Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Області знань управління проектами : Управління проектами. Підручник : Бібліотека для студентів

1.6. Області знань управління проектами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Область знань по управлінню проектами (Project Mana ge¬ment Knowledge Area) — особлива область управління проекта-ми, яка визначається її вимогами до знань й описується в термі-нах її складових: процесів, практик, входів, виходів, інструментів та методів.

Згідно зі стандартом PMI PMBOK визначено 9 областей знань (функцій) управління проектами:

1)         управління інтеграцією (ініціація і координація проекту) (Project Integration Management);

2)         управління предметною областю проекту (змістовна сутність) (Project Scope Management);

3)         управління якістю (вимоги до результатів, стандарти) (Project Quality Management);

4)         управління часом (бюджет часу) (Project Time Management);

5)         управління вартістю (фінансовий і матеріальний бюджет) (Project Cost Management);

Частина I. Основи управління проектами

6)         управління персоналом проекту (підбір, підготовка, організа-ція роботи) (Project Human Resource Management);

7)         управління комунікаціями (моніторинг і прогнозування ходу робіт і результату) (Project Communication Management);

8)         управління закупівлями (контрактами) (контрактація вико-навців) (Project Procurement Management);

9)         управління ризиками (зниження рівня невизначеності в про-екті) (Project Risk Management).

Кожна область знань складається з набору процесів управління проектами. Область знань, що визначається використанням кон-кретних матеріалів, інструментів, методів та результатів, вказує на приналежність кожного з процесів до певної процесної групи (рис. 1.15).

 

Рис. 1.15. Області знань і основні процеси управління проектом

Зображена на рисунку «квітка проектних знань» об’єднує 9 об-ластей знань, 5 груп процесів. Точками відзначені 44 процеси, лінія-ми позначено зв’язки областей знань з групами процесів.

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Наприклад. Область знань «Управління персоналом» (Project Human Resource Management) включає такі процеси: – планування персоналу (Human Resources Planning), що відно-ситься до групи процесів планування (Planning Process Group); – створення команди проекту (Acquire Project Team), що відно-ситься до групи процесів виконання (Executing Process Group); – розвиток проектної команди (Develop Project Team), що відно-ситься до групи процесів виконання(Executing Process Group); – управління командою проекту Manage Project Team (Monitoring and Control Process Group), що відноситься до групи процесів моніторингу і контролю.

За критерієм кількості зв’язків з областями знань найчисельні-шою є група процесів планування, процесам якої слід приділяти осо-бливу увагу, оскільки успіх проекту в основному залежить від якості і частоти планування, наступною є група моніторингу і контролю, по-тім процеси виконання. Найменшою кількістю зв’язків з областями знань характеризуються групи процесів ініціації та завершення, але це не применшує їх значення.

Зокрема, процеси ініціації належать лише одній області знань «Управління інтеграцією», яка відіграє важливу роль на початко-вому етапі проекту, коли необхідно сконцентрувати ресурси та зу-силля щодо прогнозування розвитку проекту та вирішення питань, що стосуються координації робіт в ході виконання проекту. Область знань «Управління інтеграцією» є найбільшою серед інших дев’яти областей та єдиною, яка включає процеси кожної з п’яти основних груп (рис. 1.16). Ціль області знань «Управління інтеграцією» про-екту полягає в тому, щоб координувати всі аспекти управління про-ектом на протязі всього життєвого циклу для досягнення поставле-них перед ним цілей. В певному сенсі це створює сутність та основні структури проекту, зокрема план управління проектом. Область знань «Управління інтеграцією» охоплює весь спектр задач управ-ління проектом, в той час як інші області знань його поглиблюють і деталізують.

У практичній діяльності по управлінню проектами не всі області знань можуть перебувати в полі зору менеджера проекту.

 

Частина I. Основи управління проектами

Рис. 1.16. Процеси управління інтеграцією проекту

Наприклад, практика засвідчує, що дуже часто нехтують управлінням комунікаціями в проекті, хоча досвід показує, що це є запорукою успіху проекту.

Управління контрактами в малих проектах може бути відсут-нім (контракти взагалі не укладаються).

Вивчення особливостей процесів в різних областях знань дозво-ляє ефективно управляти проектом для досягнення основних цілей проекту — стабілізації та розвитку материнської організації.

Наприклад, з метою удосконалення і розвитку освітньої послу-ги у ВНЗ для управління інтеграцією INTERNET-проекту треба визначити: 1) підстави для ініціації проекту, визначити зацікав-лених осіб, розробити план проекту; 2) предметну область про-екту (місію, стратегію, цілі, завдання, обсяги робіт і необхідні

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

ресурси); 3) якість проекту (якість організаційних і технічних рішень, матеріалів і устаткування, виконаних робіт, проміжних і кінцевих результатів); 4) тривалість (час) проекту (розробка і контроль графіку тривалості етапів і робіт); 5) вартість про-екту (розробка детального кошторису витрат і фінансового бюджету проекту).