Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

7.5. Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Після розробки календарний план уточнюють і, в разі потреби, деталізують. Переконавшись, що в нього включені всі роботи і є ви-черпна інформація про наявні й необхідні ресурси, переходять до аналізу можливості реалізації проекту.

Розрізняють чотири типи оцінок можливості реалізації про-екту: логічну, часову, ресурсну, економічно-фінансову.

Лише після таких ретельних оцінок можна бути впевненим, що проект, якому відповідає план, забезпечений необхідними ресурсами, і виконання проекту за цим планом економніше, ніж за будь-яким ін-шим. Сутність кожної оцінки реалізованості проекту така:

логічна — це урахування логічних обмежень на можливий поря-док виконання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

часова — це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

ресурсна реалізованість — це урахування обмеженості наяв-них чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

Частина II. Планування і контроль проекту

Ресурсні можливості реалізації проекту аналізують у дві стадії: на першій оцінюють наявність ресурсів для всіх робіт, на другій згла-джують епюру використання ресурсів. Вирівняна епюра використан-ня робочої сили забезпечує меншу вартість і ефективнішу роботу;

фінансова реалізованість — це забезпечення позитивного ба-лансу коштів як особливого виду ресурсу. Для кожної операції реалі-зації проекту відома оцінка вартості. Тому для того, щоб проаналізу-вати економічні можливості реалізації проекту, потрібно мати набір вартостей операцій залежно від тривалості їх виконання. Ці вартості можуть залежати й від способів реалізації проекту, тому розглядають альтернативні методи реалізації проекту, оцінюють їх і отриману ін-формацію використовують для аналізу економічних можливостей реалізації проекту.

Зазвичай аналіз плану робіт проекту виконується наприкінці ета-пу планування задач. Проект плану доцільно перевіряти за такими критеріями, як мінімальна тривалість його виконання; мінімальна вартість та максимальне використання власних ресурсів; максималь-на задоволеність замовника тощо.

Під час аналізу проекту може виникнути необхідність зменшити область охоплення, тому що перевищений бюджет і/чи терміни ви-конання проекту. Можуть виявитися додаткові кошти чи додатковий час. У цьому разі необхідно переглянути критерії розподілу ресурсів і дослідити можливості одержання додаткових ресурсів, тобто здій-снити другу ітерацію розподілу ресурсів, перевіривши після цього, чи є економічні та фінансові передумови реалізації його результатів. Та-кий ітеративний аналіз доцільно виконувати доти, поки не буде отри-мано прийнятний розклад. У будь-якому випадку можлива оптиміза-ція параметрів проекту.

Термін «оптимізація» (в математиці) — це знаходження опти-мальності (максимуму або мінімуму) функції при виконанні деяких обмежень, в галузі обчислювальної техніки — процес модифікації системи для поліпшення її ефективності.

Оптимізація плану проекту — це процес його удосконалення при дотриманні заданих обмежень для забезпечення ефективні-шого досягнення цілей проекту.

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

Оптимізація проекту передбачає:

1.         Оптимізацію термінів.

2.         Оптимізацію розподілу ресурсів.

Для оптимізації плану можна застосовувати методи матема-тичного моделювання, програмування, теорії ігор тощо.

Оптимізуючи план, пам’ятайте про всі елементи проектної

тріади (час, вартість і якість) і про те, що коли ви змінюєте одну із сторін, це зачіпає дві інші — позитивно або негативно залежно від особливостей проекту.

Наприклад, якщо необхідно змінити план проекту, скоротивши розклад, зросте вартість проекту (якщо треба залучати до-даткових працівників). Якщо ж змінити план проекту з метою зменшення його бюджету, то може зрости тривалість проекту. Зміни, що вносяться до будь-якого із проектних обмежень, прак-тично завжди впливають на якість. Зокрема, тісно пов’язані якість і область охоплення. Якщо скоротити область охоплен-ня, можливо, доведеться змиритися з нижчим рівнем якості; збільшення області охоплення може підвищити якість проекту.

Перед оптимізацією проекту обов’язково необхідно зберегти резерв ну копію плану проекту. Після складання оптимального пла-ну потрібно підготувати розклад використання трудових ресурсів і матеріалів на випадок, коли проект має бути забезпечений власним персоналом, а необхідні матеріали має постачати замовник. На цій стадії необхідно виконати такі дії:

– визначити ресурси і розподілити їх у часі;

– оптимізувати сумарні графіки потреби в ресурсах;

– визначити постачальників ресурсів за проектом;

– сформувати графіки постачання ресурсів.

Після оптимізації плану проекту і його остаточного затвердження зберігається базовий план чи кілька базових планів.

