Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ II


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

1.         План управління проектом — це:

a)         основоположний документ, що містить узгоджене всіма учас-никами документально зафіксоване уявлення про проект;

b)         бізнес-план, узгоджений всіма учасниками;

c)         детальний, чітко структурований і детально підготовлений документ, що описує цілі й задачі, які необхідно вирішити підпри-ємству (компанії), способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проекту в результаті їх до-сягнення.

2.         Стадія розробки плану реалізації проекту вважається завер-

шеною тоді, коли:

a)         складено комплексний (зведений, головний, генеральний) ка-лендарний план;

b)         складено перелік віх;

c)         складені відомості потреб у ресурсах;

d)         складений перелік організаційно-технологічних заходів з реа-лізації проекту.

3.         Розрізняють такі типи оцінок можливості реалізації проекту:

a)         логічну, часову, ресурсну, економічно-фінансову;

b)         матричну, базову, фінансову, ресурсну;

c)         проектну, продуктову, економічну, соціальну.

d)         часову, ресурсну, економічну, соціальну.

4.         Сутність логічної оцінки реалізованості проекту така:

a)         це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

b)         це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого

виду ресурсу;

c)         це врахування логічних обмежень на можливий порядок вико-нання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

d)         це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

5.         Сутність часової оцінки реалізованості проекту така:

a)         це врахування логічних обмежень на можливий порядок вико-нання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

b)         це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту;

c)         це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

d)         це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого

виду ресурсу.

6.         Сутність ресурсної оцінки реалізованості проекту така:

a)         це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

b)         це врахування логічних обмежень на можливий порядок вико-нання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

c)         це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого виду ресурсу;

d)         це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

7.         Сутність фінансової оцінки реалізованості проекту така:

a)         це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого виду ресурсу;

b)         це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

c)         це врахування логічних обмежень на можливий порядок вико-нання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

d)         це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

8.         Планування проекту передбачає:

a)         планування віх для контролю якості проекту, планування ри-зиків;

b)         планування робіт, їх тривалості та взаємозв’язків;

c)         планування цілей і результатів, комунікацій та контрактів про-екту;

e)         всі варіанти разом.

Частина II. Планування і контроль проекту

9.         Методи визначення цілей проекту стосуються:

a)         планування якості;

b)         планування вартості;

c)         планування предметної області проекту;

d)         планування часу.

10.       Відхилення між плановими і фактичними показниками на

стадії реалізації проекту:

a)         не трапляються ніколи;

b)         трапляються завжди;

c)         трапляються у випадку невдало вибраної організаційної форми проекту;

d)         трапляються в форс-мажорних обставинах.

11.       Для визначення повної вартості проекту слід врахувати:

a)         найважливіші ресурси;

b)         всі ресурси, які використовуються в проекті;

c)         всі теперішні і прогнозовані ресурси, які використовуються в проекті;

d)         всі перераховані варіанти.

12.       На кожному структурному рівні сумарне значення характе-

ристик проекту (обсяги робіт, вартість, ресурси, кількість виконав-

ців) повинно:

a)         співпадати;

b)         дорівнювати найменшому значенню;

c)         дорівнювати середньому значенню;

d)         дорівнювати середньозваженій величині.

13.       Структура проекту — це:

a)         ієрархія методів, призначених для управління розкладом про-екту;

b)         чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які необхідні і достатні для ефективного планування і контролю реаліза-ції проекту;

c)         сукупність віх необхідних і достатніх для ефективної реалізації проекту;

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

d) методи, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість проекту.

14.       Сіткове планування — це:

a)         планування сітки робіт, яка у графічному вигляді надає уяв-лення про проект в цілому;

b)         одна з форм графічного відображення змісту робіт проекту без врахування їх взаємозв’язків;

c)         планування комунікацій у проекту;

d)         планування закупівель у проекті.

15.       Методи сіткового планування — це:

a)         методи, які описують декомпозицію проекту на ієрархічно під-леглі частини;

b)         методи, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість проекту;

c)         набір методів візуалізації управління проектом;

d)         методи, основна мета яких полягає в оптимізації комунікації в проекті.

16.       Метод критичного шляху — це:

a)         метод бюджетування, який призначений для розрахунку ре-зервного фонду («поплавка») проекту;

b)         метод структуризації проекту;

c)         аналітичний розрахунковий метод, що дозволяє спрогнозувати найоптимістичніші, найпесимістичніші і найбільш вірогідні терміни виконання робіт;

d)         метод, який дозволяє визначити максимальну продовжуван-

нiсть послiдовності взаємозв’язаних робiт вiд початкової до кiнцевої

дiї.

17.       Критичним шляхом називається:

a)         найоптимальніший;

b)         максимальний за тривалістю повний шлях у сітці;

c)         мінімальний за тривалістю повний шлях у сітці;

d)         середній за тривалістю повний шлях у сітці.

Частина II. Планування і контроль проекту

18.       Метод PERT — це:

a)         набір методів, який призначений для управління розкладом проекту;

b)         процес складання й коригування розкладу проекту, що полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт;

c)         аналітичний розрахунковий метод, що дозволяє спрогнозувати найоптимістичніші, найпесимістичніші і найбільш вірогідні терміни ви-конання робіт (у ході аналізу будується середньозважена оцінка), ви-ключає при цьому повторення одних і тих же робіт в один і той же час;

d)         метод планування робіт в рамках проекту, включаючи управ-ління цими роботами і складання графіку їхнього виконання.

19.       Календарне планування проекту — це:

a)         розробка календаря проекту;

b)         процес складання й коригування розкладу проекту, що полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт;

c)         планування віх проекту, що визначає основні календарні дати проекту;

d)         один з найпопулярніших способів сіткового графічного подан-ня плану проекту.

20.       Діаграма Ганта — це:

a)         послідовна схема, що відображає структуру проекта;

b)         один з найпопулярніших способів сіткового графічного пред-ставлення плану проекту, вживаний у багатьох програмах управлін-ня проектами;

c)         діаграма, що ілюструє метод критичного ланцюжка робіт;

d)         діаграма завантаження ресурсів у проекті.

21.       Віха (контрольна точка):

a)         визначає події в ході виконання проекту;

b)         не має протяжності в часі;

c)         не потребує ресурсів;

d)         всі варіанти вірні.

22.       Для чого необхідно проводити структуризацію проекту?

a) для визначення взаємозв’язку між роботами;

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

b)         для визначення вартості робіт проекту;

c)         для поділу проекту на елементи управління;

d)         для визначення тривалості робіт, пов’язаних з виконанням

проекту.

23.       Структуризація проекту може здійснюватися за:

a)         зв’язками між задачами;

b)         роботами і віхами;

c)         людськими і матеріальними ресурсами;

d)         фазами ЖЦ і результатами проекту.

24.       Якщо результати проекту є чітко визначеними, декомпози-

ція проекту здійснюється з орієнтацією:

a)         на фази ЖЦ;

b)         на її результат;

c)         на якість проекту;

d)         на вартість проекту.

25.       Для чого необхідно проводити структуризацію проекту?

a)         для визначення тривалості робіт, зв’язаних з виконанням про-екту;

b)         для визначення взаємозв’язку між роботами;

c)         для визначення вартості робіт проекту;

d)         для поділу проекту на керовані структурні елементи.

26.       На ранніх стадіях проекту, коли результати ще чітко не ви-

значені, структурну декомпозицію можна будувати опираючись:

a)         на вартість проекту;

b)         на результати;

c)         на тривалість проекту;

d)         на фази життєвого циклу проекту.

27.       Математичний аналіз, що скорочує тривалість виконання

проекту без зміни його предметної області, здійснюється за мето-

дом:

a)         метод «Стиск»;

b)         метод «Калібрування»;

Частина II. Планування і контроль проекту

c)         метод GЕRТ;

d)         метод РЕRТ.

