Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Сіткові і календарні методи планування : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

6.2. Сіткові і календарні методи планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Найбільш розповсюдженим способом планування проектів є сіт-кове планування.

Сіткове планування — набір методів, який призначений для управління розкладом проекту.

Методи сіткового планування — це методи, основна мета яких по-лягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість проекту. До осно-вних методів сіткового планування відносяться:

-          метод критичного шляху (СРМ);

-          метод оцінки і аналізу програм (PERT).

Метод критичного шляху — це метод планування робіт в рамках проекту, включаючи управління цими роботами і складання графіку їхнього виконання. Ключовим моментом методу є поняття «критич-ного шляху».

Метод критичного шляху обчислює детермінований розклад ви-конання проекту, базуючись на єдиній оцінці тривалості кожної ро-боти. Обчислюються ранні і пізні дати початку і завершення операцій проекту, а значить, і резерви — проміжки часу, на які можна зрушити виконання операцій без порушення обмежень і дати завершення про-екту.

Відповідно до цього методу для кожного виду робіт вказуються час і ресурси, необхідні для їхнього виконання, а також послідовність виконання окремих видів робіт. Потім будується граф (сітковий гра-фік), що відображає черговість робіт і терміни їхнього виконання. Далі на цьому графі шукається критичний шлях, тобто шлях, що ви-магає максимальних витрат часу.

Максимальний за тривалістю повний шлях в сітці називаєть-ся критичним, а роботи, що лежать на цьому шляху, також нази-ваються критичними.

Існуючі варіанти цього методу дозволяють вирішувати роботи, в яких фігурують імовірнісні закони розподілу тимчасових витрат і різних ресурсів, компромісні співвідношення між часом і ресурсами тощо. Найперша дата, коли робота може бути розпочата, називаєтьТема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту

ся датою раннього початку. Якщо до неї додати тривалість роботи, отримаємо дату її раннього завершення. Через те що виконання робо-ти може залежати від завершення якогось її елемента, існує остання дата, коли робота може бути завершена без затримки виконання про-екту загалом. Ця дата обчислюється як сума дати пізнього початку та тривалості виконання роботи.

Якщо дати пізнього та раннього початку різняться, то проміжок, коли робота може бути розпочата, називається резервом часу і визна-чається так:

Резерв часу = дата пізнього початку — дата раннього початку.

Якщо тривалість роботи не змінюється, то різниця між раннім і пізнім початками та раннім і пізнім її завершеннями збігається. Таке припущення роблять у більшості систем планування.

Робота з нульовим резервом часу називається критичною.

Тривалість критичного шляху визначає тривалість реалізації проекту загалом. Терміни виконання робіт, що лежать поза критич-ним шляхом, в тій чи іншій мірі «плавають» — тобто для таких робіт завжди є можливість або збільшити тривалість, або почати з запіз-ненням — на загальній тривалості проекту це ніяк не позначиться. Резерв часу, що створюється, можна використовувати на різноманіт-ні цілі: зменшення ризику невиконання роботи, оптимізацію витрати ресурсів, оптимізацію грошових потоків тощо.

Будь-які затримки у виконанні робіт, що лежать на критичному шляху, неодмінно викликають відставання від термінів виконання проекту в цілому. Концепція критичного шляху забезпечує концен-трацію уваги менеджера на критичних роботах.

Однак основною перевагою методу критичного шляху є мож-ливість маніпулювання термінами виконання робіт, що не ле-жать на критичному шляху.

Метод PERT це аналітичний розрахунковий метод, що доз воляє спрогнозувати найоптимістичніші, найпесимістичніші та найвірогідні-ші терміни виконання робіт (у ході аналізу будується середньозважена

Частина II. Планування і контроль проекту

оцінка), виключає при цьому повторення одних і тих же робіт в один і той же час. Він не допускає опису робіт з невідомою кількістю ітерацій, але може враховувати невизначені величини для підрахунку вірогід-ності виконання як окремих завдань, так і всього проекту у відведені терміни. Для кожного зі сценаріїв задається своя оцінка тривалості ви-конання робіт.

Календарне планування проекту — це процес складання й ко-ригування розкладу проекту, що полягає у визначенні календар-них дат виконання всіх робіт.

Календарне планування ставить за мету координацію діяльності залучених до проекту виконавців для забезпечення його успішного завершення, створення умов задля реагування на ринкові можливос-ті та вчасного надходження доходів, що гарантує ефективність інвес-тицій.

Календарний план (Schedule) як перелік тільки планових пара-метрів проектних робіт втрачає свій сенс без порівняння з фактични-ми термінами їх виконання, тому частіше ведуть мову про календарні графіки. Цілі календарного плану:

-          забезпечити вчасне надходження фінансування;

-          координувати надходження ресурсів;

-          вчасно забезпечити потрібні ресурси;

-          передбачити у різні моменти рівень потрібних фінансових вит-рат і ресурсів та раціональний розподіл їх між проектами;

-          забезпечити вчасне виконання проекту.

Календарний графік відбиває планові й фактичні дані про по-чаток, кінець і тривалість кожного робочого елементу WBS. У ньо-му також відмічається можлива гнучкість у даті початку роботи без ускладнення виконання усього проекту (тобто запас часу по некри-тичних роботах). Для найскладнішого календарного графіку запису-ється чотири версії для дат початку, кінця, тривалості та запасу: ран-ня, пізня, запланована календарна, фактична.

Існує два прийнятних шляхи подання календарного графіку:

1)         табличний — з переліком робіт із зазначенням тривалості їх виконання;

2)         діаграмний (балочні діаграми, або діаграми Ганта).

Тема 6. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту