Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.8. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК) : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

7.8. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) — це одна з форм залучення коштів громадян для фінансування житлового будів-ництва, яка останнім часом знову стає доволі популярною.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087 кооператив — це юридична особа, створена фізичними та/або юридичними особами, що добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяль-

 

ності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на основі самоуправління.

Членами кооперативу можуть бути громадяни, що досягли 16-річного віку, та юридичні особи (резиденти і нерезиденти), які зробили вступні внески і паї у розмірах, визначених статутом кооперативу. Вступні внески і паї є основним джерелом почат-кового формування майна кооперативу.

Члени кооперативу можуть здійснювати такі внески:

а)         паї — майнові поворотні внески членів кооперативу в його

створення і розвиток, який здійснюється шляхом передачі коо-

перативу майна, грошей, майнових прав, а також земельної ділян-

ки;

б)         додаткові паї — добровільні грошові або майнові пово-

ротні внески понад пай;

в)         вступні — грошові або інші майнові неповоротні внески,

які зобов’язані сплатити ті, хто вступає до кооперативу;

г)         цільові — грошові або інші майнові чи немайнові внески,

які вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності

кооперативу.

Згідно із Законом України «Про кооперацію» вступні внески членів кооперативу зараховують на створення резервного фонду (рах. 43). Для обліку ж пайових внесків доцільно передбачити два субрахунки у складі рахунка 41:

411      «Пайові внески членів кооперативу»;

412      «Додаткові пайові внески членів кооперативу».

Облік цільових внесків, якщо вони призначені для фінансу-

вання певного виду витрат, доцільно обліковувати на рахунку 48.

ЖБК за метою створення і видом діяльності повністю відпо-відають поняттю обслуговуючих кооперативів. На відміну від споживчих та виробничих кооперативів останні, як правило, реє-струються як неприбуткові організації.

ЖБК за окрему плату надають своїм членам послуги з об-слуговування прибудинкової території, ремонту, вивезення сміття тощо. При цьому вони можуть надавати аналогічні послуги й іншим особам (не членам ЖБК) в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу (щоб мати право залишати-ся неприбутковою організацією).

Доходи ЖБК, як неприбуткової організації, отримані у виг-ляді внесків грошових коштів або майна, що призначені для за-безпечення потреб їх основної діяльності, а також пасивні дохо-ди (відсотки на залишок коштів на рахунках у банку, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті) не є об’єктом оподат-

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

кування податком на прибуток. У той же час доходи, отримані від надання послуг з побутового обслуговування осіб, що не є членами кооперативу, від здавання майна в оренду тощо підля-гають оподаткуванню податком з прибутку на загальних підста-вах.

Для здійснення своїх функцій та виконання статутних зав-дань ЖБК можуть залучати до роботи за трудовим договором (угодою) як членів ЖБК, так і сторонніх осіб. Відповідно до законодавства ЖБК на загальних підставах нараховує та сплачує внески до фондів пенсійного забезпечення та загальнообов’яз-кового державного соціального страхування від суми зарплати найманих осіб.

Бухгалтерський облік витрат житлово-будівельні кооперативи можуть вести з використанням лише рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Основні господарські операції діяльності непри-буткового ЖБК наведено у табл. 7.5.

Таблиця 7.5

Відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій ЖБК

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет     Кредит

1          Одержано від членів ЖБК:

– вступні внески

– паї

– додаткові паї

– цільові внески        301,311 301,311 301,311 301,311    431 411 412 48

2          Оплачено за будівництво житлового будинку     371      311

3          Оформлено отримання будинку у власність ЖБК           103      371

4          Надано послуги з побутового обслуговування: – членам ЖБК – не членам ЖБК      3611 3612       703 703

5          Нараховано оплату праці працівникам ЖБК        81        661

6          Нараховано внески до соціальних фондів 82        65

7          Утримано з оплати праці:

– внески до соціальних фондів

– податок на доходи фізичних осіб 661 661           65 641

8          Списано матеріали, використані при наданні побутових послуг          80        20,22

9          Нараховано амортизацію основних засобів та інших необоротних активів ЖБК        83        13

10        Нараховано і одержано плату за передані в оренду нежитлові приміщення    377 311           713

377

 

 

 

Продовження табл. 7.5

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

11        Оформлено реалізацію квартири у власність члену ЖБК           377      742

12        Списано залишкову вартість реалізованої квартири        85        103

13        Нараховано податок на прибуток   84        641

14        Списано на фінансові результати діяльності: – доходи ЖБК

– витрати ЖБК         701,713,

742

791      791 80-85

Інші господарські операції ЖБК відображаються в бухгал-терському обліку у загальноприйнятому порядку.