Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Оцінка тривалості робіт : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

7.3. Оцінка тривалості робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Вибір методів і засобів для оцінки тривалості робіт залежить від наявності, повноти і вірогідності вихідних даних. Для оцінки трива-лості робіт застосовуються такі методи і засоби:

Нормативні розрахункові методи. Використовуються при наяв-ності необхідної вихідної інформації (обсяги робіт, необхідні ресур-си, продуктивність ресурсів тощо).

Тривалість робіт Т визначається по відомих розрахункових фор-мулах:

Тi = Vpi/Upi,

де: Vpi — трудомісткість виконання i-ї роботи р-м видом ресурсу (у

людино-днях, машино-змінах тощо);

Upi — інтенсивність споживання р-го ресурсу на i-й роботі (Upi = п*k, де п — число виконавців; k — число змін);

Тi = Wi /Qpi*п*k,

де: Wi — обсяг i-ї роботи у фізичних одиницях;

Qpi — напрацювання одного виконавця в одну зміну в тих же оди-ницях.

Експертні оцінки.

Як показує досвід, на практиці не завжди є необхідна інформа-ція для визначення тривалості робіт проекту. Тоді використовуються експертні оцінки, які базуються на знанні, досвіді і використанні ар-хівної інформації. Чим вищий рівень підготовки експертів, тим на-дійніша оцінка тривалості.

Цей метод використовується в сітковому аналізі РЕRТ, який пе-редбачає тривимірну оцінку очікуваної тривалості робіт: оптиміс-тичну (Тmin), песимістичну (Тmax) та найвірогіднішу (Тйм). Використо-вується така формула розрахунку очікуваної тривалості роботи Точ за трьома оцінками часу:

Точ= (Тmin + 4Тйм + Тmax)/6,

де: Тmin — мінімально можлива тривалість роботи;

Тmax — максимально припустима тривалість роботи; Тйм — найімовірніша тривалість роботи.

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

Експерти мають можливість дати три оцінки тривалості робіт, що дозволяє в різному ступені врахувати ризики, які впливають на їх виконання. Замість однієї величини тривалості робіт цей метод дозволяє отримати нормальний розподіл ймовірності тривалості (рис. 2.15).

 

Рис. 2.15. Графік щільності розподілу ймовірності тривалості окремої роботи

Розподілом змінної є закономірність ймовірності зустрічі різ-них її значень.

Нормальний розподіл характеризується тим, що крайні зна-чення змінної в ньому зустрічаються досить рідко, а значення, які наближені до середнього значення, — досить часто. Графік нор-мального розподілу — «дзвіноподібна» крива.

Кожній оцінці тривалості призначаються вагові коефіцієнти. За-звичай використовується формула, в якій ваговий коефіцієнт рівний 1. В результаті розраховується середньозважена (найбільш очікувана оцінка) тривалість роботи з агрегованим рівнем ризику.

Дана формула може також вказувати на високий ступінь зваже-ності песимістичних оцінок, і тоді у зміненому вигляді вона матиме такий вигляд:

Точ = (Тmin + 3Тйм + 2Тmax)/6.

Частина II. Планування і контроль проекту

Для характеристики ступеня невизначеності оцінки тривалості окремої роботи служить дисперсія, яка вираховується за формулою:

a2

t

( max

6

ЧУ формулі враховуються тільки дисперсії робіт, які створюють критичний шлях.

Даний метод дозволяє розрахувати значення стандартного (се-редньоквадратичного) відхилення тривалості і, відповідно, макси-мальну й мінімальну очікувану тривалість на рівні окремих робіт і всього проекту в цілому. Ризики зміни складу або логічної струк-тури робіт в методі не враховуються. Для визначення ймовірності реалізації проекту за час, відмінний від очікуваного, розглядається величина стандартного відхилення кривої нормального розподілу, яка відображає ступінь невизначеності оцінки тривалості всього про-екту. Стандартне відхилення визначається як корінь квадратний з дисперсії:

)-

a = (

6

Згідно з теорією ймовірності, ймовірність виконання проекту в межах (Т — a • Т + a) дорівнює 68,27%, а ймовірність виконання про-

екту в межах (Т — Зсг: Т + ЗаЛ дорівнює 99,73%, тобто практично

 t7        t'

стовідсоткова ймовірність (рис. 2.16).

 

162

Рис. 2.16. Графік щільності розподілу ймовірності загальної тривалості проекту

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

Наприклад. Розрахунок і графічне представлення очікуваної

тривалості роботи проекту, і стандартного відхилення в годи-

нах.

Якщо Т = 6, Т = 12, Т. = 8, то:

 min      max      им

1)         очікувана тривалість роботи: Тдч= (6 + 4(8) + 12)/6 = 8,33;

2)         стандартне відхилення: at = (12 - 6)/6 = 1.

 ton

 

Отже, вірогідність виконання роботи проекту в діапазоні часу від 5,33 до 11,33 годин складає 99,7%.

Оцінки за аналогами. Оцінки за аналогами використовують три-валість аналогічних робіт раніше виконаних проектів як основу для визначення тривалості робіт розроблюваного проекту. Аналогова оцінка є однією з форм експертної оцінки.

Моделювання. Метод моделювання Монте-Карло є методом формалізованого опису невизначеності і дозволяє за допомогою ге-нерації випадкових чисел визначити з врахуванням різних допущень вірогідну тривалість робіт проекту. Цей метод використовується в найскладніших для прогнозування проектах. Він дозволяє створити безліч сценаріїв, узгоджених із заданими обмеженнями початкових змінних. Метод якнайповніше відображає всю гаму невизначеностей, з якою може зіткнутися реальний проект, а через задані на початку обмеження враховує всю інформацію, що є у розпорядженні аналі-тика.

Ризик — величина випадкова, тому описується функцією розпо-ділу випадкової величини (див. рис. 2.17). Визначення форми розпо-ділу випадкової величини — одне з найскладніших завдань, що ви-рішуються при моделюванні.

 

Частина II. Планування і контроль проекту

Рис. 2.17. Основні типи розподілу ймовірності, яка використовується при аналізі ризиків

Для моделювання ризиків природних і техногенних процесів та-кож використовують розподіл Больцмана (експоненціальний) і роз-поділ Парето.

Для кожної категорії ризиків підбирається свій вид функції роз-поділу, що характеризує частоту появи кожного значення змінною з області визначення. Вибір проводиться на основі статистичних даних або оцінок експертів.

Після визначення функції розподілу застосовується процедура моделювання Монте-Карло (рис. 2.18). Метод Монте-Карло ітера-ційний — чим більша кількість прогонів, тим вища точність отриму-ваних результатів. Проведення розрахункових ітерацій є повністю комп’ютеризованою частиною методу.

Уточнення переліку робіт проекту. При визначенні тривалості може виникнути необхідність у деталізації чи укрупненні, що при-водять до зміни переліку робіт проекту.

Як уже зазначалося, існують обмеження та допущення для робіт проекту. Допущення, зроблені при розробці оцінок тривалостей ро-біт, повинні бути документовані.

Наприклад. Передбачувана тривалість роботи «фарбування стін» 7 днів і діапазон можливих відхиленні 2 дні означають, що робота займе не більш 9 і не менш 5 днів.

Наприклад. До переліку обмежень входять такі: «якомога ра-ніше/ пізніше», «початок/закінчення не пізніше/ не раніше», а також «фіксований початок/ закінчення». Зовнішні обмеження

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

відображають залежність робіт проекту від зовнішніх міропри-ємств (наприклад, робота «02» може початися не раніше ніж на 7 день від початку проекту; 30% роботи «37» повинні бути виконані не пізніше ніж через 88 днів від початку проекту).

 

Рис. 2.18. Алгоритм методу Монте-Карло