Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Облік переоцінки товарів : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

5.7. Облік переоцінки товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

та відображення їх вартості у балансі

Одним з основоположних принципів бухгалтерського об-ліку є принцип обережності (обачності, консерватизму), згідно з яким методи оцінки активів, що використовуються у бухгалтерсь-кому обліку, не повинні призводити до завищення вартості ак-тивів та суми доходів підприємства і заниження оцінки його зо-бов’язань та витрат. Відповідно до цього принципу відображен-ня товарів у бухгалтерській звітності повинно здійснюватися за меншою з двох можливих оцінок: первісною (фактичною со-бівартістю придбання) або чистою реалізаційною вартістю ( якщо остання менша первісної).

Облік товарів підприємства роздрібної торгівлі ведуть за ціна-ми продажу, але у балансі вони повинні відображатися за первіс-ною (купівельною) вартістю. Отже, у фінансовій звітності саль-до рахунку 28 «Товари» показують у згорнутому вигляді ( за міну-сом кредитового залишку на субрахунку 285 «Торгова націнка»).

Під чистою реалізаційною вартістю розуміють очікувану вартість реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за міну-сом очікуваних витрат на їх підготовку до продажу і збут.

Зменшення первісної вартості товарів до рівня чистої вар-тості їх реалізації за своїм економічним змістом є не чим іншим, як їх уцінкою. Крім того, уцінка товарів може проводитися і з інших причин та в інших випадках (наприклад, при їх частково-му псуванні, втраті товарного вигляду через пошкодження упа-ковки, при наближенні граничного терміну придатності їх вико-ристання за призначенням тощо).

Уцінка товарів регулюється «Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових то-варно-матеріальних цінностей», затвердженим спільним наказом Міністерства економіки та МФУ від 10.09.1996 р. № 120/190, з на-ступними змінами і доповненнями. Згідно з цим Положенням уцінка товарів на підприємствах усіх форм власності проводиться за рішенням керівника (власника) підприємства, якщо:

—        продукція залежалася і не користується попитом у спожи-вачів (не знаходить збуту протягом періоду понад 3 міс.);

—        товари втратили свою первісну якість;

—        надлишки товарно-матеріальних цінностей більше 3

місяців не можуть бути використані для виробництва продукції

 

через недоцільність її виробництва через відсутність попиту на неї.

Не можуть бути уцінені товари, що оформлені під заставу, знаходяться у резерві або на відповідальному зберіганні.

Уцінка товарів проводиться, як правило, за даними інвен-таризації залишків на дату уцінки. Але за рішенням керівника (власника) підприємства торгівлі уцінка може бути проведена на підставі даних обліку без проведення інвентаризації залишків. Сума уцінки товарів відображається у складі операційних витрат звітного періоду.

Відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» уцінка передбачає зменшення первісної вартості товарів. Але враховуючи, що підприємства роздрібної торгівлі обліковують товари за цінами продажу, при їх уцінці до вартості, меншої за первісну, необхід-но суму зменшення продажної вартості товару поділити на дві складові: суму, на яку зменшується торгова націнка, і суму уцін-ки купівельної вартості товару. Остання і буде складати ту суму, яку необхідно віднести на витрати звітного періоду.

Діючі нормативні документи передбачають, що для прове-дення уцінки товарів необхідно створити комісію, яка складає «Опис-акт уцінки залежалих товарів і продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей». У цьому документі перерахо-вують усі найменування товарів, що підлягають уцінці, вказують їх вартість до і після уцінки, визначають загальну суму уцінки. Акт підписують члени комісії та матеріально відповідальна осо-ба, у підзвіті якої знаходяться товари, і затверджує керівник підприємства.

На підставі акта уцінки товарів зменшення суми торгової націнки відображають записом

Д-т субрах. 285 — К-т субрах. 282,

а на суму уцінки первісної вартості товару виконують запис

Д-т субрах 946 «Втрати від знецінення запасів», К-т субрах. 282 «Товари в торгівлі».

Згідно з П(С)БО дооцінка товарів можлива лише в одному випадку: якщо зростає їх чиста реалізаційна вартість після рані-ше проведеної уцінки. При цьому дооцінка товарів може бути проведена лише на суму, яка не перевищує суми їх попередньої уцінки. Отже, вартість дооціненого товару не може перевищува-ти первісної вартості товару до його першої уцінки. У бухгал-терському обліку така дооцінка може бути відображена сторну-ванням суми раніше проведеної уцінки товару. Якщо ж підприєм-

 

Особливості обліку в торгівлі

ство торгівлі бажає підвищити продажну вартість товару, то до-сягти цього можна за рахунок збільшення розміру торгової на-цінки (у межах допустимого).