Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

5.4. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

5.4.1. Облік комісійної торгівлі

Комісійна торгівля — це особливий вид торговельної діяль-ності, яка полягає у тому, що торговельне підприємство продає

 

Особливості обліку в торгівлі

товар, який не є його власністю, а належить іншому підприєм-ству або фізичній особі. Отже, в даному випадку торговельне підприємство є посередником, який діє від свого імені, але за дорученням та за рахунок іншої особи. Така діяльність регулюється договором комісії, який дещо відрізняється від договору купівлі-продажу.

Договір комісії — це угода, за якою одна сторона (комісіо-нер) зобов’язується за дорученням іншої сторони ( комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Тобто це договір про надання послуги з реалізації товару, за що комісіонер одержує винагороду.

Розмір винагороди комісіонера може бути встановлений у вигляді відсотків від суми доходу від реалізації товару, фіксова-ної суми, різниці між реальною продажною і призначеною комі-тентом ціною. Доходом комітента в останньому випадку буде вважатися загальна сума виручки, а не сума, яку він одержить від комісіонера (за мінусом комісійної винагороди). У той же час за комітентом зберігається право в будь-який час забрати товар, зданий на комісію, сплативши комісіонеру визначену угодою суму відшкодування витрат за зберігання товару.

На комісію приймаються:

—        непродовольчі товари, придатні для використання (нові або такі, що були у вжитку, але не потребують ремонту чи рес-таврації і відповідають санітарним умовам);

—        антикварні й унікальні речі, витвори мистецтва;

—        вироби кооперативів, малих підприємств, громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;

—        конфісковане та безгосподарче майно, майно, що перей-шло державі за спадком, стягнене з громадян для відшкодування нанесених збитків тощо (від відповідних органів державної ви-конавчої влади).

При прийманні товару на комісію комісіонер на кожну оди-ницю товару (або декілька одиниць товару одного найменуван-ня) виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик ( або цінник). Перший примірник квитанції (Комітентська картка) видається комітенту, другий — здається у бухгалтерію комісіоне-ра. Товарний ярлик виписують окремо на кожну одиницю това-ру. Комітентську картку, квитанцію і товарний ярлик виписують під одним номером. Товарний ярлик закріплюється на товарі. Цінник складають замість товарного ярлика у разі приймання на комісію дрібних речей.

Квитанції є бланками документів суворого обліку, в них не допускаються жодні виправлення. Комітент у письмовій формі

 

зобов’язаний дати свою згоду з умовами приймання товару на комісію, його продаж, повернення нереалізованого товару, відшкодування витрат за зберігання, комісійною винагородою тощо підписом обох примірників квитанції.

Прийнятий на комісію товар спеціаліст-оцінювач записує в Оціночно-здавальну відомість, перший примірник якої передаєть-ся до бухгалтерії, а другий — матеріально відповідальній особі (продавцю). Прийнятий на комісію товар не пізніше наступного дня повинен бути виставлений у торговій залі для продажу.

Забороняється приймати на комісію товари від неповнолітніх громадян, працівників господарюючого суб’єкта, що здійснює комісійну торгівлю, та членів їх сімей. На комісію не можна приймати зброю (крім мисливської та спортивної), бойову та спеціальну військову техніку, вибухові та отруйні речовини, нар-котики, медичні засоби, армійське спорядження, товари з про-строченим терміном зберігання, іграшки для дітей віком до трьох років та деякі інші види товарів.

Термін реалізації товару, прийнятого на комісію, — 60 ка-лендарних днів, але для антикваріату, витворів мистецтва та інших унікальних речей термін реалізації не обмежується.

Якщо товар не реалізовано протягом 60 календарних днів, він повертається комітенту або уцінюється на 30% від встанов-леної сторонами первинної вартості. Якщо товар не реалізовано і протягом наступних 15 дн. після першої уцінки, його уцінюють ще на 40% від залишкової вартості після першої уцінки. У тому випадку, коли товар не реалізовано протягом і наступних 15 дн. після другої уцінки, проводять третю уцінку товару до ціни мож-ливої реалізації або знімають товар з продажу і повертають ко-мітенту.

При поверненні нереалізованого товару комітент зобов’яза-ний відшкодувати комісіонеру витрати за зберігання товару ( згідно з договором комісії) у таких розмірах:

—        за перші 30 календарних днів — 2% визначеної ціни товару;

—        за другі 30 календарних днів — 3% визначеної ціни товару;

—        за наступні 30 календарних днів — 4% залишкової вар-тості товару після проведених першої та другої уцінок.

