Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ I : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

1.         Яке з обмежень на проект є найважливішим для успіху про-

екту?

a)         ризики;

b)         якість;

c)         час;

d)         вартість.

2.         Яке з обмежень на проект найскладніше контролювати?

a)         комунікації;

b)         час;

c)         якість;

d)         вартість.

3.         Місія проекту визначається:

a)         командою і результатами проекту, потребами, які задовольня-ються;

b)         завданнями і замовником проекту;

c)         сукупністю споживачів і конкурентів;

d)         результатами проекту, потребами, які задовольняються, сукуп-ністю споживачів;

e)         місією організації.

4.         План — це:

a)         фіксація системи цілей, задач і засобів, які перед бачають спря-

мовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища;

b)         комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних заходів,

спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певно-

го напряму розвитку декількох мульти- та монопроектів;

c)         всі варіанти правильні.

5.         Управління проектом — це:

a)         діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально

можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, коштами

(і ресурсами), а також якості кінцевих результатів проекту;

b)         комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних заходів,

спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певно-

го напряму розвитку декількох мульти- та монопроектів;

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

c) всі варіанти правильні.

6.         В основу методів управління проектами покладені:

a)         перераховані методи сіткового планування;

b)         метод критичного шляху;

c)         метод PERT.

7.         Портфель проектів — це:

a)         сукупність як зв’язаних, так і не зв’язаних проектів, тобто су-купність всіх проектів компанії, виконуваних у цей час;

b)         запланований комплекс економічно-соціаль них, науково-до-слідних заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку;

c)         організаційні рамки для планомірного, систематичного і побу-дованого на методичних правилах одержання знань, ідей і результату.

8.         Інвестиційний проект — це:

a)         реформування системи соціального забез печення, охорони

здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подо-

лання наслідків стихійних лих і соціаль них потрясінь;

b)         пакет інвестицій і пов’язаних з ними видів діяльності;

c)         розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи.

9.         Інноваційні проекти — це:

a)         комплекс взаємопов’язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розро-бок, освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій;

b)         розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи;

c)         реформування системи соціального забез печення, охорони здо-ров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолан-ня наслідків стихійних лих і соціаль них потрясінь.

10.       Проекти дослідження і розвитку — це:

a) ядерний колайдер, дослідження геному людини, дослідження в будь-якій сфері людської діяльності;

Частина I. Основи управління проектами

b)         реформування системи соціального забез печення, охорони

здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подо-

лання наслідків стихійних лих і соціаль них потрясінь;

c)         приватизація підприємства, створення аудиторської системи,

введення нової системи податків.

11.       Організаційні проекти — це:

a)         реформування підприємства, реаліза ція концепції нової систе-ми управління, створення нової органі зації чи проведення міжнарод-ного форуму;

b)         приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків;

c)         реформування системи соціального забез печення, охорони

здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подо-

лання наслідків стихійних лих і соціаль них потрясінь.

12.       Економічні проекти — це:

a)         приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків;

b)         запровадження на підприємстві сучасної інформаційної системи;

c)         реформування підприємства, реаліза ція концепції нової систе-ми управління, створення нової органі зації чи проведення міжнарод-ного форуму.

13.       Соціальні проекти — це:

a)         приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків;

b)         реформування підприємства, реаліза ція концепції нової систе-ми управління, створення нової органі зації чи проведення міжнарод-ного форуму;

c)         реформування системи соціального забез печення, охорони здо-ров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолан-ня наслідків стихійних лих і соціаль них потрясінь.

14.       Освітні проекти — це:

a) проведення конференції, створення нової органі зації чи про-ведення міжнародного форуму;

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

b)         проекти по запровадженню дистанційної форми навчання, під-вищення кваліфікації працівників підприємства, підготовки абітурі-єнтів до вступу у ВНЗ;

c)         створення сайту підприємства з детальним інформаційним на-повненням.

15.       Оточення проекту — це:

a)         сукупність зов нішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи за-важають досягненню цілей проекту;

b)         діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, коштами (і ресурсами), а також якості кінцевих результатів проекту;

c)         комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певно-го напряму розвитку декількох мульти- та монопроектів.

