Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Загальне поняття управління якістю : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

10.1. Загальне поняття управління якістю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Існує багато понять, пов’язаних із способом застосування тер-міна «якість». Це веде до значної плутанини і непорозуміння. Два з цих понять — «відповідність вимогам» і «ступінь переваги». Згідно з міжнародною організацією по стандартизації ISO акцент робить-ся на інший термін — градація (клас, сорт), який використовується, щоб описати сенс технічної переваги. Цей термін є віддзеркаленням планованої або визнаної різниці у вимогах до якості (наприклад, до-рожче коштує надання і користування п’ятизірковим готелем, ніж пансіоном).

Якість — сукупність характеристик об’єкта, що визначають його здатність задовольняти встановлені і передбачувані потреби.

Потреби формулюються з допомогою характеристик на основі встановлених критеріїв. Потреби можуть мати, наприклад, такі ас-пекти, як експлуатаційні характеристики, функціональна здатність, надійність (готовність, безвідмовність, можливість ремонту), безпе-ка, вплив на навколишнє середовище, економічні, естетичні та куль-турно-історичні вимоги.

Частина II. Планування і контроль проекту

Якість проекту — це ступінь відповідності всіх його характе-ристик вимогам проекту.

Управління якістю проекту охоплює всі фази ЖЦ проекту: від почат-кового формулювання характеру проекту, через процеси проекту, управ-ління проектною командою, продукт проекту і до завершення проекту.

Управління якістю проекту покладається на менеджерів проекту, програми і портфеля та є часткою загального (тотального) управлін-ня якістю.

Загальне управління на основі якості (Total Quality Manage¬ment: TQM) — це філософія організації, яка заснована на прагненні до якості і практиці управління, яка приводить до загальної якості.

Звідси якість — це не те, що доводиться відстежувати або додавати на якомусь етапі виробничого процесу, це сама суть організації. Сьогод-ні TQM є найсучаснішим, найповнішим підходом до розвитку якості.

Він звів воєдино напрацювання всіх «гуру якості»: Едварда Демінга, Арманда Фейгенбаума, Джозефа Джурана, Каоро Ішикави, Філіппа Кросбі. Філософія TQM якнайповніше відбита в принципах TQM:

1.         Орієнтація організації на замовника.

2.         Провідна роль керівництва.

3.         Залучення співробітників.

4.         Процесний підхід.

5.         Системний підхід до управління.

6.         Підхід до ухвалення рішень, заснований на фактах.

7.         Стосунки з постачальниками.

8.         Мінімізація втрат, пов’язаних з неякісною роботою. Управління якістю ґрунтується на участі всіх членів проектної

команди, яким слід відноситися до якості як до фундаменту проекту. Якість, за допомогою досягнення відповідності потребам замовників, забезпечує довгострокову успішність проекту.

Основою якості проекту служить сталий порядок управлін-ня якістю, властивий материнській організації, яка бере участь в проекті і вносить свій вклад в успіх і результат проекту.

Тема 10. Управління якістю проектів

Управління якістю в материнській організації визначає, якими будуть: стратегія якості, його завдання, розподіл відповідальності, a також як здійснюватиметься проект за допомогою планування якості, застосування стандартного порядку дій, контрольних заходів і виправ-лень через систему управління якістю. Критичними точками в управ-лінні контролем якості є місця взаємодії між проектами, програмами або портфелями і материнською організацією. В разі зневажання якіс-тю існує ризик невиконання завдань проекту, програми або портфеля.

Управління якістю в проекті — розділ управління проектами, що складається з процесів, які гарантують, що продукт проекту, а також сам проект задовольнятимуть ті потреби учасників про-екту, заради яких він створювався.

Управління якістю в сучасних проектах здійснюється на всіх ста-діях і охоплює всі сторони проекту.

В управлінні якістю в проекті розрізняють два аспекти: якість кінцевого продукту і якість процесів управління npoeктом.

Світовий досвід управління проектами свідчить, що якщо врахо-вувати тільки один з аспектів або не виконувати яких-небудь вимог якості, це може мати такі серйозні негативні наслідки для деяких або всіх учасників проекту:

– можна задовольнити вимоги замовника за рахунок перенаван-таження команди проекту роботою, але це може призвести до плинності кадрів у проекті; – можна вкластися в терміни календарного плану проекту за ра-хунок поверхневих або недбало проведених планових переві-рок, але це може призвести до того, що брак залишиться непо-міченим і спричинить значні втрати на наступних стадіях. Проте для більшості проектів, які проводяться в нашій країні, ак-туальним є лише управління якістю продукту проекту. Річ у тому, що за визначенням проект — тимчасове утворення, а вкладення в якість управління проектом за світовою практикою виправдовуються лише тоді, коли бюджет проекту перевищує 10 млн дол.

Передбачувані функції продукту проекту мають бути затвердже-ні згідно з його фактичними функціями. Затвердження проводиться

Частина II. Планування і контроль проекту

на відповідних стадіях в ході проекту за участю замовника, що забез-печує відповідність товару вимогам. Затвердження якості проекту відбувається за допомогою таких процедур, як гарантія якості (QA) і аудити проекту і його продукту. Там, де це доречно, можна викорис-товувати автоматизоване проектування (CAD), створення масштаб-них моделей і/або дослідних зразків готового товару або його компо-нентів (наприклад, зразки споживчих товарів, устаткування); потім продукт проходить випробовування, яке необхідне для підтверджен-ня конструкції продукту, і відладку для того, щоб продукт відповідав запитам замовника на всіх стадіях проекту.

Наприклад. Якщо продукт є програмним забезпеченням інфор-маційно-комунікаційної технології, його ранні версії можуть бути направлені користувачам на апробацію для виявлення де-фектів з метою їх усунення в наступних версіях цього програм-ного продукту. У випадку, якщо продукт є документом, його про-ект може бути поданий на рецензування з метою виявлення помилок і їх виправлення в пізніших версіях.

Тестування необхідне для підтвердження того, що готовий до по-стачання продукт відповідає характеристикам, описаним в оригіналь-ному документі технічних умов; для виявлення будь-яких дефектів з метою їх виправлення на ранньому етапі і щоб уникнути дорогих вторинних опрацювань (у випадку, якщо недолік виявлений пізніше). Необхідно, щоб процедури тестування і закінчення були чітко вста-новлені на ранній стадії існування проекту, переважно під час скла-дання контракту. З переходом до ринкових відносин в Україні пробле-ма якості стала ще актуальнішою. Вирішенням цієї проблеми повинен займатись проект-менеджер на всіх фазах життєвого циклу проекту.