Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Облік страхових платежів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

9.2. Облік страхових платежів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

та розрахунків із страхувальниками

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — це плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Величина страхово-го платежу залежить від встановленого страхового тарифу та стра-хової суми.

Страховий тариф — це ставка страхового платежу з одиниці страхової суми. Він складається з двох частин: нетто-частини і навантаження.

Нетто-частина страхового тарифу призначена для формуван-ня страхових резервів, які використовуються страховиком для забезпечення виплат страхових сум і страхового відшкодування. Навантаження забезпечує покриття витрат страховика, пов’яза-них зі здійсненням страхування, та створення певного накопи-чення у вигляді прибутку (рис. 9.1).

 

Брутто-ставка

Нетто-частина          Навантаження

Відрахування до страхових резервів          Для покриття витрат діяльності страховика         Для створення прибутку страховика

Рис. 9.1. Структура страхового тарифу

Нетто-частина страхових тарифів з видів страхування інших, ніж страхування життя, при добровільній формі страхування об-числюється страховиком актуарно (математично) на підставі відповідних статистичних даних про частоту настання страхових випадків.

Визначення нетто-тарифів за договорами страхування жит-тя (накопичувальне страхування) здійснюється з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та величини інвестиційного доходу від роз-міщення тимчасово вільних коштів резервів зі страхування жит-тя. Враховуючи, що умови страхування життя передбачають стра-хові виплати в разі дожиття застрахованого до закінчення термі-ну дії договору страхування або смерті застрахованого, повна нетто-ставка складається з нетто-ставки для виплати в разі до-життя та нетто-ставки для виплати в разі смерті. При змішаному страхуванні життя до повної нетто-ставки включається нетто-ставка для виплати в разі настання нещасного випадку.

 

Розрахунок навантаження здійснюється виходячи із запла-нованих витрат на ведення страхової справи та очікуваних над-ходжень страхових платежів. Навантаження встановлюється у відсотках до величини нетто-ставки.

Конкретний розмір страхового тарифу визначається у договорі страхування за згодою сторін, якщо інше не передбачено законо-давством. Так, обов’язкове страхування здійснюється за тарифами, затвердженими КМУ. Крім того, нормативно-правовими актами встановлено, що норматив витрат на ведення страхової справи у сфері обов’язкового страхування не повинен перевищувати за різни-ми видами страхування від 6 до 20% страхового тарифу.

В обліку отримані страховиком страхові платежі поділяють-ся на доходи і страхові резерви. Доходи є виручкою від реалізації страхових послуг. Облік розрахунків зі страхувальниками та стра-ховими посередниками ведуть на рахунку 36 «Розрахунки з по-купцями і замовниками», для чого його доцільно доповнити та-кими субрахунками:

364      «Розрахунки із страхувальниками»;

365      «Розрахунки із страховими посередниками». Для обліку страхових платежів призначений спеціальний

синтетичний рахунок 76 «Страхові платежі». Порядок відобра-ження в обліку страхових платежів залежить від умов їх сплати страхувальником, визначених договором страхування, та поряд-ку набрання чинності останнім. Якщо договір з видів страхуван-ня інших, ніж страхування життя, набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, то на суму отриманого страхового платежу виконують бухгалтерську проводку:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 364,

а на загальну суму страхових платежів, належних страховику за договором страхування:

Д-т субрах. 364 — К-т рах. 76.

Якщо договір страхування набирає чинності із зазначеної в ньому дати, нарахування страхових платежів (Д-т субрах. 364 — К-т рах. 76) здійснюють у тому періоді, до якого належить зазна-чена у договорі дата.

У тому випадку, коли умовами договору страхування життя передбачено періодичну сплату страхових внесків, відображення в обліку їх нарахування здійснюють у тих періодах, до яких нале-жать терміни сплати цих внесків.

У випадках, коли страховик отримує попередньо сплачені страхові платежі, вони обліковуються як заборгованість з авансів

 

Облік страхової діяльності

одержаних на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержа-ними», а при набранні чинності договору страхування зарахову-ються на погашення заборгованості страхувальника (Д-т субрах. 681 — К-т субрах. 364).

У разі невиконання страхувальником умов договору страху-вання щодо сплати страхових внесків і визнання у зв’язку з цим договору недійсним, сума нарахованих, але не сплачених стра-хових платежів, сторнується.

Якщо страхова організація здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи (філії), то розрахунки головної органі-зації (страховика) з такими підрозділами обліковують на субра-хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» таким чином:

1)         належні до сплати відокремленим підрозділом страхові

платежі за договорами страхування:

Д-т субрах. 683 — К-т рах. 76;

2)         отримано страхові платежі від відокремленого підрозділу:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 683.

У разі отримання страхових платежів через страхових посе-редників (страхових агентів, страхових брокерів) розрахунки з ними здійснюють на субрахунку 365 «Розрахунки із страховими посередниками». Страховий агент, який отримав страхові пла-тежі від страхувальників, зобов’язаний протягом двох рабочих днів перерахувати ці кошти на рахунок страховика. Нарахування страхових платежів здійснюють на підставі наданих страховим посередником звітів незалежно від дати перерахування коштів:

1)         нараховані страхові платежі за звітом посередника:

Д-т субрах. 365 — К-т рах. 76;

2)         надійшли страхові платежі від посередника на рахунок

страховика:

Д-т рах. 31 — К-т субрах. 365.

Належна страховому посереднику комісійна винагорода об-ліковується страховиком у складі витрат на збут. Утримана стра-ховим посередником належна йому сума комісійної винагороди відображається у страховика записом:

Д-т рах. 93 — К-т субрах. 365.

Сума нарахованих страхових платежів за всіма видами стра-хування, відображена протягом місяця на кредиті рахунка 76, списується на субрахунок 703 «Доход від реалізації робіт і по-слуг», до якого доцільно відкрити окремий субрахунок другого порядку 7031 «Зароблені страхові платежі»: