Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.7. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

7.7. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Побудова бухгалтерського обліку в ОСББ суттєво відрізняєть-ся від обліку в підприємствах, які надають житлові та комунальні послуги. Це зумовлено, в першу чергу, особливостями діяльності ОСББ як невиробничих і неприбуткових організацій. У той же час ОСББ суттєво відрізняються від інших об’єднань громадян тим, що основою їх створення є не повна добровільність, а не-обхідність, обумовлена наявністю спільної власності. Доходи ОСББ, крім доходів від здавання в оренду нежитлових приміщень (іншої господарської діяльності ОСББ, як правило, не здійсню-ють), не є об’єктом оподаткування податком на прибуток. ОСББ

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

також не набувають статусу платників ПДВ, оскільки в них не виникає об’єкта оподаткування цим податком, адже вони не по-ставляють роботи і послуги на сторону, а є лише замовниками на ринку житлово-комунальних послуг. Згідно із законодавством України ОСББ сплачують такі податки і збори:

—        комунальний податок;

—        відрахування на соціальні заходи;

—        податок з доходів фізичних осіб (працівників ОСББ);

—        податок з власників транспортних засобів;

—        плата за землю, якщо ОСББ оформило право власності на земельну ділянку (в іншому випадку — лише з площі, наданої в оренду, у т. ч. і тієї, що припадає на передане в оренду при-міщення).

ОСББ зобов’язане зареєструватися у податковому органі, Пенсійному фонді та інших страхових соціальних фондах.

На побудову обліку в ОСББ впливають: порядок оподатку-вання; склад витрат і доходів; порядок ведення розрахунків з членами об’єднання; особливості відображення окремих об’єктів обліку і господарських операцій і т. ін. Специфіка діяльності зу-мовлює такі основні особливості організації бухгалтерського об-ліку в ОСББ:

1)         використання скороченого плану рахунків та деяких спе-цифічних субрахунків;

2)         відсутність виробництва робить недоцільним використання рахунків класу 9 «Витрати діяльності» та рахунка 23 «Виробниц-тво» і створює умови для детального обліку витрат лише на ра-хунках класу 8 «Витрати за елементами»;

3)         платежі (внески) членів об’єднання обліковують не як

доходи, а як цільове фінансування;

4)         використання спрощеної форми обліку, складання балансу

та інших форм фінансової звітності за обмеженою кількістю по-

казників.

До витрат ОСББ належать:

—        заробітна плата обслуговуючого персонала і штатного ке-рівництва об’єднання (голова правління або управитель, бухгал-тер, прибиральниці, двірники і т. ін.) з нарахуваннями на соці-альні заходи;

—        матеріальні витрати;

—        амортизація основних засобів (крім житлових будинків);

—        податкові платежі;

—        утримання місць загального користування;

—        плата банку за розрахунково-касове обслуговування;

 

—        поточний ремонт житлового будинку;

—        плата за обслуговування ліфтів, вивезення сміття, твердих відходів, санітарну очистку територій;

—        платежі комунальним підприємствам за тепло-, газо-, во-допостачання і водовідведення і т. ін.

Стосовно оплати комунальних платежів треба враховувати, що ОСББ від імені всіх співвласників може виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг (на підставі договорів, укладених з підприємства-ми-постачальниками таких послуг) і проводити відповідні роз-рахунки згідно з діючими тарифами та показаннями загальнобу-динкових лічильників. У такому випадку оплата за комунальні та інші послуги від мешканців будинку надходить на поточний ра-хунок об’єднання, а ОСББ перераховує її відповідним комуналь-ним підприємствам. Можливий і інший варіант організації роз-рахунків, коли комунальні платежі не надходять на рахунок ОСББ, а відразу сплачуються відповідним підприємствам ЖКГ. Це обу-мовлює суттєві відмінності в організації обліку розрахунків.

Основними доходами ОСББ є:

—        цільові внески членів об’єднання в межах ставок квартир-ної плати для відшкодування експлуатаційних витрат (витрат на утримання будинку та прибудинкової території);

—        цільові внески членів об’єднання понад ставки квартир-ної плати, встановлені загальними зборами або передбачені ста-тутом (на конкретні заходи — ремонт під’їздів, охорону і т. ін.);

—        доходи від здавання в оренду приміщень та іншого майна ОСББ;

—        відшкодування комунальними підприємствами витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

—        відсоток зібраних коштів за комунальні послуги на по-криття витрат з їх збирання, обліку та перерахування комуналь-ним підприємствам-постачальникам послуг;

—        державні субсидії малозабезпеченим сім’ям;

—        відшкодування з бюджету пільг окремим категоріям гро-мадян;

—        цільові внески нечленів об’єднання, спонсорська, шефсь-ка допомога і т. ін.

Доходи ОСББ є не зовсім доходами від реалізації, тому вис-ловлюються пропозиції обліковувати їх на субрахунку 719, а не 703 (крім доходів від операційної оренди, які обліковують на суб-рахунку 713). На нашу думку, це не зовсім так. Адже ОСББ ство-рює штат працівників, які виконують певний обсяг робіт, укла-

 

Облік у житлово-комунальному господарстві

дає контракти з іншими підприємствами і організаціями на ви-конання окремих робіт точно так, як і комунальні житлові орга-нізації (ЖЕК, ЖЕУ і т. ін.). Отже, цільові внески в межах квар-тирної плати, призначені для компенсації експлуатаційних вит-рат на утримання будинку, нічим суттєво не відрізняються від аналогічних доходів житлових організацій комунальної форми власності, а тому облік доходів ОСББ доцільно вести так, як і житлових організацій — на кредиті субрахунка 703, а суми, що належать до перерахування постачальникам комунальних послуг (води, тепла тощо), вираховувати з доходу, відображаючи їх на дебеті субрахунка 704.

Для обліку інших цільових внесків членів ОСББ та інших цільових надходжень доцільно використовувати спеціальні суб-рахунки до рахунка 48 «Цільове фінансування та цільові надход-ження», наприклад такі:

481      «Цільові внески членів об’єднання» (за видами внесків: на охорону під’їздів, на ремонт тощо);

482      «Субсидії»;

483      «Відшкодування пільг»;

484      «Дотації»;

485      «Інші цільові надходження».

Враховуючи вищесказане, відзначимо, що облік у ОСББ може

бути організований за спрощеною формою з використанням «Книги обліку господарських операцій» та деяких регістрів ( відо-мостей) аналітичного обліку майна і розрахунків (за необхідніс-тю). Кореспонденція рахунків з обліку витрат в ОСББ буде та-кою ж, як у підприємств малого бізнесу, а з обліку доходів — як у житлових організацій комунальної форми власності, яка розгля-нута у попередніх підрозділах цієї теми.