Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Облік виробництва : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

6.5. Облік виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

та реалізації власної продукції

Діяльність підприємств громадського харчування не можна віднести до класичного виду виробництва або торгівлі, адже тут

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

поєднується і одне, й інше. Проте це поєднання зовсім не таке як у промислово-торгових підприємствах (фірмах). Фактично діяльність підприємств громадського харчування належить до тор-гово-виробничої сфери, але виробнича складова цієї діяльності часто більше схожа на передпродажну підготовку товарів, ніж на виробництво готової продукції, та й сама продукція такого ви-робництва настільки специфічна, що її навряд чи доцільно об-ліковувати на рахунку 26 «Готова продукція». Визначити реаль-ну собівартість такої продукції дуже проблематично, адже без-посередньо на конкретний вид кулінарної продукції у підприєм-ствах громадського харчування можна віднести лише вартість витрат сировини (використаних продуктів). Решта витрат, по-в’язаних з приготуванням страв, є загальновиробничими (зар-плата кухаря та обслуговуючого персоналу кухні, нарахування на цю зарплату, амортизація обладнання та приміщення кухні, вит-рати електроенергії на приготування страв та освітлення кухні, витрати води на приготування їжі тощо). Все це зумовлює не-доцільність визначення фактичної собівартості готової продукції харчоблока, адже левова частка витрат буде віднесена на цю про-дукцію умовно. Базою розподілу загальновиробничих витрат кухні може бути лише один вид прямих витрат — вартість використа-ної сировини. Зрозуміло що це не досить об’єктивний критерій.

У той же час виготовлення кондитерських виробів (печива, пиріжків тощо) інколи можна відокремити від суто кулінарного виробництва (приготування страв на кухні) та процесу їх реалі-зації. У таких випадках можливо використовувати для обліку готової продукції рахунок 26, а для обліку витрат на приготуван-ня таких виробів — рахунок 23 «Виробництво» з калькулюван-ням собівартості окремих видів продукції.

Такі особливості громадського харчування зумовили пара-лельне існування двох основних підходів до обліку витрат вироб-ництва: торгового і виробничого. Обидва ці підходи схвалені як Міністерством економіки, так і Міністерством фінансів України і можуть застосовуватися на розсуд самого підприємства.

Відмітна риса торгового підходу полягає в тому, що товари і сировину як на складі підприємства громадського харчування, так і у виробництві обліковують за цінами продажу, тобто на дебет рахунка 23 «Виробництво» відносять не лише первинну вартість сировини, а й суму націнки (з урахуванням ПДВ):

Д-т рах. 23 «Виробництво», К-т субрах. 281 «Товари на складі».

 

Якщо ж сировину в коморі обліковують за первинною вар-тістю, то на суму торгової націнки складають додатковий запис:

Д-т рах. 23 «Виробництво», К-т субрах. 285 «Торгова націнка».

Решта витрат, пов’язаних з виробництвом кулінарної продукції (зарплата працівників кухні з нарахуваннями, амортизація кухонно-го обладнання і т. ін.), не може бути прямо віднесена на собівартість конкретного виду продукції ( страв), тому їх варто обліковувати у складі загальновиробничих витрат. Але, виходячи з недоцільності розподі-лу загальновиробничих витрат, списання їх на рахунок 23 та визна-чення фактичної собівартості кожного виду кулінарної продукції, для обліку таких витрат доцільніше використовувати рахунок 93 «Витра-ти на збут», тобто відносити їх до витрат періоду.

Звичайно, для цілей управлінського обліку загальновироб-ничі витрати кулінарного цеху можна обліковувати окремо і вра-ховувати при визначенні ефективності виробничої діяльності підприємства громадського харчування шляхом віднесення їх до собівартості виготовленої та фактично реалізованої продукції. У такому випадку облік собівартості реалізованої продукції влас-ного виробництва та доходу від її реалізації бажано вести окремо від обліку реалізації купованих товарів, використовуючи для цього відповідні субрахунки: 901 і 902, 701 і 702.

Для списання використаних продуктів (сировини) у вироб-ництві та оприбуткування виготовленої власної продукції підприємства громадського харчування використовують особливі (галузеві) форми первинних документів, затверджені наказом Мінекономіки України від 17.06.2003 р. № 157 як додатки до відповідних Методичних рекомендацій.

Як було вказано вище, добову потребу в сировині визнача-ють на підставі плану-меню. Його зазвичай використовують підприємства, що обслуговують постійний контингент клієнтів (їдальні при навчальних закладах, санаторіях, будинках відпо-чинку, готелях, туристичних базах тощо) і ще до початку дня (заздалегідь) знають їх кількість і можуть спланувати асортимент страв. Підприємства (ресторани), які готують страви після їх за-мовлення, план-меню не складають.

На підставі плану-меню виписують вимогу до комори на відпуск сировини, а остання є підставою для оформлення на-кладної на відпуск товарів з комори (зі складу).

