Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Бюджетування проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

7.2. Бюджетування проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Планувати витрати потрібно так, щоб вони могли задовольнити потреби у фінансових ресурсах протягом усього періоду реалізації проекту. Для цього складають бюджет проекту — план, у якому від-биваються оцінені у кількісних показниках результати скориговано-го календарного плану та стратегії реалізації проекту.

Частина II. Планування і контроль проекту

Бюджет проекту (Budget) — це постатейний список передба-чуваних витрат, необхідних для виконання робіт по досягненню цілей проекту.

Бюджетування проекту (процес складання і прийняття бюдже-ту) — це процес призначення оцінок вартості всім операціям у про-екті. В результаті всі витрати й ресурси проекту розподіляються за окремими операціями.

Різним стадіям життєвого циклу проекту відповідають різні типи бюджетів:

1.         Попередній (оцінний) бюджет.

2.         Затверджений (офіційний) бюджет (cost baseline).

3.         Поточний (коректований) бюджет.

4.         Фактичний бюджет.

Результатом процесу розробки бюджету видатків є створення ба-зового плану за вартістю (cost baseline), який має такі характерис-тики:

1)         базовий план за вартістю є очікуваною фактичною вартістю проекту;

2)         базовий план за вартістю включає бюджет проекту, але не до-рівнює йому. Базовий план за вартістю ще повинен включати бюджет робіт, які проводяться з метою відхилення, передачі або зниження ризиків;

3)         важливо передбачити бюджет для непередбачених обставин для всіх ідентифікованих ризиків, які можуть реалізуватися, а можуть і не реалізуватися. Для неідентифікованих ризиків у бюджеті також повинен бути закладений резерв. З цією метою створюється резервний фонд непередбачених витрат («попла-вок»).

У більшості проектів для ризиків створюється нульова за часом операція «подолання непередбачених обставин» і призначення для неї резерву на непередбачені обставини. При виникненні проблеми при реалізації тієї або іншої операції у її оперативний кошторис пере-кидаються гроші, приписані до операції «подолання непередбачених обставин».

Розрізняють бюджет на непередбачені обставини (contingency budget) і управлінський резерв (management reserve).

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

Бюджет на непередбачені обставини визначається для ризиків, які ідентифікуються.

Управлінський резерв — це гроші, які призначені для подолання ризиків, які не вдалося ідентифікувати, проте досвід або інтуїція ме-неджера проекту підказує, що ці гроші будуть необхідні.

5 проблем бюджетування проекту:

1.         Проекти, виконання яких вимагає тривалого часу, збільшують неточність розрахунків.

2.         Заздалегідь встановлений час реалізації може сильно вплинути на розрахунки часу й витрат.

3.         Людський чинник теж може бути джерелом помилки при роз-рахунках. Те, наскільки працівники володіють необхідною для вико-нання завдання кваліфікацією, вплине на продуктивність і час прид-бання ними досвіду.

4.         Оцінки того, як люди працюють — на ставку або півставки, по-казують, що ті, хто працює на повну ставку, працюють більш продук-тивно.

5.         Іноді чинник плинності кадрів (він явно в бюджеті не відобра-жається) може істотно вплинути на розрахунки.

Типові статті витрат для проекту:

Прямі витрати: праця, матеріали, устаткування та інші витрати.

Накладні видатки проекту.

Загальні й адміністративні накладні видатки.

Прямі видатки прямо пов’язані з пакетом робіт. Ці витрати є ре-альними витратами готівки й повинні виплачуватися в міру вико-нання робіт над проектом. Прямі видатки зазвичай відокремлюють від накладних видатків. Накладні видатки проекту не можуть бути прив’язані до якого-небудь проміжного результату, а стосуються всього проекту в цілому.

 

Наприклад, витрати на консультантів по управлінню проек-том, навчання, відрядження — це накладні видатки проекту.

Загальні й адміністративні накладні видатки — це організаційні витрати, ніяк не пов’язані з проектом. Хоча ці видатки не оплачуються негайно з кишені, вони реальні й мають місце протягом усього проекту.

У бюджет вартості всі витрати заносяться за статтями. Ось їх пе-релік:

Частина II. Планування і контроль проекту

1.         Зарплати членів групи проекту.

2.         Видатки на устаткування й матеріали.

3.         Вартість оренди приміщень.

4.         Вартість маркетингу, включаючи маркетингові дослідження й фокус-групи.

5.         Юридичні витрати.

6.         Витрати на відрядження.

7.         Вартість реклами.

8.         Вартість дослідження.

9.         Вартість техніко-економічного обґрунтування.

 

10.       Вартість консультаційних послуг зовнішніх експертів і учасни-ків проекту.

11.       Оплата телефону, факсів, міжміських переговорів.

12.       Витрати на офісне устаткування.

13.       Оплата доступу в Інтернет або хостинга Web-Сайту.

14.       Програмне забезпечення.

15.       Комп’ютерне устаткування.

16.       Навчання.

Плануючи витрати, недостатньо знати тільки загальний обсяг ка-

піталовкладень (інвестицій) у проект. Необхідно мати дані про що-

річну потребу у фінансуванні, а для першого року — її поквартальний і

помісячний поділ. Виплата авансів повинна проводитися з особливою

обережністю.

Перед плануванням витрат виконують такі роботи: – на основі календарного плану складають перелік робіт, які необхідно виконувати в кожний часовий період (рік, квартал, місяць); – з кошторисної документації визначають вартість цих робіт; – розраховують собівартість робіт за статтями витрат (сировина та матеріали, устаткування, заробітна плата, накладні витрати). При складанні бюджету проекту витрати планують від загаль-ного до конкретного. Крім переліку основних витрат бюджет проекту має містити їх докладний календар, ступінь точності якого залежить від характер-них ознак проекту, обсягів капіталовкладень, а також специфічних вимог, запропонованих організаціями-кредиторами. Складові кален-даря бюджету проекту:

Тема 7. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

– календар витрат (включаючи дати платежів);

– умови платежів, принаймні для основних категорій витрат;

– критичні моменти реалізації проекту (наприклад необхід-ність одночасних платежів у певний період) і засоби зниження пов'язаних із цим ризиків.

Загальні рекомендації для формування бюджету проекту:

План бюджету варто розробити не пізніше, ніж за рік до початку проекту.

Структура статей витрат повинна передбачати розбивку витрат по проекту на логічні компоненти, що полегшують можливість облі-ку й контролю витрат.

Необхідно визначити цикл перегляду бюджету для внесення в нього виправлень у міру надходження додаткових даних.

Зміни в бюджетні документи повинні вноситися відразу ж у міру їхнього виникнення. Ці зміни використовуються для наступної ко-рекції бюджету і є основою для подальшого планування.

Наприклад.

Орієнтовна схема бюджету з аплікаційної форми (опису) проекту міжнародного фонду «Відродження» (повний опис у Додатку Е)

 

Статті видатків          Очікуване фінан-сування від МФВ Отримане фінансування проекту з інших джерел (обов’язкове подання документів, що підтвер-джують фінансування)  Загальна

сума

за статтями

бюджету

Оплата праці                        

Обладнання                         

Матеріальне забез-печення                        

Відрядження                        

Інші витрати                        

РАЗОМ:                                

Кожна стаття видатків має бути розписана.

Особливо важливе значення бюджет проекту має для отримання гранту на проект. Рекомендації по розробці бюджету проекту наведе-но в Додатку Ж.

Частина II. Планування і контроль проекту