Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. Аналіз ризиків : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

9.4. Аналіз ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Після того як ризики ідентифіковані, їх треба проаналізувати. Огляд математичних моделей і методів, які використовуються при аналізі ризиків, наведено в табл. 3.5. Розглянемо детальніше деякі ме-тоди:

Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, ви-являючи величину їх критичних значень.

Аналіз чутливості — це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.

Таблиця 3.5

Характеристика найпоширеніших методів аналізу ризиків

 

Вид методів аналізу  Метод Характеристика методу

Якісні  Ймовірнісний аналіз Вірогідність виникнення втрат ви-значається на основі статистичних даних, що передували ризикованому періоду, достатності інвестицій, кое-фіцієнта ризику

 

            Експертний аналіз    Метод застосовується в разі відсут-ності або недостатнього обсягу почат-кової інформації і полягає в залученні експертів для оцінки ризиків

 

            Метод аналогів         Використання бази даних по здійсне-них аналогічних проектах для перене-сення їх результативності на проект, що розробляється

 

            Аналіз сценаріїв роз-витку проекту            Метод передбачає розробку декількох варіантів (сценаріїв) розвитку проек-ту і їх порівняльну оцінку. Розрахо-вується песимістичний варіант мож-ливої зміни змінних, оптимістичний і найбільш вірогідний варіант

 

            Метод побудови «де-рева рішень» Передбачає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою витрат, збитків і вигод

Частина II. Планування і контроль проекту

Продовження табл. 3.5

Кількісні         Аналіз показників граничного рівня          Визначення ступеня стійкості проек-ту по відношенню до можливих змін умов його реалізації

 

            Аналіз чутливості проекту   Метод дозволяє оцінити, як зміню-ються результуючі показники реалі-зації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для роз-рахунку

 

            Імітаційні методи      Базуються на покроковому знаход-женні значення результуючого показ-ника за рахунок проведення багато-кратних дослідів із моделлю

Якщо порівнюються два проекти, то проект з більш чутливою NPV розглядається як ризикований, оскільки малі зміни вхідної змінної спричиняють великий розкид значень NPV довкола очікува-ного, тобто більшу невизначеність, а отже і більший ризик.

Аналіз сценаріїв.

Аналіз сценаріїв — це техніка аналізу проектного ризику, що дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змін-них, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Методи Монте-Карло — це загальна назва групи методів для вирішення різних робіт за допомогою випадкових послідовностей. Ці методи (як і вся теорія ймовірностей) з’явились внаслідок спроб людей поліпшити свої шанси в азартній грі. Цим пояснюється і той факт, що назву цій групі методів дало місто Монте-Карло — столиця європейського грального бізнесу.

Імітаційне моделювання по методу Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) дозволяє побудувати математичну модель для проекту з невизначеними значеннями параметрів і, знаючи ймо-вірнісні розподіли параметрів проекту, а також зв’язок між зміна-ми параметрів (кореляцію), отримати розподіл досліджуваного ризику проекту (наприклад, прибутковості).

Тема 9. Управління ризиками в проектах

Першим кроком є встановлення закону ймовірнісного розподілу випадкових величин вхідних змінних, від яких залежить величина грошових потоків. Відтак, за допомогою датчика випадкових чисел, введеного у програму, проводиться відповідно до відомого закону роз-поділу вибір значень вхідних даних. Для цих реалізацій випадкових величин розраховують значення змінних, які з ними тісно пов’язані, наприклад, податки. Значення цих змінних використовуються для розрахунку грошових потоків, NPV, IRR та інших характеристик.

Цей етап імітаційного моделювання для різних реалізацій вхід-них випадкових величин повторюється достатню кількість разів, ска-жімо, 300. Таким чином, на підставі великої кількості результатів імі-таційних експериментів утворюється закон імовірнісного розподілу NPV, IRR та інших характеристик, які цікавлять аналітика.

«Дерево рішень». Це ієрархічна структура, в основі якої лежать відповіді «так» чи «ні» на певний перелік питань.

«Дерево рішень» — це спосіб представлення правил в ієрар-хічній, послідовній структурі, де кожному об’єкту відповідає один вузол рішення.

 

Рис. 3.6. Структура «дерева рішень»

Проілюструємо аналіз «дерева рішень» на рис. 3.6.

Частина II. Планування і контроль проекту

Наприклад. Є необроблений алмаз. Якщо його розрізати для огранки, то загальна вартість буде 250000 дол. Якщо не розріза-ти — 100000. При розрізанні алмаз може з ймовірністю 0,2 роз-колотися, і тоді вартість буде 10000. «Дерево рішень» буде мати такий вигляд (рис. 3.7):

 

Рис. 3.7. Структура «дерева рішень»