16.       З яких фаз складається життєвий цикл:

a)         концепція, проектування, будівництво, монтаж налагодження устаткування, іспит, завершення;

b)         ініціація, розробка, реалізація, регулювання;

c)         концепція, розробка, реалізація, завершення;

d)         бізнес-план, планування, контроль, регулювання.

17.       До основних ознак проекту не належать:

a)         кількісна вимірюваність;

b)         часовий горизонт дії;

c)         обмеженість ресурсів;

d)         життєвий цикл.

18.       Визначальним показником при виборі проектів є:

a)         зв’язок наявних фінансових і трудових ресурсів;

b)         альтернативна вартість інвестицій;

c)         лінія прогресу;

d)         сукупна вартість володіння.

19.       Базова лінія проекту — це:

a) лінія прогресу;

Частина I. Основи управління проектами

b)         лінія виконання на діаграмі Ганта;

c)         статистика проекту;

d)         затверджений основний план проекту.

20.       Зведений план проекту:

a)         базовий план;

b)         декларація про наміри;

c)         документ, який включає результати планування всіх функцій управління проекту;

d)         календарний план проекту.

21.       Остаточний план прийнятий до виконання називається:

a)         базовою лінією;

b)         віхою;

c)         сітковим графіком.

22.       Завершеним проект вважається, коли:

a)         вичерпані фінансові ресурси проекту;

b)         відсутня мотивація учасників проекту;

c)         закінчився термін проекту;

d)         досягнуті цілі проекту.

23.       Про цес — це:

a)         сукупність взаємопов’язаних ре сурсів і діяльності, яка має чіт-ко визначені вхід і вихід і створює в ре зультаті цінність (додану вар-тість);

b)         документ, який включає результати планування всіх функцій управління проекту;

c)         ланцюжок робіт.

24.       Процеси ініціації передбачають:

a)         ухвалення рішення про початок виконання проекту;

b)         визначення цілей і критеріїв успіху проекту й розробку робо-чих схем їхнього досягнення;

c)         координацію людей та інших ресурсів для виконання плану.

25.       Процеси планування передбачають:

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

a)         визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробку робочих схем їхнього досягнення;

b)         координацію людей та інших ресурсів для виконання плану;

c)         ухвалення рішення про початок виконання проекту.

26.       Процеси виконання передбачають:

a)         координацію людей та інших ресурсів для виконання плану;

b)         визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробку робо-чих схем їхнього досягнення;

c)         ухвалення рішення про початок виконання проекту.

27.       Процеси аналізу передбачають:

a)         визначення відповідності плану і виконання проекту поставле-ним цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів;

b)         формалізацію виконання проекту і підведення його до впоряд-кованого фіналу;

c)         визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгоджен-ня, затвердження і застосування.

28.       Процеси управління передбачають:

a)         визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгоджен-ня, твердження і застосування;

b)         формалізацію виконання проекту і підведення його до впоряд-кованого фіналу;

c)         визначення відповідності плану і виконання проекту поставле-ним цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів.

29.       Процеси завершення передбачають:

a)         формалізацію виконання проекту і підведення його до впоряд-кованого фіналу;

b)         визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгоджен-ня, затвердження і застосування;

c)         визначення відповідності плану і виконання проекту поставле-ним цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів.

Частина I. Основи управління проектами

30.       Власник процесу — це:

a)         учасник проекту, відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому;

b)         команда проекту;

c)         ініціатор проекту;

d)         замовник проекту.

31.       Основні види цілей проекту:

a)         комунікації та інформаційне забезпечення;

b)         стабілізація і розвиток;

c)         ефективність і рентабельність;

d)         лідерство і робота в команді.

32.       Функція управління проектом означає:

a)         діяльність команди проекту по управлінню проектом;

b)         діяльність учасника проекту, відповідального за хід та резуль-тат всього процесу в цілому;

c)         лідерство і роботу в команді.

33.       Моніторинг ходу робіт проекту відноситься до функцій:

a)         управління контрактами;

b)         управління інформаційними системами;

c)         управління персоналом проекту;

d)         управління комунікаціями;

e)         управління ризиком.

34.       Організація роботи учасників проекту відноситься до функ-

цій:

a)         управління персоналом проекту;

b)         управління комунікаціями;

c)         управління контрактами;

d)         управління ризиком.

