Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

7.2. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

У складі активів підприємств ЖКГ досить висока питома вага припадає на необоротні активи: у підгалузі теплоенергетики — до 50%, водопостачання та водовідведення — понад 60%, у житло-вих організаціях — до 90%. При цьому основну частку необорот-них активів становлять основні засоби.

Специфічними особливостями обліку основних засобів у ЖКГ є невизначеність питання власності на деякі об’єкти таких засобів, державне цільове фінансування на ремонти і придбання основних засобів, особливий порядок відображення в обліку на-рахування амортизації житлових будинків та об’єктів зовнішньо-го благоустрою, особливі умови надання в оренду комунального майна, індексації вартості житлових будинків тощо.

 

Підприємства ЖКГ, як правило, безоплатно отримують жит-лові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою від органів місцевої влади, окремих підприємств і установ. Ці об’єкти є спе-цифічною власністю підприємств ЖКГ і обліковуються у них на балансі у складі статутного або додаткового капіталу. При їх за-рахуванні на баланс виконують таке проведення:

Д-т субрах. 103 — К-т субрах. 424.

Сума нарахованої амортизації на житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою не включається до собівартості послуг ЖКГ, а відноситься до інших витрат звичайної діяльності. З цією метою рекомендується використовувати субрахунок 977 аналогіч-ної назви, оскільки доходи при нарахуванні амортизації на бе-зоплатно отримані необоротні активи відображаються на субра-хунку 745. У кінці року вказані доходи і витрати будуть списані на один і той же субрахунок 793, що призведе до їх взаємопога-шення.

Нарахування амортизації житлових будинків відображають в обліку записами:

1)         Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131;

2)         Д-т субрах. 424 — К-т субрах. 745.

Особливостями надання в оренду державного і комунально-го майна є регламентований розмір орендної плати, порядок її розподілу між підприємством-орендодавцем та державою, поря-док розрахунків з державою за передане в оренду майно. У ЖКГ порядок розподілу орендної плати між підприємством і бюдже-том встановлюють місцеві органи влади. Податок на прибуток з доходів від оренди сплачується на загальних підставах, при цьо-му підприємство-орендодавець повинне включати до складу ва-лового доходу тільки ту частину орендної плати, яка залишаєть-ся у його розпорядженні. Податок на додану вартість підприєм-ство-орендодавець сплачує з повної суми орендної плати неза-лежно від того, яка частка цієї суми надходить у його розпоряд-ження (табл. 7.2).

Проблемним залишається порядок відображення в обліку житлових організацій приватизованих мешканцями квартир. Є пропозиції щодо списання вартості таких квартир з балансу жит-лової організації, але тоді незрозуміло, як бути з вартістю майна, яке знаходиться у спільному користуванні всіх мешканців бу-динку і не включена до вартості окремих квартир. Очевидно, більш доцільним можна вважати облік таких квартир на окремо-

 

Таблиця 7.2

Облік у житлово-комунальному господарстві

Відображення в обліку розрахунків за передане в оренду державне (комунальне) майно

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Оплату до бюджету (30%) здійснює орендодавець                                

1          Нараховано орендну плату за передане в оренду державне (комунальне) майно       377      703 (713)            12000

2          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        703 (713)        641      2000

3          Визначено частку орендної плати на користь

бюджету

(12000 – 2000) 30 : 100 = 3000 грн          704      642      3000

4          Надійшла орендна плата від орендаря               311         377      12000

5          Перераховано до бюджету:

суму ПДВ

суму орендної плати 641 642           311 311           2000 3000

            Оплату до бюджету здійснює орендар                             

1          Нараховано орендну плату за передане в оренду державне (комунальне) майно       377      703 (713)            12000

2          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        703 (713)        641      2000

3          Визначено частку орендної плати на користь бюджету  704      377      3000

4          Надійшла орендна плата від орендаря       311      377      9000

5          Перераховано до бюджету суму ПДВ        641      311      2000

му аналітичному рахунку у складі субрахунку 103 «Будівлі і спо-руди» з віднесенням їх вартості до складу додаткового капіталу, для чого у складі субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» відкрити окремий аналітичний рахунок «Приватизований жит-ловий фонд».

Звідси виходить, що особливостями обліку капіталу на підприємствах ЖКГ є таке:

1) статутний капітал може змінюватися без перереєстрації статуту — при нарахуванні зносу житлових будинків та об’єктів зовнішнього благоустрою, які обліковуються у складі статутного капіталу

а) Д-т субрах. 977 — К-т субрах. 131 (нараховано знос),

б) Д-т рах. 40 — К-т субрах. 746 (відображено доход у сумі нарахова-ного зносу);