Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Особливості відображення : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

5.5. Особливості відображення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

в обліку реалізації лікарських засобів

аптеками

Аптеки — це установи системи охорони здоров’я, призна-чені забезпечувати населення та лікувальні заклади лікарськими засобами і виробами медичного призначення, але за характером своєї діяльності вони мають багато спільного з підприємствами роздрібної торгівлі.

Діяльність з виготовлення лікарських засобів, оптова та роз-дрібна торгівля ними підлягає ліцензуванню. Як і підприємства торгівлі, аптеки для реалізації лікарських засобів за готівку по-винні отримати торговельний патент, використовувати РРО. В той же час законодавством передбачено звільнення від оподат-кування ПДВ операцій з продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні в установле-ному законодавством порядку, а реалізація супутніх товарів опо-датковується ПДВ за ставкою 20%. У випадку якщо виготовлені

 

Особливості обліку в торгівлі

або придбані товари ( роботи, послуги) частково використовують-ся в операціях, що оподатковуються ПДВ, а частково — в таких, що не підлягають оподаткуванню, до складу податкового креди-ту з ПДВ включають ту частину сплаченого (нарахованого) по-датку при їх виготовленні або придбанні, яка припадає на частку товарів, використаних в оподатковуваних операціях. Це зумов-лює необхідність додаткових спеціальних розрахунків та деякі особливості їх відображення в обліку.

Згідно із Законом України « Про лікарські засоби» від 04.04.96 р. № 123/96 до лікарських засобів відносять:

—        готові лікарські засоби — дозовані лікарські засоби у тому вигляді і стані, в якому їх застосовують;

—        діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речови-ни, які можуть змінювати стан і функції організму або виявля-ють профілактичну, діагностичну, лікувальну дію та використо-вуються для виготовлення готових лікарських засобів;

—        гомеопатичні засоби; засоби, що використовуються для виявлення збудників хвороб, а також для боротьби із збудника-ми хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські добавки до харчових продуктів;

—        допоміжні речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських засобів;

—        наркотичні лікарські засоби, перелік яких визначено за-конодавством;

—        отруйні лікарські засоби, перелік яких визначено Міністер-ством охорони здоров’я;

—        сильнодіючі лікарські засоби згідно з переліком, встанов-леним Міністерством охорони здоров’я;

—        радіоактивні лікарські засоби, які використовуються у

медичній практиці завдяки їх здатності до іонізуючого випромі-

нювання.

Оперативний облік товарів, що надійшли до аптеки, ведуть у грошовому вимірнику в розрізі облікових груп у « Журналі реє-страції товарів, що надійшли». Наркотичні та психотропні лікарські засоби незалежно від лікарської форми підлягають ок-ремому предметно-кількісному обліку в спеціальному Журналі, де на кожен вид таких засобів відкривають окрему сторінку.

Аптечні заклади виготовляють лікарські препарати на підставі рецептів, наданих громадянами-замовниками. Готові лікарські засоби можуть відпускатися як за рецептами, так і без рецептів. Без рецепта лікаря можна реалізовувати тільки ті лікарські засо-би, які дозволені до вільного продажу МОЗ України.

 

Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначен-ня виписуються лікарем лікувально-профілактичного закладу з дотриманням вимог, передбачених спеціальними Правилами, затвердженими наказом МОЗ України. Цими Правилами перед-бачено три форми рецептурних бланків:

—        ф. № 3 використовують для виписування наркотичних і психотропних препаратів. Такий рецепт додатково підписується керівником закладу охорони здоров’я і завіряється печаткою. У ньому дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу. Такі рецепти дійсні протягом 5 дн. з дати виписки;

—        ф. № 2 передбачена для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення безкоштовно або на пільгових умовах, а також лікарських засобів, що мають одурманюючу вла-стивість. Такі рецепти дійсні протягом 10 дн. з дати виписки;

—        ф. № 1 передбачена для виписування інших лікарських засобів. Такі рецепти дійсні протягом двох місяців з дати випис-ки. Рецепти на краплі для очей можна використовувати протя-гом одного року.

При відпуску лікарських засобів за рецептами в аптеці за-лишаються і зберігаються рецепти на засоби, що підлягають пред-метно-кількісному обліку, та ті, за якими ліки відпущені без-коштовно або на пільгових умовах. Рецепти на всі інші засоби повертаються замовникам.

Реалізація лікарських засобів населенню за повну вартість відображається в обліку аналогічно обліку реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі (з використанням субрахунків 282, 285, 289, 702 та 902), але при цьому не відображається по-датковий кредит при придбанні лікарських засобів і податкове зобов’язання — при їх реалізації. У той же час аптеками досить часто, крім неоподатковуваних, продаються товари, які оподат-ковуються ПДВ. У таких випадках сума податкового кредиту з ПДВ підлягає розподілу між пільговими (неоподатковуваними ПДВ) та звичайними ( оподатковуваними) операціями. Сума ПДВ, що припадає на звичайні операції, включається до податкового кредиту, а сума податку, що припадає на пільговий оборот, вклю-чається до складу валових витрат підприємства (для врахування при визначенні суми податку на прибуток).

Частіше всього суму податкового кредиту за операціями, які неможливо чітко ідентифікувати з реалізацією конкретного то-вару (орендна плата, плата за послуги зв’язку, комунальні по-слуги і т. ін.) розподіляють пропорційно сумі доходу від реалі-

 

Особливості обліку в торгівлі

зації (без суми ПДВ). Методику такого розрахунку та відобра-ження в обліку операцій реалізації лікарських засобів показано в табл. 5.25.

Таблиця 5.25

Відображення на рахунках реалізації лікарських засобів та супутніх товарів з розподілом податкового кредиту з ПДВ

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержано від постачальника лікарські засоби (вартість без ПДВ)         282      631      10000

2          Одержано супутні товари (мінеральна вода): купівельна вартість без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ    282 641           631 631           4000 800

3          Нараховано орендну плату, комунальні платежі та оплату за послуги зв’язку: вартість послуг без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ   92 641 685 685           700 140

4          Відображено торговельну націнку (різницю між реалізаційною і купівельною вартістю): лікарських засобів супутніх товарів       282 282           285 285           1000 2000

5          Реалізовано за готівку:

лікарські засоби, що не оподатковуються ПДВ

супутні товари          301 301           702 702           10000 6000

6          Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ у виручці від продажу супутніх товарів           702            641      1000

7          Скориговано суму податкового кредиту з вартості комунальних послуг, орендної плати і т. ін.:

а)         питома вага операцій, які оподатковуються

ПДВ, у загальному доході від реалізації

5000 : (10000 + 5000) = 0,333;

б)         сума ПДВ, що підлягає включенню до

податкового кредиту

140 0,333 = 40,67 грн

в)         сума ПДВ, яка підлягає віднесенню на

валові витрати підприємства (сторнується із

суми податкового кредиту)

140 – 46,67 = 93,33 грн        641 92 631 631           (93,33) 93,33

8          Списано торговельну націнку на реалізовані: лікарські засоби (1000 : 11000) 10000 = = 909 грн супутні товари (2000 : 6000) 6000 = 2000 грн      285 285           282 282           909 2000

 

 

 

Продовження табл. 5.25

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

9          Списано собівартість реалізованих товарів: лікарських засобів (10000 – 909 = 9091 грн) супутніх товарів (6000 – 2000 = 4000 грн)      902 902           282 282           9091 4000

10        Віднесено на фінансові результати: доход від реалізації товарів собівартість реалізованих товарів адміністративні витрати      702 791 791    791 902 92      15000 13091

793,33

Однією з особливостей комерційної діяльності аптечних зак-ладів є пільгова та безоплатна реалізація лікарських засобів, яку здійснюють спеціалізовані аптеки.

Підставою для продажу лікарських засобів на пільгових умо-вах або безоплатно є рецепт, оформлений на бланку ф. № 2 і завірений печаткою «Для рецептів». Виправлення у таких рецеп-тах не допускаються. Безоплатно і на пільгових умовах можна продавати тільки ті ліки, які включено до Переліку, затвердже-ного відповідною постановою КМУ ( № 1071 від 05.09.96 р.). Вит-рати, пов’язані з відпуском ліків безоплатно або на пільгових умовах, компенсуються за рахунок загальних асигнувань, перед-бачених відповідними бюджетами на охорону здоров’я, а також за рахунок коштів Чорнобильського фонду.

Для одержання компенсації за реалізовані на пільгових умо-вах або безоплатно ліки необхідно суворо контролювати пра-вильність оформлення «пільгових» рецептів. Рецепт, який випи-сано з порушенням встановлених вимог або вміщує непоєдну-вані лікарські засоби, вважається недійсним і ліки за таким ре-цептом не відпускаються, його погашають спеціальним штам-пом «Рецепт недійсний» і повертають хворому.

На підставі «пільгових» рецептів аптека складає зведений реєстр у двох примірниках, один з яких призначено для одер-жання компенсації з відповідного бюджету або від установи охо-рони здоров’я. Другий примірник цього реєстру з доданими до нього рецептами залишається у бухгалтерії аптеки.

Реалізація ліків на пільгових умовах та безоплатно і отри-мання компенсації відображається в обліку такими проводками (табл. 5.26).

Крім реалізації готових лікарських форм та виробів медич-ного призначення, аптеки здійснюють продаж лікарських засобів власного виготовлення. Лікарські засоби, виготовлені в аптеках

 

Особливості обліку в торгівлі

Таблиця 5.26

Облік пільгової та безоплатної реалізації ліків

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Відпущено ліки:

за безоплатними рецептами

за пільговими рецептами з оплатою 50%

вартості ліків готівкою

за повну вартість      361

301 361 301    702

702 702 702    2000

1500 1500 5000

2          Відображено торговельну націнку на реалізовані ліки (сума умовна)    285      282      2000

3          Списано фактичну собівартість реалізованих ліків          902      282      8000

4          Одержано від установи охорони здоров’я компенсацію за безоплатну і пільгову реалізацію ліків   311            361      3500

за рецептами лікарів або на замовлення лікувально-профілак-тичних установ із дозволених до використання діючих та допо-міжних речовин, не потребують обов’язкової державної реєст-рації. Витрати на виготовлення таких засобів відображають (як і звичайні виробничі витрати) на рахунку 23 «Виробництво». Ви-готовлені лікарські засоби прибуткують на рахунках 26 «Готова продукція» або 28 «Товари» з подальшою реалізацією та обліком, як і готових лікарських форм.

Якщо витрати на власне виготовлення лікарських засобів носять епізодичний характер, їх можна ( і доцільно) обліковувати на окремому аналітичному рахунку у складі рахунку 28 «Това-ри». До таких витрат відносять тільки вартість використаної си-ровини і тари, а решту виробничих витрат обліковують на рахун-ку 93 «Витрати на збут». Це звичайно спрощує і полегшує веден-ня обліку реалізації медичних засобів власного виготовлення.

Аптекам заборонено реалізувати населенню неякісні лікарські засоби та засоби з вичерпаним терміном придатності. Такі лікарські засоби, як правило, підлягають утилізації та знищен-ню. В обліку їх вартість на підставі відповідних документів відно-сять на фінансові результати поточної діяльності ( субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» або 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

Такі основні особливості обліку реалізації лікарських засобів і товарів медичного призначення аптеками.