Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.5. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Згідно з «Правилами визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (зі змінами і доповненнями), до нетитульних тимчасових будівель, споруд, пристроїв та устаткування відно-сять:

— приоб’єктні контори, амбари виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси, душові, приміщення для обігріву робітників; настили, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будинків, інвентарні уніфіковані за-

 

соби підмощування (люльки, вишки, помости, інвентарні пло-щадки і т. ін.);

—        тини і огорожі (крім спеціальних і архітектурно оформле-них), захисні козирки, сховища при виконанні буропідривних робіт;

—        тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж постачання електроенергії, води, газу, пару, повітря в межах ро-бочої зони (в межах 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд);

—        витрати, пов’язані з обладнанням будівель і споруд, які будуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва вказаних вище тимчасових нетитульних будівель і споруд.

Тимчасові нетитульні споруди поділяють на необоротні (з терміном використання понад один рік) та оборотні (плановий період експлуатації яких менше одного року).

Витрати на придбання або виготовлення необоротних тим-часових нетитульних споруд обліковують як капітальні вкладен-ня на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необо-ротних матеріальних активів». При передачі в експлуатацію вит-рати на їх придбання (створення) відображають за дебетом суб-рахунка 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і кредитом субра-хунка 153.

Амортизацію необоротних нетитульних споруд, витрати на їх ремонт, утримання та розбирання розподіляють та відносять на собівартість БМР, якщо такі витрати передбачені коштори-сом будівництва, такими методами (залежно від специфіки ви-користання споруд):

—        прямим методом (на дебет субрахунка 231 «Основне ви-робництво»);

—        шляхом розподілу у складі загальновиробничих витрат (на дебет рахунка 91 «Загальновиробничі витрати»).

Якщо кошторисом будівництва не передбачено витрати на спорудження та розбирання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв, то їх вважають понаднормативними і відносять на со-бівартість реалізованої продукції у періоді виникнення таких вит-рат (табл. 1.1).

Облік витрат на виготовлення оборотних нетитульних спо-руд і пристроїв не можна вважати капітальними вкладеннями, тому їх необхідно обліковувати на окремому субрахунку до син-тетичного рахунка 23 «Виробництво» (наприклад, субрах. 234 «Створення оборотних тимчасових нетитульних споруд»).

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

Таблиця 1.1

Відображення в обліку витрат на ліквідацію необоротних тимчасових нетитульних споруд

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет Кредит           

 

1          Списана вартість ліквідованої тимчасової споруди, передбаченої кошторисом будівництва:

– на суму нарахованого зносу

– на залишкову вартість

– на суму податкового зобов’язання з

ПДВ    132

23, 91

23, 91  113 113

641      3000 800

160

2          Відображаються витрати, пов’язані з ліквідацією тимчасової нетитульної споруди   23, 91  66, 65  200

3          Оприбутковано матеріали, одержані від розбирання тимчасової споруди, придатні для використання            20        23, 91  100

4          Списано вартість тимчасової нетитульної споруди, не передбаченої кошторисом будівництва:

– на суму нарахованого зносу

– на залишкову вартість

– на суму податкового зобов’язання з

ПДВ    132 903

903      113 113

641      600 50

10

5          Відображені витрати на розбирання нетитульної споруди, не передбаченої кошторисом будівництва            903      66, 65  40

Собівартість виготовлених оборотних тимчасових нетитуль-них споруд і пристроїв доцільно відображати у складі виробни-чих запасів ( Д-т рах. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предме-ти»), для чого передбачити спеціальний субрахунок, наприклад, 222 «Тимчасові нетитульні споруди і пристрої з терміном вико-ристання до одного року».

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (а відтак, і оборотних нетитуль-них споруд і пристроїв) підлягає списанню на витрати вироб-ництва (Д-т рах. 23 або 91) або собівартість реалізації (Д-т рах. 90) в момент їх передачі в експлуатацію з організацією оператив-ного обліку таких об’єктів і контролю за їх використанням.