Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. Облік спеціального : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

6.7. Облік спеціального


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

і форменого (фірмового) одягу

та взуття

Згідно з діючими законодавчими актами працівникам на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненнями або в несприятливих температурних умовах видаються безоплатно відповідно до вста-новлених норм спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивіду-ального захисту. Для працівників системи громадського харчу-вання затверджені також норми видачі санітарного одягу, взуття та запобіжних пристроїв.

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

Придбання, комплектування, видачу і утримання спецодягу зобов’язаний забезпечити за рахунок підприємства роботодавець. Якщо ж працівник з певних причин змушений був придбати спе-цодяг (взуття) за власні кошти, то роботодавець повинен відшко-дувати йому витрати на придбання таких засобів. Більше того, вартість такого спецодягу повинна бути відшкодована працівни-ку навіть при відсутності у нього документів на його придбання (за заявою працівника на підставі роздрібних цін підприємства-виробника). У випадку дострокового (завчасного) зносу спец-одягу з причин, що не залежать від працівника, роботодавець зобов’язаний замінити його за рахунок підприємства. Факт завчас-ного зносу спецодягу (взуття) не з вини працівника повинен бути оформлений спеціально створеною комісією актом т. ф. № МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів». Акт затверджує керівник підприємства.

Законодавством встановлено лише норми обов’язкової ви-дачі (мінімум) засобів індивідуального захисту. Роботодавець може відповідно до колективного договору видавати працівникам ок-ремі засоби захисту додатково, понад встановлені законодавством норми, якщо фактичні умови праці зумовлюють необхідність їх застосування.

Видача працівникам і повернення ними спецодягу, спец-взуття та інших засобів індивідуального захисту обліковують у документах типових форм з обліку малоцінних та швидкозношу-ваних предметів:

—        «Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття і запобіж-них пристроїв» (т. ф. № МШ-6);

—        «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спец-взуття і запобіжних пристроїв» (т. ф. № МШ-7).

При закінченні терміну використання (при одержанні но-вого) спецодягу або закінченні трудових відносин (звільненні з роботи) працівник зобов’язаний повернути роботодавцю одержані від нього спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Якщо ж при звільненні працівник не повертає робото-давцю спецодяг (спецвзуття тощо), граничний термін викорис-тання якого ще не настав, то первісна вартість такого майна вклю-чається до складу додаткових благ, наданих такому працівникові у негрошовій формі, і підлягає оподаткуванню податком з до-ходів фізичних осіб. При цьому база оподаткування визначаєть-ся як добуток первинної вартості неповерненого майна (включа-ючи і суму ПДВ) на коефіцієнт, розрахований за формулою:

 

К = 100 : (100 — Сп),           (7.1)

де Сп — ставка податку з доходів фізичних осіб на дату розра-хунку (у 2006 р. К = 1,14943, а з 2007 р. К = 1,17647).

Виданий працівникам спецодяг списують на витрати діяль-ності записом:

Д-т рах. 92, 93 — К-т рах. 22,

а повернення таких предметів, придатних для подальшого вико-ристання, з виробництва на склад оформляють записом:

Д-т рах.22 — К-т субрах. 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Окремим працівникам підприємств громадського харчуван-ня може видаватися форменний (фірмовий) одяг, який формує стиль даного закладу, виокремлює його з ряду інших подібних закладів. Видача форменного (фірмового) одягу може здійсню-ватися на таких умовах:

—        видаватися у тимчасове користування, залишаючись влас-ністю підприємства;

—        видаватися безоплатно у власність працівника;

—        продаватися за повну або часткову оплату ( за зниженими цінами).

У бухгалтерському обліку вартість придбаного підприємством форменого (фірмового) одягу можна відображати на рахунках 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 209 «Інші матеріали», 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (залежно від їх вар-тості, цілей та терміну використання). Останнє необхідно передба-чити у наказі про облікову політику. При видачі такого одягу пра-цівникові безоплатно, якщо він залишається у власності підприєм-ства, його вартість відносять до складу витрат підприємства.

Вартість форменого одягу, який видається працівникові бе-зоплатно і залишається у його особистому користуванні назав-жди (тобто стає власністю працівника), включається до складу фонду додаткової заробітної плати і оподатковується податком на доходи фізичних осіб. На цю ж суму або на суму знижки при реалізації форменого одягу з частковою оплатою нараховуються і з неї утримуються страхові внески до Пенсійного та інших фондів обов’язкового державного соціального страхування.

У бухгалтерському обліку видача працівникам форменого одягу безоплатно у власність відображається такими проводка-ми (табл. 6.8).

Аналогічно відображають в обліку суму знижки при реалі-зації працівникам форменого одягу з частковою оплатою його вартості.

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

Таблиця 6.8

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатної видачі працівникам форменного одягу

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержано від постачальника на склад формений одяг для видачі працівникам: – купівельна вартість (без ПДВ) – сума податкового кредиту з ПДВ      209 641           631 631           250 50

2          Видано формений одяг працівникам

безоплатно:

– облікова вартість

– сума податкового зобов’язання з ПДВ   377 377           209 641           250 50

3          Вартість форменого одягу відображається у складі витрат на оплату праці (300 1,1765 = 352,95 грн)            93        661      352,95

4          Нарахована зарплата працівнику за поточний місяць     93        661      850

5          Нараховані обов’язкові внески до соціальних

фондів

(850 + 352,95) (32,3 + 1,5 + 1,3 + 0,9) : 100 =

443,89 93        65        443,89

6          Утримано з оплати праці внески до соціальних фондів  661      65        34,23

7          Утримано податок з доходів фізичних осіб (850 + 352,95 – 34,23) 15 : 100 = 175,31 грн     661      641            175,31

8          Зараховано вартість виданого форменого одягу в рахунок розрахунків з оплати праці          661      377            300

9          Видано працівнику заробітну плату готівкою з

каси

850 + 352,95 – 34,23 – 175,31 – 300 = 693,41 грн 661      301      693,41