28.       Гістограми завантаження ресурсів використовуються на

етапі:

a)         завершення проекту ;

b)         формулювання проекту;

c)         реалізації проекту;

d)         розробки проекту.

29.       Сукупність елементів кожного рівня ієрархії декомпозиції

проекту повинна представляти:

a)         лінію прогресу;

b)         фазу проекту;

c)         підфазу (сукупність робіт);

d)         весь проект.

30.       Earned Value Management (EVM) – це:

a)         система, яка комбінує цілі, розклад і вартість виконання робіт проекту;

b)         техніка для прогнозних розрахунків параметру проекту;

c)         система управління людськими ресурсами проекту;

d)         управління закупівлями в проекті.

31.       Системи управління проектами в основному використову-

ються на стадії:

a)         формулювання проекту;

b)         реалізації проекту;

c)         розробки проекту;

d)         завершення проекту.

32.       Лінія прогресу показує:

a)         пріоритетні роботи проекту;

b)         прогресивний підхід до оптимізації статистики проекту;

c)         просування в роботі над проектом;

d)         ефективне використання ресурсів проекту.

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

33.       Віха в проекті повинна ставитись:

a)         після робіт з обмеженнями;

b)         після кожного етапу робіт проекту;

c)         після робіт, які потребують перевірки або передачі; c) в кінці проекту.

34.       Імовірнісна обробка як сітьової логіки, так і оцінок трива-

лості робіт здійснюється за методом:

a)         Метод критичного шляху;

b)         Метод «Стиск»;

c)         Метод GЕRТ;

d)         Метод «Калібрування»;

e)         Метод РЕRТ.

35.       Планування ресурсів — це:

a)         визначення необхідних ресурсів та їх кількості для успішного завершення проекту;

b)         визначення людських ресурсів проеку та їх кількості;

c)         розрахунок непоновлюваних ресурсів з врахуванням їх тепе-рішньої ціни;

d)         розробка ресурсних гістограм.

36.       Кошторис — це:

a)         комплекс документальних розрахунків, необхідних для визна-чення розміру витрат на проект;

b)         визначення необхідних ресурсів та їх кількості для успішного завершення проекту;

c)         план, який виражається у кількісних показниках в певних роз-різах і відображає витрати, необхідні для досягнення цілей проекту.

37.       Бюджет проекту — це:

a)         план, який виражається у кількісних показниках в певних роз-різах і відображає витрати, необхідні для досягнення цілей проекту;

b)         комплекс документальних розрахунків, необхідних для визна-чення розміру витрат на проект;

c)         визначення необхідних ресурсів та їх кількості для успішного завершення проекту.

Частина II. Планування і контроль проекту

38.       Визначте можливу тривалість роботи проекту «Дизайн сай-

ту компанії», якщо передбачувана тривалість роботи — 14 днів,

встановлені: 1) обмеження на роботу, що передбачає її виконання

не пізніше 1 грудня, а вартість роботи не більше 1500 грн; 2) допу-

щення: діапазон можливих відхилень 2 дні.

a)         18 днів;

b)         не більше 16 і не менше 12 днів;

c)         не менше 35 і не більше 25 днів;

d)         16 днів.

39.       Визначте тривалість роботи проекту «Розробка сайту ком-

панії», якщо передбачувана тривалість роботи — 40 днів і встанов-

лені: 1) обмеження на роботу, що передбачає її закінчення не пізні-

ше 25 жовтня, а вартість роботи до 4000 грн; 2) допущення: діапазон

можливих відхилень 5 днів.

a)         не більше 45 і не менше 35 днів;

b)         6 днів;

c)         не більш 9 і не менш 5 днів;

d)         12 днів;

e)         18 днів.

40.       За експертними оцінками визначте очікувану тривалість

роботи «Передпроектне обстеження», якщо: мінімально можлива

тривалість роботи — 2 дні, максимально припустима — 8, а найімо-

вірніша — 5 днів, кількість аналітиків — 2.

a)         5;

b)         36;

c)         17;

d)         9;

e)         5.

