Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.3. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Порядок обліку витрат і формування собівартості будівель-но-монтажних робіт регламентовано такими нормативними до-кументами:

—        П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318;

—        П(С)БО 18 «Будівельні контракти», затвердженим нака-зом МФУ від 28.04.2001 р. № 205 (зі змінами і доповненнями);

—        «Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт», затвердженими наказом Держав-ного комітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004 р. № 30.

Згідно з названими Методичними рекомендаціями со-бівартість будівельно-монтажних робіт (БМР) — це виробничі витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням таких робіт. Собівартість БМР підрядної будівельної організації скла-дається з виробничих витрат окремих виробничих підрозділів (структурних одиниць), які виконують БМР, і вартості робіт, виконаних за договорами субпідряду.

 

Собівартість БМР виробничого підрозділу ( структурної оди-ниці) будівельної організації складається з виробничих витрат даного підрозділу, пов’язаних з виконанням БМР, а також із витрат на утримання апарату управління виробництвом цього підрозділу.

Собівартість БМР може бути плановою, рівень якої визна-чається на підставі проектно-кошторисної документації, еконо-мічно обґрунтованих норм і нормативів витрат, інженерних роз-рахунків і т. ін., і фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання БМР.

Планування і бухгалтерський облік витрат, які включаються до собівартості БМР, здійснюють у розрізі окремих об’єктів об-ліку витрат. З точки зору П(С)БО 18 таким об’єктом може бути лише окремий «будівельний контракт». В той же час для органі-зації поточного обліку та оперативного контролю за витратами об’єктом обліку може вважатися як окремий об’єкт будівництва, так і окремий вид будівельно-монтажних робіт, але в межах кон-кретного будівельного контракту (підрядного договору).

Облік витрат на виконання БМР ведуть позамовним мето-дом. Замовлення відкривають на кожен об’єкт будівництва відпо-відно до підрядного договору. Облік витрат на замовлення ве-дуть наростаючим підсумком в окремій картці аналітичного об-ліку витрат на замовлення до закінчення виконання контракту. З цією метою кожному замовленню надається певний шифр ( но-мер, код), який потім обов’язково вказують на всіх первинних документах з обліку витрат на виконання даного замовлення.

Бухгалтерський облік витрат на виконання БМР ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до якого в підрядних будівельних організаціях можуть бути відкриті субрахунки за видами вироб-ництв:

231      «Основне виробництво» (облік витрат за контрактами);

232      «Допоміжні виробництва» (ремонтні майстерні, власний автотранспорт, столярний цех, цех з виготовлення металевих конструкцій тощо);

233      «Експлуатація будівельних машин і механізмів» та ін.

При журнально-ордерній формі облік витрат на виконання

БМР ведуть у журналі 5 або 5 А, при використанні комп’ютерної форми обліку — у відповідних машинограмах.

Згідно з П(С)БО 18 витрати за будівельним контрактом вклю-чають:

— витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням даного контракту (прямі витрати матеріалів, прямі витрати на оплату

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

праці та інші прямі витрати, до яких відносять відрахування на соціальні заходи, орендну плату, амортизацію, втрати від бра-ку, вартість виконаних субпідрядних робіт тощо). Такі витрати списують на конкретне замовлення бухгалтерськими проводка-ми:

Д-т субрах. 231 — К-т рах 20, 22, 66, 65, 63 та ін.;

—        загальновиробничі витрати, до яких відносять витрати на

управління, організацію і обслуговування будівельного вироб-

ництва. Останні розподіляють між окремими об’єктами будів-

ництва з використанням попередньо визначеної бази розподілу

(прямі витрати, обсяг доходів, відпрацьований будівельними ма-

шинами і механізмами час у годинах або змінах і т. ін.). Особли-

вістю формування витрат за будівельним контрактом є те, що

загальновиробничі витрати (як змінні, так і постійні) підлягають

розподілу між об’єктами будівництва у повному обсязі (без ура-

хування нормальної потужності) і списуються щомісячно запи-

сом:

Д-т субрах. 231 — К-т рах. 91;

—        у деяких випадках частково адміністративні витрати, якщо

підрядник і замовник домовилися, що адміністративні витрати

(або їх певна частка) підлягають відшкодуванню замовником. Такі

витрати обліковують на окремому субрахунку до рахунка 92 (на-

приклад, 921 «Адміністративні витрати, що підлягають відшко-

дуванню замовником») і щомісячно відносять на витрати основ-

ного виробництва записом:

Д-т субрах. 231 — К-т субрах. 921;

—        витрати, понесені підрядником на етапі підготовки та ук-

ладання будівельного контракту, якщо існує вірогідність його

підписання та достовірної оцінки цих витрат. Витрати на укла-

дання контракту, не підписаного до дати балансу, вважаються

витратами звітного періоду без їх віднесення на витрати за таким

контрактом в наступних звітних періодах.

Особливістю формування витрат за будівельним контрак-том є те, що до їх складу не включають витрати на утримання незадіяних будівельних машин і механізмів та інших необорот-них активів, не використаних при виконанні будівельного кон-тракту. Такі витрати обліковують окремо і відносять до витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

Об’єктом калькулювання при позамовному методі є со-бівартість закінченого замовлення, за яким готові об’єкти прой-