Готові вироби кухні відпускають для реалізації та списують сировину, використану для їх виготовлення, на підставі таких первинних документів:

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

—        «Денних забірних листів», які використовують для відпуску готової кулінарної продукції до дрібнороздрібної торговельної мережі. Бланки денних забірних листів номерують у бухгалтерії, реєструють і видають матеріально відповідальним особам у двох примірниках під розписку у спеціальному журналі. У кінці робо-чого дня перші примірники денних забірних листів матеріально відповідальна особа (продавець) разом з товарним звітом пере-дає до бухгалтерії, а другі примірники передає до бухгалтерії за-відувач виробництвом;

—        «Актів про реалізацію готових виробів кухні за готівку», які щоденно складає матеріально відповідальна особа на підставі даних касових чеків у фактичних цінах реалізації та в облікових цінах виробництва. Загальна вартість реалізованої продукції за актами повинна збігатися з даними щодо реалізації через РРО. Ці акти підписують завідувач виробництва і касир, затверджує керівник підприємства;

—        «Актів про реалізацію і відпуск виробів кухні», які вико-ристовують ті підприємства, в яких форма розрахунків дозволяє одержувати дані про реалізацію страв за найменуваннями, кіль-кістю і вартістю. Відпущені вироби кухні групують у актах у дві групи: 1) реалізовані за готівку; 2) передані структурним підроз-ділам. Акти складає завідувач виробництва на підставі касових чеків і денних забірних листів;

—        «Актів про продаж і відпуск виробів кухні», які складають у тих випадках, коли форма розрахунків зі споживачами не доз-воляє отримати відомості про реалізацію кулінарної продукції за найменуваннями, кількістю та їх вартістю. Їх підписує завідувач виробництва, бухгалтер, касир і затверджує керівник підприєм-ства;

—        «Замовлень-рахунків», якими оформляють обслуговуван-ня банкетів. Ці документи використовують для обліку реалізації страв, кулінарних, кондитерських виробів і напоїв і як розрахун-ковий документ, що засвідчує договорні відносини із замовни-ком. У замовленні-рахунку наводяться реквізити замовника, на-зви та кількість замовлених страв (порцій) різних страв і напоїв, їх вартість, суму внесеного завдатку (авансу), номер і дату при-буткового касового ордера на кінцевий розрахунок, прізвища осіб, які проводили обслуговування банкету ( офіціанта і т. ін.), підписи посадових осіб підприємства громадського харчування і замов-ника;

—        «Меню на відпуск харчування працівникам закладу (під-приємства)», в яких вказують номери карток працівників, най-

 

менування страв, їх кількість і суму (за цінами відпуску та за обліковими цінами виробництва). Цей документ може застосо-вуватися і при оформленні відпуску продукції за абонемента-ми;

— «Звітів про рух продуктів і тари по кухні», які складає у двох примірниках завідувач виробництва на підставі документів на отримання сировини зі складу та документів на її витрачання у виробництві. Звіт складається у грошовому вимірнику. У ньо-му відображають залишок на початок дня продуктів за облікови-ми цінами, спецій і солі за роздрібними цінами, а також тари, надходження за день, витрачання і залишок на кінець дня. До звіту додають усі прибуткові і видаткові документи (денні забірні листи, накладні, акти про реалізацію готових виробів кухні та ін.). Крім того, до звіту додають план-меню. Звіт перевіряє бух-галтер і затверджує керівник закладу (підприємства) громадсько-го харчування.

Названі документи є підставою для відображення в обліку процесу виробництва у підприємствах громадського харчування (табл. 6.7).

Таблиця 6.7

Відображення у бухгалтерському обліку процесу виробництва

і реалізації продукції кухні (при обліку товарів у коморі

за продажними цінами)

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Оприбутковано на склад сировину для виготовлення кулінарної продукції: – за купівельною вартістю (без ПДВ) – сума податкового кредиту з ПДВ      2812 641         631 631           5000 1000

2          Відображено суму торгової націнки на куповану сировину (сума умовна)      2812    2852    7500

3          Передано у виробництво (на кухню) сировину за цінами продажу      23        2812    10000

4          Відображено інші витрати кулінарного цеху (кухні)         932      66, 65, 13, 63 та ін.    2500

5          Передано для реалізації готові вироби кухні за цінами продажу            2822    23        9870

6          Реалізовано за готівку вироби кухні           301      7022    9852

7          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        7022    641      1642

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

. 6.7

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

8          Списано собівартість реалізованої продукції кухні (за продажними цінами сировини)         9022    2822            9852

9          Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізовану продукцію кухні (методом «сторно») 7500 : (5000 + 7500) 9852 = 5911,20 грн            9022    2852    5911

10        Віднесено на фінансові результати:

– доход від реалізації (9852 – 1642 = 8210 грн)

– собівартість реалізованої продукції

(9852 – 5911,20 = 3940,80 грн)

– витрати на збут      7022

7912 7912       7912

9022 932         8210

3941 2500

Примітка. З метою відокремленого обліку результатів реалізації продукції кухні у таблиці використано субрахунки другого порядку: 2812, 2822, 2852, 7022, 9022, 7912, 932.

Таким чином, при обліку сировини на складі за продажними цінами залишок торгової націнки на субрахунку 2852 (у нашому прикладі це 7500 — 5911,20 = 1588,80 грн) буде відноситися як до вартості сировини на складі (7500 : 12500 2500 = 1500 грн), так і до залишку сировини на кухні (7500 : 12500 130 = 78 грн) та залишку нереалізованих готових виробів кухні (7500 : 12500 18 = = 10,80 грн).

Особливість виробничого підходу до обліку витрат на виго-товлення власної продукції полягає в тому, що облік ведеться так само, як і у промислових підприємствах: сировину облікову-ють на рахунку 20 «Виробничі запаси» (крім сировини, яка може бути реалізована як товар без переробки) за первісною вартістю, витати на виготовлення кулінарної продукції — на рахунку 23 «Виробництво» за фактичною собівартістю витраченої сирови-ни, загальновиробничі витрати кулінарного цеху — на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», готову кулінарну продукцію оп-рибутковують на рахунок 26 «Готова продукція» або ж безпосе-редньо на субрахунок 282 «Товари в торгівлі» з відображенням суми торгової націнки (Д-т субрах. 282 — К-т субрах. 285).

Виробничий підхід, як правило, застосовують підприємства, що виготовляють напівфабрикати та кондитерські вироби.