Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.6. Моніторинг і контроль ризиків : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

9.6. Моніторинг і контроль ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Моніторинг і контроль ризиків — це процес ідентифікації, ана-лізу, планування нових ризиків, слідкування за ідентифікованими ри-зиками, а також за тими, які занесено в список для постійного нагля-ду, перевірки і виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж життєвого циклу проекту.

 

Рис. 3.9. Динаміка ризику

231

Після виявлення ризиків та розроблення превентивних заходів по їх подоланню ризик повинен покращити свої параметри. В процесі моніторингу і управління ризиками виконуються різні методики, на-приклад аналіз трендів і відхилень, для виконання яких необхідні дані по виконанню, що були зібрані в процесі виконання проекту (рис. 3.9).

Частина II. Планування і контроль проекту

Візуалізація міграції ризиків здійснюється в матриці ризиків (рис. 3.10).

 

            Наслідок

Ймовірніеть   0;05     0,1       0,2       0,4

0;9       0;05     0,09     С °іа J  0,36

0,7       0,04     С °о? J            0,         4          0,28

0,5       0,03     f 0,05   0,         0          0.20

0,3       С^ 0,02 у        0,03     С 0,06 J          0,12

0,1       0,01     0,01     0,02     0,04

Рис. 3.10. Міграція ризику

Моніторинг і управління ризиками, а також інші процеси управ-ління ризиками є безперервним процесом, що триває на протязі всьо-го життєвого циклу проекту.

Інші цілі процесу моніторингу і управління ризиками можуть бути визначені, якщо:

1.         Припущення проекту ще дійсні.

2.         Аналіз трендів показав, що з моменту первісної оцінки стан ри-зику змінився.

3.         Належним чином виконуються правила і процедури управлін-ня ризиками.

4.         Резерви вартості і розпису оновлюються одночасно із змінами ризиків проекту.

Моніторинг і контроль ризиків може включати в себе вибір аль-тернативних стратегій, виконання плану на випадок появи неперед-бачених обставин і запасного плану, виконання дій коригування і

Тема 9. Управління ризиками в проектах

оновлення плану управління проектом. Відповідальний за реагуван-ня на ризик повинен періодично звітувати менеджеру проекту щодо ефективності виконання плану, щодо всіх непередбачених ефектів і коригувань, які необхідні для належного управління ризиками. Мо-ніторинг і управління ризиками також включає в себе оновлення ак-тивів організаційних процесів, включаючи бази даних накопичених знань проекту і шаблони управління ризиками, які знадобляться для майбутніх проектів.

Хоча цілком ліквідувати ризики неможливо, багато з них можна буде завчасно попередити шляхом :

– зменшення ризику;

– мінімізації ризику;

– оптимізації ризиків.

Для цього проектній команді слід виконати такі дії і дати відпо-відь на такі запитання (табл. 3.10):

Таблиця 3.10

Дії команди проекту по попередженню ризиків

Дії        Перелік питань до вирішення

Дослідження (research)         Чи достатньо ми знаємо про даний конкрет-ний ризик? Чи повинні ми краще вивчити його, щоб отримати про нього більше інфор-мації і визначити його характеристики до того, як ми зробимо які-небудь дії?

Ухвалення (accept)    Чи можемо ми пережити наслідки ризиків, якщо вони все-таки настануть? Чи можемо ми прийняти ризики і не здійснювати із цьо-го приводу ніяких подальших дій?

Уникнення (avoid)    Чи можемо ми уникнути ризиків, змінивши спосіб дії?

Перенесення (transfer)          Чи можемо ми перенести ризик на інший проект, проектну групу, організацію або приватних осіб?

Запобігання (mitigation)         Чи можна зробити щось заздалегідь для зменшення вірогідності ризику або його за-грози?

Пом’якшення наслідків

(contingency)   Чи може загроза ризику бути зменшена шляхом планування деякої реакції на нього?

Частина II. Планування і контроль проекту

Дослідження ризиків дозволяє чітко визначити ризик, його наслід-ки та ймовірність, виробити стратегію його попередження. На даному етапі повинен бути вироблений план боротьби з ризиками на основі оцінки ймовірностей (табл. 3.10). Варто розробити як обов’язкові за-ходи, так і заходи для тих випадків, коли деякий ризик почав нега-тивно впливати (запасний план). Необхідно передбачити часовий і ресурсний резерв з урахуванням впливу ризиків.