41.       Визначте тривалість роботи (в днях) за нормативними роз-

рахунковими методами, де трудомісткість виконання роботи «Ана-

ліз звітності» — 2 людино-дні, число виконавців — 2, обсяг роботи у

фізичних одиницях — 16 стор., число змін — 1.

a)         51;

b)         1;

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

c)         1;

d)         16;

e)         48.

42.       За експертними оцінками визначте очікувану тривалість ро-

боти, якщо: загальна тривалість проекту (в міс.) — 15, мінімально

можлива тривалість роботи «Написання коду модуля» — 10 днів,

максимально припустима — 20, а найімовірніша — 12 дні.

a)         36;

b)         45;

c)         80;

d)         12;

e)         13.

43.       Визначте тривалість роботи «Написання коду» за норма-

тивними розрахунковими методами становить (в днях), якщо тру-

домісткість виконання роботи — 24 людино-дні, кількість ресурсу

«програміст» на цій роботі — 1 люд., обсяг роботи у фізичних оди-

ницях — 21 стрічка коду, число змін — 2.

a)         0;

b)         12;

c)         1;

d)         2;

e)         48.

44.       Визначте тривалість роботи проекту «Створення сайту ком-

панії», якщо передбачувана тривалість роботи — 30 днів і вста-

новлені: 1) обмеження на роботу, що передбачає її закінчення 10

листопада, а вартість роботи не більше 3000 грн; 2) допущення: діа-

пазон можливих відхилень 7 днів.

a)         7 днів;

b)         не більше 37 і не менше 23 днів;

c)         44 дні;

d)         37 днів;

e)         не більш 9 і не менш 5 днів.

45.       Визначте тривалість роботи (в днях) «Аналіз вимог до про-

дукту проекту» за нормативними розрахунковими методами, де

Частина II. Планування і контроль проекту

число виконавців — 2, обсяг роботи за один день — 20 сторінок, вар-тість 1 люд/дня — 60 грн, виробіток виконавця за 1 зміну — 2 стор., число змін — 1.

a)         20;

b)         3;

c)         5;

d)         1;

e)         36.

46.       Визначте тривалість роботи (в днях) «Тестування модулів

продукту проекта»: за нормативними розрахунковими метода-

ми, де число виконавців — 4, обсяг роботи — 12 модулів, вартість

1 люд/дня — 50 грн, виробіток виконавця за 1 зміну — 1 модуль,

число змін — 3.

a)         2;

b)         13;

c)         1;

d)         32;

e)         8.

47.       За експертними оцінками визначте очікувану тривалість ро-

боти, якщо: мінімально можлива тривалість роботи — 8 днів, макси-

мально припустима — 16, а найімовірніша — 12 днів:

a)         32;

b)         36;

c)         8;

d)         12;

e)         13.

48.       За експертними оцінками визначте очікувану тривалість ро-

боти «Формування архіву проекту», якщо: тривалість проекту — 1

рік, тривалість фази планування — 24 дні, мінімально можлива три-

валість роботи — 8 дні, максимально припустима — 16, а найімовір-

ніша — 12 днів.

a)         2;

b)         13;

c)         12;

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

d)         32;

e)         8.

49.       Розробка розкладу проекту — це:

a)         аналіз послідовності робіт, тривалості робіт і потреби в ресур-сах з метою створення графіку проекту;

b)         регулярний вимір параметрів проекту й ідентифікація виника-ючих відхилень;

c)         просування у виконанні робіт проекту у напрямку до досягнен-ня його цілей.

50.       Роботи, які лежать на критичному шляху, мають часовий ре-

зерв, що дорівнює:

a)         тривалості останньої роботи проекту;

b)         0;

c)         тривалості останньої фази проекту;

d)         1.

51.       Оптимізація проекту передбачає:

a)         оптимізацію термінів;

b)         оптимізацію розподілу ресурсів;

c)         всі варіанти вірні.

Частина II. Планування і контроль проекту