за-лучення співробітників є Procter&Gambel, а в сфері обсягів ви-робництва — Kodak і Canon.

Виділяють шість етапів бенчмаркінгу (табл. 3.14).

Таблиця 3.14

Етапи бенчмаркингу

 

№ з/п  Етап    Зміст етапу

1          План   Виявити і перевірити головні чинники успіху в своєму виді діяльності

2          Пошук Знайти відповідні об’єкти для порівняння

Тема 10. Управління якістю проектів

Продовження табл. 3.14

3          Огляд  Виявити основні процеси і проаналізувати відмінності

4          Аналіз Визначити коріння цих відмінностей

5          Адаптація       Обрати кращий варіант і модифікувати його для себе

6          Впровадження          Запровадити вибраний варіант і оцінити його ефективність

Наприклад. Керівництво компанії поставило менеджерам ме-ту — прискорити наземне обслуговування літаків. При аналізі часу обслуговування у конкурентів з’ясувалося, що цей процес зай мав в той період у всіх приблизно однаковий час — близько 40 хвилин. У якій сфері можна знайти приклад супершвидкого якіс-ного обслуговування техніки? Звичайно, в роботі бригад, що об-слуговують автомобілі Формули-1. І ось, вивчивши досвід ко-мандної роботи цих бригад, компанія зменшила час наземного обслуговування одного літака до 15 хвилин.

Реверсні ігри.

Реверсні ігри — це цілий клас ділових ігор, які використовуються при вирішенні конфліктів. У сфері управління якістю дана методи-ка була сформульована Д. В. Дімітрієвим в 1999 р. Основний сюжет реверсних ігор полягає в тому, що для поліпшення взаєморозуміння між учасниками конфлікту треба на якийсь час поміняти їх один з одним місцями.

Інколи в компаніях між підрозділами складається обстановка протиборства, коли кожен відстоює інтереси свого відділу і впритул не хоче помічати важливості того, що роблять «сусіди». В такій «по-літиці Щурячих Нір» кожен за свою «нору» тримається, а всіх тих, хто в інших норах живе, вважає за ворогів.

Між людьми існує декілька рівнів спілкування: формальний («в краватках»), а інший — неформальний, тобто як люди відносяться один до одного насправді. До опонента зазвичай ставляться з непри-язню і формується так званий «образ ворога». Для поліпшення си-туації вистачає, зазвичай, змусити людину подивитися на ситуацію очима свого опонента.

Частина II. Планування і контроль проекту

Конкретика реверсної гри залежить від «конфігурації конфлікту» (конкретних умов, кількості протиборчих сторін). Зазвичай функцію ведучого виконує запрошений професіонал, який не «зав’язнув» у конфлікті, може дивитися на ситуацію об’єктивно.

Циклічна корекція.

Суть методики циклічної корекції в тому, щоб організувати такі «правила гри» між підрозділами, при яких робота продовжується до тих пір, поки кожен відділ не візьме на себе зобов’язання по виконанню деякої частки від поставленого завдання.

За результатами подібних ігор, що проводяться на семінарах по якості, нерідко ухвалюються рішення, які покладаються в основу ре-ального розподілу завдання між відділами, які до цього роками «ки-вали» один на одного і ніяк не могли домовитися.

Гуртки якості.

Гуртки якості стали основою розвитку виробництва і поліпшення якості продукції промисловості Японії.

Гуртки якості маленькі групи робітників, що періодично збираються в свій особистий час для обговорення пов’язаних з їх трудовою діяльністю проблем і можливостей, включаючи якість роботи, її обсяг, витрати, оцінку тощо.

Основні положення концепції гуртків якості Каоро Ішикава сформулював у 1962 р. У той час перед Ішикавою стояло завдання підвищити якість японської промисловості, вивести її на світовий рі-вень, і він шукав методику, яка могла б допомогти йому у рішенні цієї непростої задачі. В основу ідеї створення гуртків були покладені праці наступних авторів:

1.         Володимир Ленін. Одна з його численних робіт була присвя-чена тому, як організовувати підпільні революційні гуртки ро-бітників на «ворожій» території. Ідея створення гуртків, що са-моорганізуються, з потужною ідеологічною базою сподобалася Ішикаві.

2.         Фрідріх Енгельс. Думка про те, як праця перетворила мавпу в людину, також надихнула Каоро Ішикаву в його роботі.

Джекоб Льові Моренно. Американський психолог, психіатр. Довгий час працював провідним психологом військово-морсьТема 10. Управління якістю проектів

ких сил США. Розробив методику «мозкового штурму», яка активно застосовується в роботі гуртків якості. 4. Генріх Альтшуллер. Радянський учений, винахідник. У 1948 р. створив Теорію Рішення Винахідницьких Завдань (ТРІЗ), за що «отримав» 25 років концтаборів. ТРІЗ призначений для пе-ретворення винахідництва і раціоналізації з долі геніїв на робо-чий інструмент будь-якого інженера. Принципи ТРІЗ активно використовуються в роботі гуртків якості.

Основні носії якості в гуртках якості:

Носій ідеології якості. При роботі в гуртках у співробітників під-вищується почуття причетності до своєї компанії, залученість у про-цеси, що протікають в ній.

Носій рішень у сфері якості.

Носій влади. Інколи гуртки називають ще «четвертою владою в компанії»:

– Перша влада — акціонери.

– Друга влада — наймані менеджери.

– Третя влада — бюрократія.