35.       Область знань по управлінню проектами:

a)         особлива область, яка визначається її вимогами до знань і має такі складові: процеси, практики, входи, виходи, інструменти;

b)         знання команди управління проектом;

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

c)         база знань експертної системи;

d)         область застосування результатів проекту.

36.       Кожна область знань складається з набору:

a)         організаційних структур;

b)         процесів управління;

c)         робіт;

d)         стандартів.

37.       Головною функцією інноваційної діяльності є:

a)         виробнича функція;

b)         функція управління;

c)         функція мети;

d)         функція зміни.

38.       «Квітка проектних знань» в управлінні проектом – графічне

зображення взаємозв’язків:

a)         областей знань і основних процесів;

b)         процесів, підпроцесів, процедур і завдань;

c)         ізних областей знань;

d)         портфелів, програм і проектів.

39.       В правління проектами виділяють таку кількість областей

знань:

a)         44;

b)         5.

c)         9.

d)         7.

40.       Місія — це:

a)         генеральна ціль проекту, яка визначається кінцевими резуль-татами проекту, набором задоволених потреб та сукупністю спожи-вачів;

b)         загальне бачення шляху досягнення цілей;

c)         бажані результати дій, що вирішують поставлену проблему і які повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту.

Частина I. Основи управління проектами

41.       Стратегія проекту — це:

a)         загальне бачення шляху досягнення цілей;

b)         генеральна ціль проекту, яка визначається кінцевими резуль-татами проекту, набором задоволених потреб та сукупністю спожи-вачів;

c)         бажані результати дій, що вирішують поставлену проблему і які повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту.

42.       Цілі проекту — це:

a)         бажані результати дій, що вирішують поставлену проблему і які повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту;

b)         загальне бачення шляху досягнення цілей;

c)         генеральна ціль проекту, яка визначається кінцевими резуль-татами проекту, набором задоволених потреб та сукупністю спожи-вачів.

43.       Завершеним проект вважається, коли:

a)         вичерпані фінансові ресурси проекту;

b)         відсутня мотивація учасників проекту;

c)         закінчився термін проекту;

d)         досягнуті цілі проекту.

44.       Стиль керівництва проектом:

a)         внутрішній фактор оточення проекту;

b)         всі перераховані фактори;

c)         зовнішній фактор оточення проекту;

d)         культурологічний фактор.

45.       Маркетинг проекту здійснюється на етапі:

a)         реалізації проекту;

b)         завершення проекту;

c)         на всіх етапах ЖЦ;

d)         ініціації проекту;

e)         планування проекту;

f)          вивчення цільового ринку.

46.       Характеристики проекту, які входять в опис цілей проекту:

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

a)         призначення проекту і результати проекту;

b)         тривалість проекту;

c)         всі перераховані варіанти;

d)         порядок зміни та ієрархія цілей;

e)         вартість проекту.

47.       Хто реалізує різні інтереси у процесі здійс нення проекту,

формує власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливає на

проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та ступеня залу-

чення до проекту:

a)         учасники проекту;

b)         топ-менеджмент;

c)         конкуренти;

d)         консультанти.

48.       Менеджер (керівник) проекту (Project Manager) — це:

a)         особа, відповідальна за управління проектом;

b)         особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансо-ві ресурси проекту;

c)         особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання;

d)         особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.

49.       Команда управління проектом — це:

a)         частка проектної команди що бере участь в управлінні;

b)         підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту;

c)         організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-конання проектних робіт.

50.       Замовник (Project Customer) — це:

a)         особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання;

b)         особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансо-ві ресурси проекту;

c)         особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.

Частина I. Основи управління проектами

51.       Користувач продукту проекту (User) — це:

a)         особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту;

b)         особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання;

c)         особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові ресурси проекту.

52.       Виконуюча організація (Performing organization) — це:

a)         організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-конання проектних робіт;

b)         підрозділ, прямо або що побічно відповідає за результат про-екту;

c)         частка проектної команди що бере участь в управлінні.

53.       Команда проекту — це:

a)         група людей, що мають високу кваліфікацію в певній облас-ті й максимально віддані загальній цілі діяльності своєї організації, для досягнення якої вони діють спільно, взаємно погоджуючи свою роботу;

b)         частка проектної команди, що бере участь в управлінні;

c)         підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат про-екту;

d)         організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-конання проектних робіт.