Ухвалення — збереження відповідальності за ризик, готовність і здатність покрити всі можливі збитки за рахунок власних коштів.

Kр = У/С,

де: K — коефіцієнт ризику; р У — максимально можлива сума збитку;

С — обсяг власних ресурсів з урахуванням точно відомих надход-

жень коштів.

Вибір методу зниження ризику здійснюється в результаті порів-няння необхідних засобів на зниження ризиків з вигодами від запо-бігання збитку. Це співвідношення визначається за допомогою кое-фіцієнта ризику.

Оптимальний коефіцієнт ризику складає 0,3.

Зразковий перелік простих ризиків, які можуть порушити план реалізації проекту, наведений у табл. 3.11.

Тепер широкого поширення набирає метод перенесення ризиків шляхом передачі управління ризиком третій стороні, що безпосеред-ньо не бере участь в проекті. Прикладами таких випадків є:

-          страхування;

-          найм сторонніх консультантів з великим досвідом роботи;

-          купівля готової компоненти результату (продукту) проекту за-мість її створення власними силами;

-          залучення зовнішніх субпідрядників.

При виборі конкретного методу зниження ризику власник про-екту повинний виходити з таких принципів:

1)         не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал (включаючи майбутні вигоди по проекту);

2)         треба думати про наслідки ризику;

Тема 9. Управління ризиками в проектах

Таблиця 3.11

Оцінка наслідків та заходів запобігання найпоширеніших ризиків проекту

 

Вид ризику    Негативний вплив на очікуваний прибуток від реалізації проекту        Заходи для запобігання

Відношення місцевої влади Можливість введення ними додаткових обме-жень, що ускладнюють реалізацію проекту          Дотримання законодав-ства

Присуність підрядників на місці     Небезпека завищен-ня вартості робіт через монопольне положення підрядника     Пошук альтернатив

Непередбачені витрати, у т.ч. через інфляцію      Збільшення обсягу по-зикових засобів       Розрахунки у ВКВ

Недоліки проектно-до-слідницьких робіт Ріст вартості будівницт-ва   Детальна розробка тех-нічної документації

Несвоєчасне постачан-ня комплектуючих           Збільшення термінів розгортання СПРВ    Пошук альтернатив по-стачальників, укладен-ня договорів

Недобропорядність під-рядника     Збільшення термінів налаштування            Пошук альтернатив

Зниження цін конку-рентами         Зниження цін            Розширення ринку збу-ту

Збільшення виробницт-ва конкурентів     Падіння продаж, зни-ження цін     Збільшення засобів на маркетинг

Ріст податків  Зменшення чистого прибутку         Використання податко-вих пільг

Платоспроможність споживачів     Падіння продажів     Реклама, пошук нових каналів збуту

Залежність від поста-чальників      Зниження прибутку че-рез ріст цін            Розширення ринку збу-ту

Недолік оборотних за-собів Збільшення кредитів Використання коротко-строкових кредитів

Недостатній рівень зар-плати         Плинність кадрів, зни-ження продуктивності      Пошук нових покупців, маркетинг

Частина II. Планування і контроль проекту

Продовження табл. 3.11

Новизна технологій  Збільшення витрат на освоєння     Залучення кваліфікова-них фахівців

Надзвичайні обставини (крадіжка, пожежа)         Втрати засобів           Страхування майна фірми

3) не можна ризикувати великим заради малого. Внаслідок моніторингу і контролю ризиків в план проекту вно-сяться зміни.

План проекту може і повинен піддаватися змінам в результа-ті пошуку й усунення ризиків.

Призначення процесу моніторингу і контролю ризиків — розроб-ка варіантів і дій, які підвищували б можливості та знижували загрози для цілей проекту.

Тема 10. Управління якістю проектів

Якість — це «вислизаюче» поняття.

Ball

Ви не можете виміряти те, що ви не можете виявити.

Ви не можете контролювати те, що ви не можете виміряти.

Ви не можете управляти тим, що ви не можете контролювати