Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.4. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів часто мають досить значну питому вагу в собівартості БМР. Механізовані роботи можуть виконуватися машинами і механізмами, що належать тій будівельній організації, яка вико-нує весь комплекс БМР (генпідрядник) чи його частину (суб-підрядник), або ж самостійній спеціалізованій організації — уп-равлінню (тресту, базі тощо) механізації БМР, яка працює як окрема юридична особа. В останньому випадку будівельні ма-шини і механізми можуть використовуватися на умовах дого-ворів оренди або субпідряду.

Відповідно до того, як організовано використання будівель-них машин і механізмів (БММ), виконані ними роботи та витра-ти на їх експлуатацію оформляють типовими первинними до-кументами, форми яких затверджені наказом ЦСУ СРСР від 31.12.76 р. № 1044. Серед них такі:

1) «Рапорт про роботу баштового крану» (т. м. ф. № ЕСМ-1) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР для обліку роботи мостових, шлюзових, самохідних, портально-стрілових, стаціонарних і козлових баштових кранів при пого-динній оплаті і є підставою для одержання вихідних даних для нарахування оплати праці машиністам. Рапорт виписується на

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

декаду в одному примірнику уповноваженою особою ( техніком-нормувальником, виконробом) дільниці управління механізації БМР і заповнюється щоденно машиністом баштового крана. Рапорт призначено для відображення даних про роботу чоти-рьох машиністів при тризмінній роботі крана. Відомості про об-сяги виконаних робіт вносить технік-нормувальник на підставі замірів виконаних робіт та єдиних норм і розцінок з кожного конструктивного елемента або виду робіт. Результати роботи, про-стої крана, претензії до роботи машиністів підтверджує замов-ник своїм підписом і штампом. У кінці декади рапорт підпису-ють машиністи, технік-нормувальник, виконроб, начальник дільниці і передають в бухгалтерію тресту (управління) механі-зації БМР;

2)         «Дорожній лист будівельної машини» (т. м. ф. № ЕСМ-2) застосовують як у трестах (управліннях) механізації БМР, так і в будівельних організаціях для обліку роботи будівельних машин на автомобільному ходу при погодинній оплаті та нарахування опла-ти праці обслуговуючому персоналу. Дорожній лист виписують в одному примірнику на зміну, день або декаду. Виїзд та повернен-ня будівельної машини оформляють диспетчер, механік, машиніст. Результати роботи і простої будівельної машини щоденно підтвер-джуються підписом і штампом замовника. Оформлений (закри-тий) дорожній лист підписують машиніст, виконроб, начальник дільниці управління механізації, технік-нормувальник і переда-ють в бухгалтерію тресту (управління) механізації або будівель-ної організації (за приналежністю будівельної машини);

3)         «Рапорт про роботу будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-3) застосовують у трестах ( управліннях) механ-ізації БМР для обліку роботи будівельної машини (крім машин на автомобільному ходу) при погодинній оплаті. Порядок оформ-лення і використання цього документа аналогічний ф. № ЕСМ-2;

4)         «Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механіз-му)» (т. м. ф. № ЕСМ-4) використовують у трестах (управліннях) механізації БМР та в будівельних організаціях, які мають буді-вельні машини на балансі, для оформлення і обліку виконання завдання на відрядні роботи, що вимірюються у натуральних вимірниках, та для одержання даних, необхідних для нарахуван-ня оплати праці обслуговуючому персоналу. Рапорт-наряд скла-дають в одному примірнику і видають машиністу на весь термін виконання роботи. На звороті рапорту-наряду вказують вид ро-боти та умови її виконання, ведуть облік виконаного завдання. Заповнений документ підписують машиніст, технік-нормуваль-

 

ник, виконроб управління механізації або будівельної дільниці і передають у бухгалтерію для використання за призначенням;

5)         «Картка обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-5) застосовується для обліку відпрацьованого часу будівельною машиною (механізмом) та для обліку викона-ного обсягу робіт. Складають її в одному примірнику в планово-виробничому відділі треста (управління) механізації на підставі даних первинних документів т. ф. № ЕСМ-1, 2, 3, 4. Призначена вона для контролю за ефективним використанням будівельних машин і механізмів та для складання відповідної оперативної і статистичної звітності;

6)         «Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму)» (т. м. ф. № ЕСМ-6) призначений для щоденного обліку і конт-ролю роботи великих і малих будівельних машин і механізмів. Журнал веде виконроб будівельної організації. До нього зано-сять відомості про роботу машин і механізмів як власних, так і залучених зі сторони (з управління механізації БМР тощо);

7)         «Довідка про виконані роботи ( послуги)» (т. м. ф. № ЕСМ-7) призначена для підтвердження обсягів виконаних робіт ( послуг) будівельними машинами і механізмами та для проведення роз-рахунків управління механізації БМР із замовниками. Склада-ють цей документ в одному примірнику представники замовни-ка і управління механізації на підставі даних первинних доку-ментів т. ф. № ЕСМ-1, 2, 3. Довідку завіряють печаткою замов-ника та використовують як додаток до рахунка на оплату за ви-конані механізовані роботи управлінням механізації.

Крім перелічених типових міжвідомчих форм первинних документів, затверджених ЦСУ СРСР, у будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установлення, пуску та демонтажу будівельної машини і передачі управлінню механі-зації (машино-прокатній базі і т. ін.) після її використання зас-тосовують «Акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини» (т. ф. № ОЗ-5), форма якого затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 (разом з іншими форма-ми первинних документів з обліку основних засобів). Акт за ф. № ОЗ-5 складають у двох примірниках представник машино-прокатної станції (бази) і будівельної дільниці, на якій ця маши-на має використовуватися. Після виконання роботи на зворот-ному боці акта вказують дату припинення роботи і демонтажу машини, виявлені поломки, винуватців і т. ін.

Зарахування будівельних машин і механізмів до складу ос-новних засобів, їх внутрішнє переміщення, списання, реаліза-

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

цію та інше вибуття оформляють типовими первинними доку-ментами з обліку основних засобів (т. ф. № ОЗ-1, 2, 3, 4) у за-гальноприйнятому порядку.

Витрати на утримання і експлуатацію власних та орендова-них машин і механізмів у будівельних організаціях обліковують на рахунку 23 «Виробництво» (окремий субрахунок «Експлуата-ція будівельних машин і механізмів») за їх видами або групами і відносять на витрати окремих об’єктів калькулювання (окремі об’єкти обліку витрат, замовлення тощо) прямим методом на підставі первинних документів про їх використання і лише в окремих випадках вони можуть розподілятися умовно (пропор-ційно відпрацьованим машино-годинам тощо).

Облік витрат на утримання і експлуатацію будівельних ма-шин і механізмів ведуть за статтями, склад яких будівельна орга-нізація визначає самостійно. Це можуть бути: витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням і обслуговуванням ма-шин; відрахування на соціальні заходи; відрахування в резерв на оплату відпусток цієї категорії працівників; витрати на паливо, електроенергію, інші допоміжні експлуатаційні матеріали; утри-мання рейкової та безрейкової колій; амортизаційні відрахуван-ня; витрати на ремонт машин тощо.

Вартість механізованих робіт, виконаних машинами управ-ління (тресту) механізації БМР, може оплачуватися замовником як субпідрядні роботи і відноситися на витрати з конкретного об’єкта (замовлення, контракту) прямим методом (як і решта прямих витрат).