Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Методи оцінювання проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

3.2. Методи оцінювання проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Для визначення найкращого проекту слід оцінити всі альтерна-тивні проекти, а вже потім здійснити вибір. Існують кілька підходів до оцінювання проектів:

1.         Формула Ольсена:

Цю формулу застосовують у тих випадках, коли ціль проекту по-лягає у впровадженні нових видів продукції або в удосконаленні тех-нології.

Як критерій ранжування цінності проекту виступає

„ aSP

"І =— , Сі

де: і — номер проекту, характеристики г'-го проекту:

Р — імовірність успіху;

С — очікувані видатки на дослідження/розробку;

S. — очікувана сума продажів за період часу;

a — стратегічний параметр, який можна інтерпретувати як міру рентабельності продажів (відносини прибутку й обороту).

Інакше кажучи, показник ефективності зв’язує очікувані майбут-ні продажі з очікуваними видатками на розробку.

2.         Формула Пасифіко:

D РігРсгРІІг

К{ =, Сі

де: і — номер проекту, характеристики г'-го проекту: Pt — імовірність технічного успіху; Рс.— імовірність комерційного успіху;

Частина I. Основи управління проектами

PR — валовий прибуток;

С — очікувані видатки на дослідження/розробку.

Подібних формул існує досить велика кількість. Недоліком їх-нього застосування є некомплексний підхід до оцінювання проекту.

Для оцінювання ефективності проектів у повсякденній практич-ній діяльності використовують також статичні (бухгалтерські) і ди-намічні методи.

3. Статичні методи оцінювання проекту.

Показники даного методу відрізняються простотою застосування й доступністю первісної інформації для проведення розрахунків. За-звичай статичні показники є допоміжними для динамічних показни-ків і застосовуються для оцінки короткострокових проектів (менше 1 року).

Основні показники:

Сумарний прибуток від реалізації проекту:

т

n=T(Pt-3t),

t=o

де: t — інтервал часу;

Pt — вартісна оцінка результатів, отриманих учасником проекту протягом цього інтервалу часу;

3, — сукупні витрати, учасника проекту протягом t- го інтервалу часу;

m — число таких інтервалів протягом інвестиційного періоду.

Цей аналіз «витрати — вигоди» (витрати — прибуток) найчастіше проводиться для оцінювання і вибору проектів.

Результати (цінність проекту) = Сума зиску внаслідок здій-снення проекту — Сума витрат у процесі його здійснення.

Рентабельність інвестицій (Return on investment, ROI). Показник чистого прибутку, який можна отримати з одиниці вкладеного капіталу.

ПЛ7 ОР, R01 = —, I

Тема 3. Обґрунтування доцільності проекту

де: 0Pt — очікуваний операційний прибуток за період t; 1 — накопичені інвестиції до початку періоду t.

Період окупності проекту (Payback period).

За цим методом обчислюється період, протягом якого кумуля-тивна сума (сума наростаючим підсумком) грошових надходжень зрівняється із сумою первісних інвестицій. Формула розрахунку пе-ріоду окупності має вигляд:

п

РР = min п, при якому ^Pk >ІС,

або

ІС

РР =    ,

±ч

k=i де: РР — період окупності; ІС — первісні інвестиції; Pk — грошові потоки відповідного року; k — кількість періодів (k = 1, 2, ... п).

4. Динамічні методи оцінювання проекту.

Засновані на дисконтуванні грошових потоків і одержали широке поширення у світі економічного аналізу.

Дисконт (англ. discount) — процентна ставка, знижка з оголо-шеної прейскурантної ціни товару або послуги, надавана продав-цем споживачеві.

Дисконтування — це приведення всіх грошових потоків (по-токів платежів) до єдиного моменту часу. Дисконтування є базою для розрахунків вартості гроіпей з урахуванням фактора часу.

Як відомо, у будь-якій найпростішій фінансовій угоді завжди присутні три величини, дві з яких задані, а одна обчислюється. Про-цес, у якому задані вихідна сума й процентна ставка, у фінансових обчисленнях називається процесом нарощення. Процес, у якому за-дані очікувана в майбутньому до одержання (що повертається) сума й коефіцієнт дисконтування, називається процесом дисконтування. У першому випадку мова йде про рух грошового потоку від сьогодення

Частина I. Основи управління проектами

до майбутнього, у другому — про рух від майбутнього до сьогодення (рис. 1.20).

Сьогодення

Майбутнє

 

Вихідна сума

Процентна ставка

Нарощення

Повернена сума

 

Приведена вартість

Дисконтування

Очікувана до надходження

Коефіцієнт дисконтування

Рис. 1.20. Логіка фінансових операцій

Чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість проекту, NPV — Net Present Value)

п          р

NPV = ^         ^j - ІС,

k=i \і ' ' )

де: ІСпервісні інвестиції;

Pk — грошові потоки відповідного року;

k — кількість періодів (k = 1, 2,... п), у яких визначені грошові по-токи;

г — ставка дисконту.

Якщо NPV > 0 — проект можна приймати; NPV = 0 — проект

не спричинить ні прибутків, ні збитків; NPV < 0 — проект збитко-вий і його варто відхилити.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвес-тування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для роз-рахунку NPV модифікується в такий спосіб:

Тема 3. Обґрунтування доцільності проекту

n          p          m         IQ

NPV = ^         ^T~S '

t1(1 + r)k £(1 + i) де i — прогнозований середній рівень інфляції.

Необхідно відзначити, що показник NPV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу організації у випадку при-йняття розглянутого проекту. NPV різних проектів можна підсуму-вати, що є дуже важливою властивістю, яка виділяє цей критерій зі всіх інших і яка дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля. Основним недо-ліком NPV є те, що її розрахунок вимагає детального прогнозу гро-шових потоків на термін життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Індекс прибутковості (PI — Profitability Index) — відношення по-точної вартості грошових потоків до вкладених інвестицій.

РІ = V ^т: ІС .

ь1(1 + г)

При оцінці проектів по методу Р/застосовують такі критерії:

Проект відхиляється, якщо PI < 1; приймається, якщо PI > 1;

а у випадку PI = 1, проект є ні прибутковим, ні збитковим.

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів проект із більшим значенням PI кращий, ніж з меншим. При взаємовиключних проек-тах приймається той, у якого показник PI найбільший.

Індекс рентабельності є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю затрат, тобто ефективність інвестицій — чим більше значення цього показника, тим більша віддача від кожної гривні, яка інвестована в даний проект. Завдяки цьому критерій PI дуже зручний при виборі одного проекту з низки альтернативних, які мають приблизно однакові значення NPV.

Наприклад. Якщо 2 проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги інвестицій, то вигідніший з них той, що забезпечує більшу ефективність вкладень.

Частина I. Основи управління проектами

Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR — Internal Rate of Return).

IRR чисельно дорівнює ставці дисконту, при якій величина NPV проекту дорівнює нулю.

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0.

Якщо позначити IC = CF0, то IRR знаходять із рівняння:

n          CFk

 0.

*=0 (1 + IRR)k

Відбір проектів проводиться за таким критерієм: організація може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких (IRR) є не нижчим поточного показника ціни капіталу (CC — Cost Capital).

Якщо IRR < CC, то такий проект відхиляється, якщо IRR >

CC, то приймається. У випадку обмеженості інвестиційних ре-сурсів вибирають проект із більшим IRR.

СС є пороговою величиною, тому за інших рівних умов зазвичай обирається проект з більшим її значенням.

Дисконтований термін окупності інвестицій (DPP Discounted Payback Period). Розрахунок показника здійснюється аналогічно РР, але застосовується тільки до дисконтованих значень грошового потоку. Дисконтований термін окупності має чіткіші критерії відбо-ру проектів у випадку обмеження інвестиційних ресурсів. Необхідно відзначити, що в точці терміну окупності проекту NPV = 0.

DPP = min п, при якому V Р. *         т > ІС .

t1 к (1 + г)к

В оцінюванні інвестиційних проектів критерій DPP, а також критерій PP можуть використовуватися таким чином: а) проект приймається, якщо є окупність; б) проект приймається лише в тому випадку, якщо термін окупності не перевищує встановле-ного в організації ліміту.

Тема 3. Обґрунтування доцільності проекту

При виборі проекту слід користуватися задокументованим опи-сом продукції, стратегічним планом підприємства та інформацією з архіву про подібні проекти, висновками експертів.

Розраховуючи показники економічної ефективності на рівні на-родного господарства чи галузі, до складу результатів проекту вклю-чають кінцеві виробничі результати (надходження від реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках); надходження від продажу майна та інтелектуальної власності (ліцензій, винаходів, ноу-хау тощо); прямі фінансові результати; соціальні й екологічні результа-ти, розраховані з урахуванням спільного впливу всіх учасників про-екту на здоров’я населення, соціальні та психологічні умови в регіоні; кредити й позики іноземних держав, банків і фірм, надходження іно-земних мит тощо.