Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Загальні поняття управління ризиками : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

9.1. Загальні поняття управління ризиками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Ризик (з грець. risikon — стрімчак) — небезпека втрат, неперед-бачуваних подій та дій розрахунку на щасливий випадок.

Ризик є об’єктивним явищем, природа якого викликана неодноз-начністю, невизначеністю подій. Невизначеність — це множина ста-нів внутрішнього та зовнішнього середовища проекту.

Проектний ризик — це небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів проекту в майбутньому, із розрахунку яких і приймаються рішення в даний момент.

Частина II. Планування і контроль проекту

Ризик у проекті є комбінацією обмежень і невизначеності. Можна звести до мінімуму ризик в проекті шляхом або усунення обмежень (що є достатньо проблематичним), або пошуку і зниження невизна-ченості (рис. 3.1).

 

Рис. 3.1. Графік мінімізації ризику в залежності від обмежень і невизначеності

Невизначеність в проекті може бути спричинена неспромож-ністю:

– визначити цілі проекту;

– зрозуміти, хто є зацікавленими особами цього проекту;

– призначення кваліфікованих фахівців, які підтримуються ке-рівником, в команду проекту;

– точно оцінити витрати;

– визначити точно кінцевих користувачів результатів проекту;

– забезпечити хороші умови роботи команді проекту;

– зв'язати всіх людей, залучених в проект, контрактами або до-кументами про взаєморозуміння.

На рисунку ділянка, обмежена пунктирними лініями, свідчить про прийнятний рівень ризику. До цього рівня ризик може бути зменшений за рахунок скорочення невизначеності і обмежень. На практиці лише у небагатьох випадках можна зменшити обмеження, тому акцент робиться на найбільше скорочення невизначеності.

Тема 9. Управління ризиками в проектах

Зокрема широкого розповсюдження набула технологія зменшен-ня стану невизначеності при оцінюванні ризику шляхом розбивки статті ризику на її складові елементи. Сумарна оцінка відхилень по компонентах є меншою, ніж відхилення всієї статті ризику. Поділ процесу на компоненти відбувається доти, поки відхилення всіх ком-понентів вартості не знизиться нижче допустимої межі. Аналогічна техніка використовується при оцінці тривалості заходів. які визна-чають графік проекту, в результаті чого знижується невизначеність оцінки тривалості проекту.

Ризик — це не обов’язково погано. Це загальна властивість всіх проектів. Будь-який проект має деяку міру невизначеності через по-чаткові обмеження і мінливе оточення, в якому вони виконуються.

Ризик має три основні атрибути: 1) випадок, що містить ри-зик; 2) ймовірність; 3) наслідок (дія ризику).

Характеристики дій по визначенню атрибутів ризику наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Характеристики дій по визначенню атрибутів ризиків проекту

 

Атрибут ризику         Необхідні дії

Випадок         Необхідно зрозуміти природу ризику і визна-чати, в яких ситуаціях він може виникнути

Ймовірність виникнення     Виміряти в кількісних (ведеться імовірнісна оцінка події в межах 0–100%), рідше в якіс-них показниках

Наслідок         Оцінити наскільки важкими будуть наслідки (вплив ризиків на вартість, якість і тривалість виконання робіт у випадку, якщо ризик ста-неться)

Важливість ризику (risk exposure) — показник, який може вико-ристовуватися в процесі ухвалення рішення і як механізм контролю за ризиками в проекті:

VR = A * q,

де: VR — важливість ризику;

A — загроза (наслідок, дія) ризику (небажаної події); q — ймовірність її настання.

Частина II. Планування і контроль проекту

Ймовірність ризику (risk probability) — це міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце.

Загроза ризику (risk impact) — міра серйозності негативних на-слідків, рівень збитків або оцінка потенційних можливостей, пов’я-заних з ризиком.

Є декілька видів випадків, які містять ризик для проекту:

1.         Випадки, які можуть статися.

2.         Випадки, які матимуть великі наслідки, якщо вони відбудуться.

3.         Випадки поза вашим контролем.

4.         Випадки, про які вам відомо дуже мало. Класифікація основних видів ризиків в проекті здійснюється за

такими критеріями:

В залежності від джерела виникнення:

– природно-кліматичні;

– технічні;

– виробничі;

– економічні;

– ринкові;

– фінансові;

– соціальні;

– політичні;

– інноваційні;

– регіональні;

– галузеві;

– ризики навмисних дій (вандалізм, нечесність).

В залежності від місця виникнення:

– зовнішні;

– внутрішні.

В залежності від тяжкості проявів:

– втрачена вигода;

– збитки;

– втрата;

– банкрутство.

За ступенем передбачуваності:

– передбачувані з малою ймовірністю;

– непередбачувані.

За можливістю страхування:

Тема 9. Управління ризиками в проектах

– ризики, що страхуються; – ризики, що не страхуються.

Існує також класифікація, яка поєднує критерії ймовірності (Р) та наслідків (І) ризику (рис. 3.2).

P

 

цуцики           тигри

кошенята        алігатори

I

Рис. 3.2. Класифікація ризиків за ступенем ймовірності та наслідків

За цією класифікацією ризики аналогічно до тварин поділяються на такі категорії:

«Тигри».

Висока ймовірність, вагомі наслідки. Ці ризики є небезпечними і повинні бути негайно нейтралізовані.

«Алігатори».

Низька ймовірність, вагомі наслідки. Це небезпечні ризики, яких можна уникнути, якщо їх ретельно відслідковувати.

«Цуценята».

Висока ймовірність, незначні наслідки.

«Кошенята».

Низька ймовірність, незначні наслідки.

«Тигри» мають бути нейтралізовані, тобто ризики мають бути зменшені ще на ранньому етапі ЖЦ проекту. За «алігаторами» слід спостерігати і розробити план дій, щоб зупинити їхнє втручання в проект. «Цуценята» також спостерігаються, але не так пильно і з менш терміновими планами локалізації. «Кошенята» керівником проекту можуть бути проігноровані.

Повна ліквідація небезпеки ризику в проекті рідко може бути до-сягнута, тому слід подумати про те, як найефективніше управляти ризиками, що залишаються.

Частина II. Планування і контроль проекту