54.       Відповідальність за успіх проекту несе:

a)         ініціатор проекту;

b)         команда проекту;

c)         керівник проекту;

d)         замовник проекту.

55.       Ініціатором проекту може бути:

a)         будь-хто із учасників проекту;

b)         лише член команди проекту;

c)         будь-хто із контракторів;

d)         лише замовник.

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

56.       Маленькі команди — це:

a)         менше 2 чоловік;

b)         менше 4 чоловік;

c)         від 5 до 9 чоловік.

57.       Робота команди це:

a)         управління командою;

b)         лідерство в її створенні;

c)         робота в складі команди;

d)         групова динаміка.

58.       Командний дух у проекті створюється і підтримується шля-

хом:

a)         індивідуальної мотивації;

b)         колективної постановки цілей;

c)         соціальних заходів;

d)         стратегій підтримки.

59.       Фінансовий аналіз передбачає:

a)         дослідження витрат і результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою яких є отримання прибутку;

b)         оцінку проекту щодо кінцевого споживання пропонованої про-ектом продукції чи послуг.

60.       Завдання комерційного аналізу — це:

a)         оцінити проект щодо кінцевого споживання пропонованої про-ектом продукції чи послуг;

b)         дослідження витрат і результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою яких є отримання прибутку.

61.       Який вид аналізу проекту виявляє, які потенційні збитки

може завдати проект навколишньому середовищу, а також визна-

чає заходи, необхідні для пом’якшення чи запобігання цим збиткам:

a)         екологічний аналіз;

b)         фінансовий аналіз;

c)         комерційний аналіз;

d)         організаційний аналіз.

Частина I. Основи управління проектами

62.       Аналіз бюджетної ефективності проекту показує:

a)         вплив результатів здійснення проекту на доходи й витрати його бюджету;

b)         дослідження витрат і результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою яких є отримання прибутку.

63.       Економічний аналіз:

a)         вивчає проблему ефективності проекту з позиції суспільства загалом, для якого з певних причин ціни купівлі (наприклад сиро-вини) і продажу продукції проекту не завжди є прийнятними щодо витрат і вигод;

b)         досліджує вплив результатів здійснення проекту на доходи й витрати його бюджету;

c)         досліджує витрати і результати щодо інтересів конкретних ор-ганізацій — учасників проекту, метою яких є отримання прибутку.

64.       Детальний, чітко структурований і детально підготовлений

документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підпри-

ємству (компанії), способи досягнення поставлених цілей і техні-

ко-економічні показники підприємства і/або проекту в результаті

їх досягнення це:

a)         бізнес-план;

b)         ТЕО;

c)         інвестиційний план;

d)         фінансовий план;

e)         маркетинговий план.

65.       Організаційна структура управління проектом — це:

a)         сукупність взаємопов’язаних органів управління, що розташо-вані на різних ступенях системи;

b)         частка проектної команди, що бере участь в управлінні;

c)         підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат про-екту;

d)         організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-конання проектних робіт.

66.       Під організаційною структурою управління проектом розу-

міють:

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

a)         сукупність взаємозалежних органів управління, що перебува-ють на різних рівнях системи;

b)         організацію взаємодії та взаємовідносин учасників проекту.

67.       Під організаційною формою управління проектом розумі-

ють:

a)         організацію взаємодії та взаємовідносин учасників проекту;

b)         сукупність взаємозалежних органів управління, що перебува-ють на різних рівнях системи.

68.       За функціональної структури:

a)         управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-ними підрозділами в межах доручених функцій;

b)         взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках «керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники про-ектів;

c)         для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту розпус-кають.

69.       Матрична структура управління:

a)         взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках «керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники про-ектів;

b)         для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту розпус-кають;

c)         управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-ними підрозділами в межах доручених функцій.

70.       Згідно з проектною структурою управління:

a) для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту розпус-кають;

Частина I. Основи управління проектами

b)         взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках «керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники про-ектів;

c)         управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-ними підрозділами в межах доручених функцій.

71. Організаційна структура проекту:

a)         типова для всіх проектів;

b)         залежить від замовника;

c)         залежить від масштабу, типу, виду проекту;

d)         типова для предметної області.

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту