Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Облік товарів на складах : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

6.4. Облік товарів на складах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

На відміну від складів підприємств торгівлі у коморах зак-ладів громадського харчування зберігаються не лише товари, а й продовольча сировина, призначена для приготування різних страв. Ця сировина (на відміну від сировини і матеріалів у про-мисловості), яку обліковують на субрахунку 201, має свої особ-ливості:

1)         після незначної, часто недорогої та нетривалої перероб-ки, вона стає товаром, призначеним для кінцевого використан-ня (часто під замовлення клієнта, у досить короткі терміни і без варіантів перепродажу);

2)         один і той же вид продукту може бути одночасно і това-ром, готовим до реалізації, і сировиною для переробки ( наприк-лад, алкогольні напої для приготування коктейлів).

Виробництво на підприємствах громадського харчування за своїм змістом значно ближче до передпродажної підготовки то-варів у торгівлі, ніж до виробничого процесу у промисловості, продукція якого призначається для постачання на ринок, може залишатися якісною тривалий час і неодноразово перепродава-тися. Отже, всі продукти (товари і сировину), що зберігаються у коморах підприємств громадського харчування, доцільно обліко-вувати на субрахунку 281 «Товари на складах».

Надходження сировини на склад (до комори), її відпуск у виробництво, буфети, бари, кулінарні магазини тощо оформлю-ють звичайними первинними документами: прибутковою наклад-ною, накладною (внутрішньогосподарського призначення), ви-могою-накладною, закупівельним актом тощо. Щодня або один раз за три дні (не рідше) комірник складає Товарний звіт, а інко-ли ще й Звіт про рух тари, які передає до бухгалтерії разом з доданими до них первинними документами на рух товарів і си-ровини.

Матеріально відповідальна особа ( комірник) веде облік про-дуктів і товарів у «Товарній книзі комірника» (при незначному їх асортименті) або у «Картках складського обліку матеріалів» (т. ф. № М-12). Правильність записів у картках ( книзі) контролює бух-

 

Облік виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування

галтерія не рідше одного разу на тиждень, про що робиться відпо-відна позначка (підпис працівника бухгалтерії) у цих регістрах і у Товарному звіті.

На відміну від торговельних підприємств, сировину і мате-ріали на складах у підприємствах громадського харчування об-ліковують, як правило, за продажними (роздрібними) цінами, що значно спрощує контроль за схоронністю запасів. Цей метод особливо ефективний, коли у підприємства громадського харчу-вання немає підрозділів з різними категоріями торгових націнок. З цією метою у складі субрахунка 285 «Торгова націнка» доціль-но передбачити окремий аналітичний рахунок, наприклад, 2851 «Торгова націнка товарів на складі». Відображення у бухгалтерсь-кому обліку операцій з руху товарів і сировини на складах підприємств громадського харчування наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Бухгалтерські проводки з обліку руху товарів і сировини на складах

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержано від постачальника сировину

(продукти харчування) на склад закладу

громадського харчування:

– купівельна вартість

– сума податкового кредиту з ПДВ            281 641           631 631           500 100

2          Відображено торгову націнку на придбану сировину     281      2851    400

3          Відпущена сировина з комори на кухню (у виробництво)         23        281      800

4          Повернено з кухні у комору невикористану сировину    281      23        100

5          Списано сировину, непридатну для

використання:

– за купівельною вартістю

– на суму торгової націнки  947 285           281 281           10 8

Для обліку тари під товарами на складі бажано також перед-бачити окремий субрахунок другого порядку (наприклад, 2841 «Тара під товарами на складі»). Аналітичний облік тари необхід-но вести за її видами (групами) у кількісних вимірниках, за ціною та вартістю.

У більшості випадків підприємства громадського харчуван-ня використовують поворотну тару, облік якої ведуть на заба-лансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідаль-

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет Кредит           

 

1          Оприбутковано товар, одержаний від постачальника у поворотній тарі: – купівельна вартість товару (без ПДВ) – сума податкового кредиту з ПДВ – заставна вартість поворотної тари   281 641 023    631 631            400

80

40

2    Повернена постачальнику поворотна тара     023         35

3          Списано пошкоджену поворотну тару, що непридатна для подальшого використання: – заставна вартість тари – заборгованість перед постачальником – податкове зобов’язання з ПДВ (якщо винуватця пошкодження тари не виявлено)   948 949           023 631

641      5 5

1

4          Відображено заборгованість працівника, з вини

якого пошкоджена тара – всього

у т. ч. сума податкового зобов’язання з ПДВ        375 716           716 641           6 1

5    Утримано з винуватця вартість пошкодженої тари   661      375         6

Якщо облік товарів і сировини на складі ведеться за первіс-ною вартістю, то при їх відпуску у виробництво окремо відобра-жають суму торгової націнки.

Після закінчення місяця або на дату проведення інвентари-зації за даними карток (книги) складського обліку складають Відомість про залишки товарів на складі (у коморі). Її правильність перевіряє бухгалтер. Загальну вартість товарів за цією відомістю звіряють з даними бухгалтерського обліку.