Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.5. Пріоритезація ризиків : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

9.5. Пріоритезація ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Призначення цього процесу — пріоритезація ризиків для наступ-ного подальшого аналізу через оцінку та комбінації ймовірностей ви-никнення.

Розстановка ризиків за пріоритетом відповідає потенціаль-ному ступеню значення їх наслідків для досягнення цілей проекту.

Для визначення пріоритету ризику проекту можна використо-вувати такий проектний індикатор, як показник важливості ризику (risk exposure). Але недоліком цього показника є те, що він дає іден-тичний результат як для високої ймовірності і низького рівня втрат (high-probability/low-impact), так і для низької ймовірності і високо-го рівня втрат (high-impact/low-probability). З огляду на це кращим способом оцінювання ризиків є матриця ризиків.

Тема 9. Управління ризиками в проектах

Матриця ризиків, комбінуючи два показники (ймовірність і дію) для обчислення важливості ризику, дозволяє вирішити, які з множи-ни можливих ризиків заслуговують на подальшу увагу.

Матриця ризиків є інструментом для оцінювання пріоритет-ності ризиків.

Зазвичай організація самостійно встановлює поєднання імовірнос-ті і впливу, на основі яких ступінь ризику визначається як «високий», «середній» або «низький», що, в свою чергу, визначає значущість для планування реагування на кожен ризик. Ці поєднання в процесі плану-вання управління ризиками можуть переглядатися і адаптуватися до кожного проекту. На основі цього та аналогічного розподілу для загроз проекту від наслідків дії ризику будується матриця ризиків (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Матриця ризиків

Ймовірність/наслідок            Низький=1     Середній=2    Високий=3

Висока=3       369

Середня=2     246

Низька=1        123

Важливість ризику з таблиці має такі якісні характеристики: 1-2 — низький ризик; 3-4 — середній; 6-9 — високий.

Коли у відповідні клітинки матриці вписуються ризики, які іден-тифіковані і виміряні, вигляд матриці буде таким (табл. 3.7):

Таблиця 3.7

Матриця ризиків

 

           

 

            Великий                     Ризик 10         Ризик 2

 

            Середній                    Ризик 1           Ризик 3

 

            Малий            Ризик 4 Ризик 5 Ризик 8      Ризик 9           Ризик 6 Ризик 7

 

                        Малий            Середній        Великий

 

            Вплив

Частина II. Планування і контроль проекту

У матриці ризиків розміщують ймовірність і наслідок ризику в двовимірному просторі. Це дає декілька переваг:

1.         Ризики високої ймовірності і низького рівня втрат (high-probability/low-impact) й низької ймовірності і високого рівня втрат (high-impact/low-probability) розрізняються.

2.         Ризики можна візуально порівняти.

3.         Ступінь пріоритетності ризиків визначається в послідовності зверху справа, де розміщаються ризики високої ймовірності і високого рівня втрат (high-probability/high-impact) аж до ниж-ньої лівої частини матриці, де малоймовірні ризики з низьким рівнем втрат (low-probability/low-impact).

У таблиці ризиків часто для візуалізації пріоритетів ризиків ви-користовуються такі кольори (рис. 3.8):

Рис. 3.8. «Кольорова» таблиця ризиків

1.         Зелений = Низький ризик.

2.         Жовтий = Середній ризик.

3.         Червоний = Високий ризик.

 

Тема 9. Управління ризиками в проектах

Кольорова візуалізація полегшує команді проекту управління ри-зиками:

– готується повний план відповіді для кожного елементу таблиці з високим ризиком. Ці ризики спостерігаються дуже ретельно; – створюється план відповіді для тих елементів середнього ризи-ку, для яких це необхідно; – для елементів низького ризику ніякої дії не передбачається. Після пріоритезації ризиків готується таблиця головних ризиків проекту (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Таблиця головних ризиків

 

Пріо-ритет     Причина        Наслідок         Ймовір-ність  Загроза           Очікувана

величина

ризику

1          Затягнутий в часі графік проекту    Втрати фінан-сування в кінці року 80%     3          2.4

2          Відсутність стан-дартів кодування для нової мови програмування       Випуск про-дукту з помил-ками            45%     2          0.9

3          Відсутність спе-цифікації вимог у письмовому ви-гляді  Деякі вимоги не будуть реа-лізовані          30%            2          0.6

На даному етапі повинен бути вироблений план боротьби з ризи-ками в IT-проекті на основі оцінки ймовірностей та вироблена стра-тегія їх попередження.

Всі ризики з планом відповіді мають бути введеними в документ План реагування на ризики (табл. 3.9). Статус ризику вказує на його ідентифікованість. Не варто розробляти безліч антиризикових захо-дів на кожен можливий і неможливий ризик в проекті. Інакше можна отримати величезний перелік робіт за проектом, що збільшує термін його виконання як мінімум у 2 рази.

Це відволікає увагу від основної мети проекту, зосереджуючи ре-сурси на запобіганні можливих негативних наслідків.

Частина II. Планування і контроль проекту

Таблиця 3.9

 

                                   План реагування на  ризики                                  

1                                                                                                                              

2                                                                                                                              

Тому при оцінці ризиків і розробці заходів щодо їх запобігання доречний принцип Парето 80/20.

Принцип Парето: 20% зусиль дають 80% результату, а останні 80% зусиль — лише 20% результату.

 

KPr A

В 1897 році італійським економістом і соціологом Вільфредо Парето був сформульований принцип 80/20. Цей принцип був ретельно досліджений ан-глійцем Річардом Кохом, викладачем економіки управління і стратегії бізнесу в Бірмінгемському уні-верситеті. Може використовуватися як базовий принцип для оптимізації будь-якої діяльності: пра-

вильно вибравши мінімум найважливіших дій, можна швидко отримати значну частину від запланованого повного результату, причому подальші покращання не завжди виправдані.

Так, при розробці антиризикових заходів слід вибрати ті 20% ри-зиків, які на 80% впливають на успіх або провал проекту, а для цих ризиків розробити антиризикові заходи. При цьому зі всього пере-ліку заходів слід знову ж таки вибрати тільки 20%, які запобігають 80% ризиків.

Варто розробити як обов’язкові заходи, так і заходи для тих ви-падків, коли певний ризик почав негативно впливати (запасний

Тема 9. Управління ризиками в проектах

план). Необхідно передбачити часовий і ресурсний резерв з враху-ванням впливу ризиків.

Наприклад. У Microsoft просто додають 30% до загальної три-валості планових робіт (Buffer time = 30%). Цей резерв витра-чається на покриття ризиків.

Менеджер проекту несе відповідальність за виконувані ним профі-лактичні заходи на випередження ризиків зі сторони членів команди, за участь всіх зацікавлених сторін в процесі і у випадку необхідності за-лучення до роботи експертів для підтримки проекту в умовах ризиків.