Для оптимізації плану проекту необхідно використати певну стратегію внесення змін. Після аналізу, що ідентифікував проблеми у календарному плані проекту, можна використовувати різноманітні стратегії управління проектним планом. Наприклад, можна просто

Частина II. Планування і контроль проекту

змінити тривалість задачі або модифікувати інші чинники, що впли-вають на план, зокрема такі, як зв’язки, обмеження і ресурси.

Можливі стратегії коригування плану:

1.         Змінити тривалість робіт (Change a task duration).

2.         Переглянути залежність робіт (Review task dependencies).

3.         Встановити перекриття або затримку для робіт (Set overlap or delay for tasks).

4.         Переглянути і змінити обмеження на роботу (Review and change a task constraint).

5.         Модифікувати проектний календар (Modify the project ca¬lendar).

6.         Модифікувати ресурсний календар (Modify a resource ca¬lendar).

7.         Модифікувати чи видалити робочий календар (Modify or re¬move a task calendar). Додати ресурси (Add a resource).

8.         Додати ресурси (Add a resource).

9.         Змінити кількість часу, яку ресурс витрачає на задачу (Adjust the amount of time a resource spends on a task).

10. Покращити роботу ресурсу (Improve resource performance).

Змінити тривалість роботи. Якщо це можливо, найпростіший шлях — скоротити тривалість роботи, особливо для тих задач, які є на критичному шляху.

Переглянути залежність робіт. Необхідно переконатися, що всі роботи були логічно пов’язані.

Наприклад, якщо дві роботи у проекті можуть початися в той же час, але були зв’язані таким чином, що одна слідує за іншою, зміна зв’язку могла б допомогти скоротити проект. Тобто мож-на використати метод «Стиск».

Встановити перекриття набору або затримку для робіт. Сценарій реалізується за допомогою часткового покриття робіт, які відбуваються на критичному шляху, або за допомогою затримки не-критичної роботи, таким чином, що ресурс може працювати над ін-шою, критичнішою роботою.

Переглянути і змінити обмеження на роботу. Жорстке обме-ження (inflexible constraint) для роботи, особливо, якщо вона є кри-тичною, може обмежити здатність зміни графіку робіт проекту. Якщо

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

робота не повинна починатися або закінчуватися на специфічній даті, щонайшвидше зніміть або змініть обмеження.

Модифікувати проектний календар. За допомогою зміни про-ектного календаря, де вказується як, коли і як довго ресурси працюють над роботами, можна потенційно скоротити повну тривалість проекту.

Модифікувати календар ресурсу. За допомогою зміни індиві-дуальних календарів ресурсу можна скоротити повну тривалість ро-боти, над якою працюють ресурси.

Модифікувати або видалити календар задачі. Робочий кален-дар, застосований до певної роботи, може продовжувати тривалість, якщо час, вказаний в розкладі, суперечить призначеному ресурсному календарю.

Додати ресурси. Додавання додаткових ресурсів до задач може допомогти зменшити тривалість задач і скоротити довжину проекту для задач на критичному шляху. Ресурс може бути певною персоною, або це може бути група, як, наприклад, «архітектори». Це може бути одиницею устаткування, як, наприклад, комп’ютер. Або це може бути матеріал, який споживається під час реалізації задачі.

Замінити ресурси. Можна безпосередньо замінити один ресурс на інший, якщо це допоможе задачі закінчитися раніше. Можна замі-нити ресурс для вирішення перепрацювання (overallocations), скоро-тити витрати, збільшити ефективність або якість роботи.

Змінити кількість часу, яку ресурс витрачає на задачу. За до-помогою регулювання кількості часу, яку ресурс витрачає на критичні задачі, тривалість тих задач можна зменшити. За замовчуванням ви-користовуються планування з фіксованим обсягом робіт (effort-driven scheduling), за допомогою якого тривалість цих задач зменшується. Якщо призначаються (видаляються) ресурси роботи, то автоматич-но продовжується або скорочується тривалість роботи, базованої на кількості ресурсів, призначених для цього, але це не змінює підсумок робочих годин (work) для задачі.

Поліпшити роботу ресурсу. Поліпшити роботу ресурсу можна навчанням ресурсу, а також, забезпечуючи ресурси кращими інстру-ментами, застосовуючи навики управління до проблем ресурсу тощо. Це іноді єдине рішення, якщо інші людські ресурси є недоступними.

Вибір сценарію зміни плану із вище перерахованих альтернатив залежить від специфіки проекту, умов його реалізації та досвіду ме-неджера.

Частина II. Планування і контроль проекту

Той, хто поставить собі за правило перевіряти справу думкою, а думку спра-вою ... той не може помилятися, а якщо він і помилиться, то незабаром знову потра-пить на правильний шлях.

Гегель