Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.6. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

До загальновиробничих витрат у будівництві відносять вит-рати, пов’язані з виконанням БМР, які неможливо в момент їх виникнення безпосередньо віднести на конкретний об’єкт вит-рат. Облік таких витрат ведуть на синтетичному рахунку 91 «За-гальновиробничі витрати» в цілому по будівельній організації.

До складу загальновиробничих витрат у будівництві відно-сять:

1)         витрати на управління і обслуговування будівельного ви-робництва: на оплату праці і соціальне страхування працівників апарату управління окремих виробничих підрозділів та робітників, що здійснюють обслуговування такого апарату управління; на службові відрядження вказаного апарату управління; амортиза-цію основних засобів та інших необоротних активів відповідного призначення; утримання, експлуатацію і ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення; опалення, освітлен-ня, водопостачання, водовідведення та інше утримання вироб-ничих приміщень; аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підземного будівництва (при наявності відповідних договорів); транспортне обслуговування будівельного виробництва; оплата послуг кредитно-фінансових установ та поштово-телеграфних послуг; матеріально-технічне забезпечення апарату управління; оплата послуг консультативного та інформаційного характеру;

2)         витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та удосконалення технології: на геодезичні роботи; упорядкуван-ня і утримання будівельних майданчиків; перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інше будівництво; амор-тизація і поточний ремонт обладнання і пристосувань, що відне-сені до основних засобів і не можуть бути включені до прямих витрат (бункерів для бетонів та розчинів, огороджувальної техні-

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

ки небезпечних зон виконання робіт тощо); будівництво, ремонт, утримання і переміщення нетитульних тимчасових споруд, при-міщень санітарно-побутового призначення; вартість малоцінно-го та швидкозношуваного виробничого інвентаря та інструментів; витрати на підготовку об’єктів будівництва до здавання; витрати некапітального характера на удосконалення технології і органі-зації, забезпечення якості будівництва, винахідництво і раціона-лізацію; утримання протипожежної та сторожової охорони буді-вельних майданчиків і т. ін.;

3)         витрати на здійснення заходів з охорони праці на буді-вельних майданчиках, у т. ч. на обладнання і утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуаль-ного захисту ( у т. ч. миючими засобами); проведення спеціального навчання працівників, організацію лекцій, доповідей, семінарів з техніки безпеки; вартість спеціального харчування відповідних категорій працівників, а також газованої солоної води; витрати на проведення обов’язкового медичного огляду окремих кате-горій працюючих та ін.;

4)         інші загальновиробничі витрати: страхування майна, ри-зиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій пра-цівників ( згідно із законодавством); охорона навколишнього сере-довища; створення забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (оплата відпусток, виконання гарантійних зобов’язань тощо); оплата перших п’яти днів тимчасової непра-цездатності працівників за рахунок підприємства; витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом; доплати і надбавки при виконанні робіт вахтовим методом; компенсації працівни-кам за використання для нужд виробництва власного інструмен-та і транспорту; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; податки, збори та інші обов’язкові платежі (згідно із законодав-ством), що відносяться на собівартість БМР, і т. ін.

Згідно з П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяють на змінні і постійні. Кожне підприємство самостійно вирішує питан-ня (в наказі про облікову політику) про склад змінних і постійних загальновиробничих витрат. У той же час згідно з П(С)БО 18 та Методичними рекомендаціями № 30 особливістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що загальновиробничі витрати у повному обсязі (як змінні, так і постійні) підлягають розподілу між об’єктами будівництва, що виконуються будівель-ною організацією, виходячи з нормальної виробничої потужності.

 

Розподіляються загальновиробничі витрати між об’єктами будівництва з використанням бази розподілу, встановленої бу-дівельною організацією самостійно з урахуванням специфіки робіт, що виконуються. Базою розподілу таких витрат можуть бути:

—        сума всіх прямих витрат на виконання БМР;

—        сума прямих витрат на оплату праці;

—        нормативні або фактичні витрати праці на виконання БМР (в людино-годинах);

—        час, відпрацьований будівельними машинами і механізма-ми на будівництві конкретних об’єктів (у машино-годинах) та ін.

Розподілені витрати списують на собівартість БМР запи-сом:

Д-т субрах. 231 — К-т рах. 91.

Прийнята методика розподілу загальновиробничих витрат з урахуванням нормальної виробничої потужності зумовлює мож-ливість того, що в кінці звітного періоду частина як постійних, так і змінних загальновиробничих витрат виявиться нерозподі-леною (якщо фактична база розподілу таких витрат буде мен-шою за прийняту при плануванні виходячи з нормальної вироб-ничої потужності). Сума нерозподілених загальновиробничих витрат підлягає списанню на собівартість реалізованої продукції (послуг) у періоді їх виникнення:

Д-т субрах. 903 — К-т рах. 91.

При розподілі і списанні загальновиробничих витрат варто враховувати, що генпідрядник (згідно з укладеним договором із субпідрядником) може щомісячно певну частку окремих статей загальновиробничих витрат відносити на витрати з обслугову-вання субпідрядника:

1)         на суму витрат, що компенсуються субпідрядником:

Д-т субрах. 903 — К-т рах. 91;

2)         на суму доходу, який компенсується субпідрядником (з

урахуванням податкового зобов’язання з ПДВ):

Д-т рах. 63 — К-т субрах. 703;

3)         на суму податкового зобов’язання з ПДВ:

Д-т субрах. 703 — К-т субрах. 641.

Отже, на суму витрат, компенсованих субпідрядником, змен-шуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу та списанню на собівартість виконаних БМР.

 

Особливості обліку в будівельному виробництві