Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Учасники проекту : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

2.1. Учасники проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Учасники проекту реалізують різні інтереси у процесі здійс-нення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, ком-петенцій та ступеню залучення до проекту.

Синонімом словосполучення «учасники проекту» є «зацікавлені сторони» (stakeholders) — цей термін був схвалений ISO і прийнятий в базисі компетенцій IPMA (ICB). Всі зацікавлені сторони можуть здійснювати вплив на проект прямо і опосередковано. Такі джере-ла впливу, як інтереси зацікавлених сторін, організаційна зрілість в управлінні проектом, встановлений порядок управління проектом, стандарти, проблеми, тенденції і повноваження можуть впливати на зародження і розвиток проекту.

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій і відпові-дальності залежать від типу, виду, масштабу й складності проек ту, а також від фаз його життєвого циклу. Для визначення складу учасників проекту, побудови його функціональної та організа ційної структур для кожного проекту на стадії розробки концеп ції необхідно визначити:

Тема 2. Учасники проекту

– предметну галузь — цілі, завдання, роботи та основні ре-зультати, тобто, що потрібно зробити, щоб реалізувати проект, а також його масштаби, складність, припустимі строки; – відношення власності, залученої до процесу здійснення проекту

(що скільки коштує та кому належить?); – основні ідеї реалізації проекту (як зробити?); – основних активних учасників проекту (хто робитиме?); – основних пасивних учасників проекту (кого стосується проект?); – які мотивації учасників проекту? (можливий прибуток, розши-рення компетенцій тощо). Відповіді на ці запитання дозволяють виявити учасників про екту, їхні цілі, мотивації, визначити взаємовідносини та на цій основі прий-няти обґрунтовані рішення щодо організації та упра вління проектом. Згідно з PMBOK (Звід знань по управлінню проектами) розріз-няють таких учасників проекту (рис. 1.18):

Менеджер (керівник) проекту (Project Manager) — особа, відпо-відальна за управління проектом.

Рис. 1.18. Категорії учасників проектів

51

Спонсор (куратор) проекту (Project Sponsor) — особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові ресурси проекту.

 

Частина I. Основи управління проектами

Замовник (Project Customer) — особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її виконання.

Користувач продукту проекту (User) — особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.

Зацікавлені сторони в проекті (Stakeholders) — учасники про-екту.

Виконуюча організація (Performing organization) — організація, співробітники якої безпосередньо залучені у виконання проектних робіт.

Члени проектної команди (Project team members) — група, що ви-конує роботу за проектом.

Впливові особи (Influencers) — особи або групи осіб, які прямо не будуть розпоряджатися або використовувати результати проекту, але через своє положення в організації можуть вплинути, позитивно або негативно, на просування проекту.

Проектний офіс (Project Management Office) — підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту.

Команда управління проектом — частка проектної команди, що бере участь в управлінні.

За іншими джерелами розрізняють такі основні категорії учасни-ків:

Ініціатор проекту — фізична особа або організація, що виступає з ініціативою створення проекту. Він формує основну ідею, готує по-переднє обґрунтування і пропозиції по реалізації.

Замовник проекту — власник проекту і майбутній споживач його результатів. Він формує основні вимоги до проекту і принципові результати його реалізації. Інколи під власником проекту розуміють не організацію в цілому, а окрему особу, що володіє доста тніми по-вноваженнями для просування проекту.

Інвестор проекту — здійснює фінансування проекту за раху-нок своїх або залучених засобів. Інколи інвестор і замовник проекту виступають в одній особі. Зазвичай замовник і/або інвестор, які за-цікавлені в результатах реалізації проекту, і є його «двигуном» як в материнській організації, так і у зовнішньому середовищі, наприклад в державних органах.

Керівник (менеджер) проекту — член команди управління про-ектом, що особисто відповідає за всі результати проекту.

Тема 2. Учасники проекту

Команда проекту — учасники проекту, задіяні в його реалізації.

Споживачі продукту проекту (клієнти) — замовник або інші покупці кінцевої продукції проекту. Визначають вимоги до продуктів проекту, впливають на відшкодування витрат і отримання прибутку за проектом.

Постачальники — організації, що поставляють матеріали, устат-кування та інші ресурси, необхідні для реалізації проекту.

Інші учасники проекту. На здійснення проекту впливають й інші сторони з оточення проекту, зокрема такі як: координаційна рада — колективний орган, який вибирає проекти для реалізації, затверджує плани робіт і їх зміни, призначає куратора і затверджує керівника проекту; куратор проекту — представник керівництва материнської організації, що займається виконанням робіт проекту; конкуренти основних учасників проекту; громадські групи та населення, чиї еконо-мічні і позаекономічні інтереси зачіпає реалізація прое кту; спонсори проекту; консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, залучені до процесу здійснення проек ту тощо.

