Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Організація системи управління проектами : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

4.1. Організація системи управління проектами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Управління проектами в суб’єктах господарювання реалізується через систему управління проектами і є лише однією її складовою.

Система управління проектами є організаційно-технологіч-ним комплексом методичних, технічних, програмних та інформа-ційних засобів, спрямованим на п ідтримку та підвищення ефек-тивності процесів планування та управління проектом.

Значну роль в системі управління проектами відіграють, зокрема, інформаційні засоби, які інтегровані в інформаційну систему управ-ління проектами (ІСУП). За Раселом Арчібальдом — автором книги «Управління високотехнологічними програмами і проектами», скла-дові частини ІСУП такі:

Підсистема підтримки організаційних процедур.

Підсистема контролю проекту.

Інформаційна підсистема управління проектами.

Підсистема технологій і методологій.

Підсистема культурного оточення.

Підсистема планування.

Підсистема людських ресурсів.

Частина I. Основи управління проектами

ІСУП єдиний простір для зберігання й обробки інформа-ції, де в рамках основних груп процесів управління проектами ін-формація може бути згрупована в документи, які можуть створю-ватися, зберігатися й оброблятися без використання комп’ютерів.

Слід пам’ятати, що поняття «ІСУП» нетотожне поняттю «комп’ю-терна система управління проектами», оскільки програмне забезпе-чення є лише частиною системи обробки даних, яка, в свою чергу, поряд із функціональною та організаційною частиною є складовою інформаційної системи управління проектами. Однак комп’ютерні системи [Додаток Г] при належному технічному забезпеченні можуть зробити ІСУП високоефективною.

Отже система управління проектами це сукупність процедур, підходів та інструментів, які дають змогу успішно реалізовувати проекти. В свою чергу, успіх системи управління проектами вирі-шальним чином залежить від організації управління.

Наприклад, ніяка найдовершеніша інформаційна система з уп-рав ління проектами не буде працювати, якщо в менеджера проек-ту не буде необхідних повноважень і підтримки, а система прий-няття рішень не забезпечить оперативності керуючих впливів.

Організація (франц. organisation, від лат. organizo — надаю струн-кого вигляду, улаштовую) — це: 1) внутрішня впорядкованість, по-годженість, взаємодія більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлених його будовою; 2) сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення й удосконалювання взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднання людей, що спільно реалізують програму або ціль і діють на основі певних правил та процедур.

Поняття організації зазвичай співставляється з поняттями струк-тури, системи та управління.

Організація системи управління проектом це сукупність дій, які дозволяють об’єднати в одне ціле всі складові частини проекту, включно з усіма зацікавленими сторонами, для успішної взаємодії по досягненню цілей проекту.

Тема 4. Основні форми організаційної структури проекту

Організація системи управління проектом, в свою чергу, реалізу-ється через відповідну організаційну структуру.

Організаційна структура управління проектом це сукуп-ність взаємопов’язаних органів управління, які розміщені на різ-них ступенях системи.

Створення організаційної структури передбачає розподіл та гру-пування завдань проекту, їх виконавців, встановлення взаємопідпо-рядкованості й координації груп і підрозділів, поділ праці залежно від спеціалізації персоналу. Отже, організаційна структура — це організація людей для успішного виконання проекту.

Для невеликих проектів організаційна структура проста. Ке-рівник проекту може керувати безпосередньо всіма виконавцями. При виконанні малих проектів створюється проектна група в складі 6-8 чоловік. Збільшення проекту призводить до того, що виконавці об’єднуються у невеликі групи з власним менеджером, оскільки ке-рівник проекту вже не в змозі виконувати керівництво кожним ви-конавцем. Для виконання проектів середніх розмірів створюються проектні групи, які мають триступеневу структуру.

Здійснення великих проектів вимагає складнішої організаційної структури, більшої кількості рівнів управління. Структуру з великою кількістю рівнів називають «високою». Вона асоціюється з централі-зацією функцій прийняття рішень і пильним контролем за діяльніс-тю працівників.

Існує також так звана «плоска» структура. Ця структура асоцію-ється з децентралізацією прийняття рішень, великим ступенем деле-гування повноважень і меншим наглядом з центру. Склад виконавців у проектних групах може змінюватися. Деякі з них із завершенням робіт можуть повертатися у свої функціональні підрозділи. Опти-мальним періодом функціонування проектних груп є період 1,5-2 роки, після закінчення якого ефективність роботи зменшується.

Успішність реалізації проекту багато в чому залежить від його ор-ганізаційної структури. Поняття організаційної структури охоплює організаційні структури управління проектом та організаційні форми.

Організаційна форма управління проектом — організація взає-модії та взаємовідносин учасників проекту.

Частина I. Основи управління проектами

Організаційні форми управління проектом можна класифікува-ти лише умовно залежно від того, хто є керівником проекту, а також згідно з розподілом функцій між учасниками проекту (будівництво, фінансування, ліцензійні заходи, монтаж, налагодження, запуск та експлуатація устаткування тощо).