Наведений перелік учасників може змінюватися і доповнюватися залежно від умов конкретного проекту.

Особливо велике значення серед зацікавлених у проекті осіб має керівник (менеджер) проекту. Керівник про екту повинен завжди зна-ти цілі компанії, її стратегію і політику. Тим самим керівник зможе вирішити проблему, яка часто виникає, конфлікту інтересів проекту і організації. Завдання керівника проекту — пошук компромісів, проте вирішальне слово все одно залишається за топ-менеджментом мате-ринської організації.

Також важливо знаходити точки зіткнення між цілями окремих учасників проекту, оскільки часто вони можуть перебувати у проти-річчі. Наприклад, ціль постачальника — отримання максималь ного прибутку, а ціль компанії, що реалізовує проект, — мінімізація ви-трат. Особливо важливо узгоджувати цілі різних учасників на почат-кових етапах проекту.

Менеджерові проекту слід виявити всі зацікавлені сторони, ви-значити критерії зацікавленості в проекті і розташувати їх в поряд-ку важливості для проекту. Такі заходи поліпшать шанси на успішне завершення проекту. Оточення накладає обмеження на проект, який може бути скоригований, щоб задовольнити потреби зацікавлених

Частина I. Основи управління проектами

сторін. Очікування зацікавлених сторін теж потребують управління зі сторони проектного менеджера.

Керівником проекту ведеться розвиток внутрішньої і зовнішньої мереж, як формальної, так і неформальної, які взаємодіють з проек-том (компанії, агентства, менеджери, експерти, співробітники, нефор-мальні лідери і авторитетні особи). Специфіку діяльності менеджера проекту у порівнянні із звичайним менеджером організації показано в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Відмінності між проектним і функціональним менеджером

Менеджер проекту   Менеджер організації

Має унікальну чітко поставлену і де-тально описану ціль в кожному про-екті            Організує виконання низки стабіль-них функцій очолюваного підрозді-лу

Управляє проектом, обмеженим у часі      Управляє постійно діючим підрозді-лом

Управляє тимчасовою командою, склад якої може змінюватися, а учасники — підпорядковуватися як менеджеру проекту так і своє-му функціональному керівнику (за функціональної оргструктури)     Управляє відносно стабільним ко-лективом співробітників

В підпорядкуванні — команда різно-профільних спеціалістів    В підпорядкуванні група спеціалістів однієї чи суміжних спеціальностей

Може не бути спеціалістом в пред-метній області проекту        Зазвичай розуміється в предметній області краще своїх підлеглих

По закінченні кожного проекту може стати «тимчасово безробітним» Стабільно займає свою посаду

Кар’єра в основному «горизонталь-на» і полягає в управлінні все склад-нішими і масштабнішими проектами            Кар’єра «вертикальна» за рахунок обіймання вищих посад в своїй функціональній сфері

Головна мотивація — бонус за ре-зультатами проекту   Основна частина мотивації — ста-більна фіксована оплата

Якщо в організації реалізується портфель проектів, то для відпові-дальності за хід роботи над проектами створюються Центри інтегра-ційної відповідальності, куди входять особи, що обіймають посади, які передбачають рівень вищого виконавчого керівництва:

Тема 2. Учасники проекту

-          виконавчий директор (провідний менеджер);

-          група управління портфелем проектів;

-          інвестори проектів;

-          директор (провідний менеджер) портфеля проектів.

Для керівництва найбільш значущим проектом або портфелем організація може найняти директора проекту. Зазвичай для управ-ління програмою притягуються провідний ме неджер проекту або директор. Провідний менеджер портфеля повідомляє провідного ме-неджера організації про суттєві проблеми на рівні портфеля, а також про варіанти їх вирішення на підставі фактичної інформації.

Наприклад. В організації може бути один портфель на корпо-ративному рівні для всіх проектів і прог рам, які охоплюють де-кілька відділів організації або повинні знаходитися під наглядом менеджера вищого рівня; також при кожному відділі організації мо жуть існувати декілька портфелів проектів і/або програм, що діють під контролем менеджерів цього відділу.

До речі, про «курчат» та «свиней» з епіграфу до теми: ці два тер-міни з анекдоту покладені в основу розподілу ролей в техніці Scrum, що зазвичай використовується для ІT-проектів за методологією Agile Software Development. До групи «Свиней (Pig)» відносять-ся замовник, керівник проекту, команда проекту (Product Owner, ScrumMaster и Project Team), а група «Курчат (Chicken)» — це ко-ристувачі, менеджери та всі зацікавлені особи.