Якщо нереалізований товар комітента продовжує знаходи-тися у комісіонера більше 90 календарних днів, то за кожен день, починаючи з 91-го і до дня його повернення комітенту, нарахо-вується пеня згідно з договором комісії.

Акт уцінки комісійного товару складає комісія за участю комітента, але якщо останній не з’явився за викликом для пере-

 

Особливості обліку в торгівлі

оцінки товару, комісіонер має право самостійно провести уцінку або повернути товар комітенту.

Після проведення уцінки на товарному ярлику проставляєть-ся нова ціна, вказується дата уцінки, номер акта та підпис мате-ріально відповідальної особи. Сам акт уцінки додається до то-варного звіту і передається у бухгалтерію, де на його підставі роблять позначку про уцінку товару в другому примірнику кви-танції. Така ж позначка робиться і в примірнику комітентської картки, яка зберігається у комітента (при умові переоцінки за участі комітента).

При продажу комісійних товарів, прийнятих від фізичних осіб, комісіонер оформлює такі документи:

—        товарний чек виписує продавець у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, а другий пред’являється касиру при оплаті вартості реалізованого товару;

—        касовий чек відбиває касовий апарат ( РРО) при отриманні грошей від покупця. Обидва документи погашаються штампом «Оплачено» і разом з товаром повертаються покупцеві;

 

—        реєстр погашених товарних чеків складає матеріально відповідальна особа (продавець), його підсумки звіряють з пока-заннями РРО та касовим звітом. Реєстр з доданими до нього товарними чеками передається у бухгалтерію;

—        реєстр других примірників квитанцій на реалізовані това-ри (у двох примірниках) складає бухгалтер. У ньому міститься розпорядження керівника про виплату грошей комітентам. Один примірник реєстру разом з другими примірниками квитанцій передається в касу під розписку касира на другому примірнику реєстру.

При отриманні грошей комітент повертає касиру перший примірник квитанції і розписується на другому примірнику про отримання грошей. Обидва примірники квитанції повертаються у бухгалтерію разом зі звітом касира, де погашаються штампом «Погашено».

Гроші за проданий товар виплачуються комітенту готівкою на третій робочий день після продажу, не враховуючи день про-дажу, на підставі пред’явленої комітентом квитанції і паспорту. Комісіонер, який продав товар за ціною нижчою, ніж була по-годжена з комітентом, і раніше зазначених строків без згоди ко-мітента, зобов’язаний відшкодувати останньому різницю у вар-тості товару. Якщо ж комісіонер здійснює угоду на умовах більш вигідних, ніж обумовлені з комітентом, то така різниця надхо-дить комітенту.

 

 

 

Таблиця 5.17

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу комісійних товарів

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Отримано товар за договором комісії        024      -          6000

2          Реалізовано комісійний товар за готівку    301      702      3000

3          Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ          702      641      500

4          Списано вартість реалізованого товару     -          024      3000

5          Відображено доход комісіонера за надані послуги з реалізації товару   685      703      300

6          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        703      641      50

7          Відображено суму доходу на користь комітента   704      685      2500

8          Виплачено комітенту готівкою суму доходу         685      301      2200

 

Особливості обліку в торгівлі

Продовження табл. 5.17

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет   Кредит         

 

9          Відображено першу уцінку нереалізованого

товару

3000 30 : 100 = 900 грн                 024      900

10        Відображено другу уцінку нереалізованого

товару

(3000 – 900) 40 : 100 = 840 грн                024      840

11        Нараховано суму відшкодування за зберігання

нереалізованого товару:

– за перші 30 календарних днів (3000 2% = 60

грн)

– за другі 30 календарних днів (3000 3% = 90

грн)

– за перші 15 календарних днів після

закінчення терміну реалізації (3000 – 900) 4%

15 : 30 = 42 грн

– за другі 15 календарних днів після

закінчення терміну реалізації (2100 – 840) 4%

15 : 30 = 25,2 грн

Разом відшкодування витрат за зберігання

товару протягом 90 дн. (60 + 90 + 42 + 25,2 =

217,2 грн)       685      719      217

12        Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у сумі нарахованого відшкодування  719      641      36

13        Погашено комітентом суму відшкодування витрат за зберігання товару          301      685      217

14        Повернено комітенту нереалізований товар         -          024      1260

15        Списано на фінансові результати:

доход від реалізації товару

комісійну винагороду

вирахування з доходу на користь комітента

відшкодування витрат за зберігання

нереалізованого товару        702 703 791

719      791 791 704

791      2500

250

2500

181

Комітент (юридична особа) передані на комісію товари об-ліковує на субрахунку 283 «Товари на комісії» за купівельною вартістю (фактичною собівартістю), розрахунки з комісіонером відображає на субрахунку 685, витрати на комісійну реалізацію (комісійну винагороду) відносить до витрат на збут (рахунок 93). Податкове зобов’язання і податковий кредит комітент відобра-жає на підставі податкових накладних. Суму доходу від реалі-

 

 

 

5.4.2. Облік торгівлі в розстрочку

Останнім часом все частіше торговельні підприємства по-вертаються до досить поширеного раніше способу залучення покупців та розширення обсягу товарообороту — до роздрібної реалізації товарів з відстрочкою (розстрочкою) платежу. За своїм економічним змістом операція продажу товарів у розстрочку є формою товарного кредитування: товар передається у користу-вання покупцеві після першого (часткового) платежу (першого внеску, завдатку) з наступним погашенням решти вартості това-ру та відсотків за відстрочення платежу. Власністю покупця то-вар стає лише після повного погашення його купівельної (про-дажної) вартості та нарахованої суми відсотків.

Продаж товарів з розстрочкою платежу регулюється спе-ціальними «Правилами торгівлі в розстрочку», якими передбаче-но, що в розстрочку дозволяється продаж непродовольчих то-варів згідно з асортиментом, встановленим продавцем самостійно, враховуючи орієнтовний перелік товарів, що рекомендуються для продажу в розстрочку: побутова теле- і радіоапаратура; електро-побутові товари; швейні машини; музичні інструменти; кіно- і фотоапаратура; меблі; товари для новонароджених; будівельні матеріали; сантехніка; тканини, одяг, взуття; килимові вироби; хутряні вироби; транспортні засоби; газові плити; персональні комп’ютери та ін.

Придбавати товари в розстрочку (або в кредит) можуть фізичні особи, які мають постійний доход і постійно прожива-ють або працюють у населеному пункті, в якому знаходиться продавець. Порядок документального оформлення торгівлі в роз-строчку залежить від способу погашення кредиту:

1)         через підприємство, де працює (навчається) покупець, шляхом утримання відповідних сум із заробітку (доходу) і пере-рахування продавцю;

2)         готівкою в касу або на поточний рахунок продавця у бан-ку (безготівковим переказом) безпосередньо від покупця.

Умови продажу товару в розстрочку і порядок погашення боргу обумовлюють у договорі купівлі-продажу, який укладають

 

Особливості обліку в торгівлі

у трьох (перший варіант) або у двох примірниках: один — про-давцю, другий — покупцю, третій — підприємству-посереднику. Для укладання договору купівлі-продажу товару в розстрочку покупець повинен пред’явити паспорт і довідку (за спеціально встановленою формою) з місця роботи або навчання про суму отримуваного доходу. Непрацюючим пенсіонерам такі довідки видають місцеві органи Пенсійного фонду України.

Підприємства не можуть видавати фізичним особам довід-ку, якщо не погашено заборгованість за товари, придбані за ра-ніше отриманою довідкою, або якщо сума утримання із заробіт-ку за виконавчими документами сягає 50% заробітної плати ( сти-пендії, пенсії).

Термін, на який видається кредит, повинен бути розрахова-ний таким чином, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами і на погашення кредиту не переви-щувала 50% відповідної місячної суми доходу покупця.

Товар передається у розпорядження покупця за умови оп-лати ним першого внеску, сума якого повинна бути обумовлена в договорі, але не менше 25% вартості товару. Якщо ж вартість товару перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-мадян (НМДГ), сума першого внеску повинна бути не меншою 50% їх вартості. Передача транспортного засобу покупцеві здійснюється за умови сплати останнім першого внеску в розмірі не менше 25% його вартості. При цьому в документі на передачу робиться позначка «Розстрочка», що обмежує можливості відчу-ження таких засобів до повного розрахунку покупця з підприєм-ством-продавцем.

Наступні платежі за товар, проданий з розстрочкою, мо-жуть бути розраховані на період від 6 до 12 міс. (при вартості товару менше 50 НМДГ) або ж від 6 міс. до 2 років, якщо вартість товару перевищує 50 НМДГ).

Розмір кредиту, що надається покупцю при купівлі товару в розстрочку, залежить від тривалості наданої розстрочки, але не повинен перевищувати половини місячної суми заробітку. Так, при розстрочці платежу на 12 міс. сума кредиту не повинна пе-ревищувати шестимісячної суми заробітку (доходу) покупця. Якщо ж вартість товару перевищує граничний розмір кредиту, то при отриманні товару покупець повинен сплатити різницю готівкою або безготівковим переказом.

Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів здійснюється за цінами, що діють на день продажу. У випадку подальшої зміни цін на товари, продані в розстрочку, продавець

 

 

 

5.4.3. Облік реалізації товарів через торговельні автомати

Торговельний автомат (автомат з продажу товарів) — це реє-стратор розрахункових операцій (РРО), який в автоматичному режимі здійснює видачу за готівкові кошти або з використанням платіжних карток, жетонів і т. ін. товарів і забезпечує відповід-ний облік їх кількості та вартості.

 

Таблиця 5.18 Відображення в обліку реалізації товарів у розстрочку

 

з/п       Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержано перший внесок від покупця при продажу товару в розстрочку (продажна вартість товару з ПДВ - 3000 грн)        301      681      810

2          Відображається сума податкового зобов'язання з ПДВ у сумі першого внеску            643      641      135

3          Передано товар у користування покупцю 287      282      3000

4          Відображено суму щомісячного внеску за користування товаром (при терміні погашення кредиту -6 міс.) (3000-810): 6 = 365 грн            301      681      365

5          Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ у сумі місячного платежу            643      641      60,83

6          Нараховано і одержано відсотки за користування кредитом (при ставці 24% річних):

-          за перший місяць

(3000 - 810) • 24/100 • 1/12 = 43,80 грн

-          за другий місяць

(3000 - 810 - 365) • 24/100 • 1/12 = 36,50 грн і т. ін. Загальна сума відсотків за 6 міс. становитиме 43,8 + 36,5 + 29,2 + 21,9 + 14,6 + 7,3 = 153,3 грн            301      719      153,3

7          Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ у сумі нарахованих відсотків

за перший місяць

за другий місяць і т. ін.

Загальна сума податкового зобов'язання з ПДВ за 6 міс. становитиме

7,3 + 6,08 + 4,87 + 3,65 + 2,43 + 1,23 = 25,55 грн.            719      641      25,55

8          Після закінчення розрахунків відображено доход від реалізації товару з одночасним зарахуванням суми часткових платежів у погашення боргу покупця  681      702      3000

9          Відображено суму податкового зобов'язання у сумі доходу за проданий товар           702      643      500

10        Списано суму торгової націнки на реалізований товар (при середньому відсотку 30%)        285      287            900

11        Списано собівартість реалізованого товару          902      287      2100

12        Віднесено на фінансові результати: доход від реалізації товару; відсотки за кредит покупцеві; собівартість реалізованого товару  702 719 791    791 791 902    2500 127,7 2100

 

При використанні торговельних автоматів важливе значен-ня має порядок визначення виручки за реалізовані товари та її оприбуткування в касі підприємства. У загальному вигляді опри-буткуванням готівки в касі вважають здійснення підприємством обліку готівки у повній сумі її фактичного надходження з оформ-ленням цієї операції в установленому порядку прибутковим ка-совим ордером та відображенням у касовій книзі в день одер-жання підприємством готівкових коштів. Якщо торговий авто-мат використовують для продажу товарів у вечірній (нічний) час, вихідні та святкові дні, коли бухгалтерія підприємства не пра-цює, одержана підприємством за цей час готівка вважається оп-рибуткованою в його касі, якщо вона проведена через РРО в день її фактичного надходження і не пізніше наступного робо-чого дня здана в його касу та оформлена в установленому поряд-ку прибутковим касовим ордером з відповідним записом у ка-совій книзі підприємства.

Матеріально відповідальні особи (оператори), які відповід-но до посадових обов’язків відповідають за забезпечення роботи автоматів, зобов’язані:

—        щоденно проводити вилучення готівки з торговельних автоматів;

—        при вилученні готівки з автомата відобразити її у Книзі обліку розрахункових операцій (КОРО);

—        здати виручку в касу підприємства з оформленням при-буткового касового ордера і відображенням у касовій книзі.

Товари для торговельних автоматів оператор може отриму-вати як безпосередньо від постачальників, так і зі складу свого підприємства. У підзвіті оператора одержані товари обліковують за цінами продажу, тобто з урахуванням торгової націнки. У бух-галтерії товари, передані для продажу через автомати, бажано обліковувати окремо від товарів, що продаються через магазини. З цією метою можна використовувати додаткові субрахунки або окремі аналітичні рахунки у складі субрахунка 282 «Товари в торгівлі». Для контролю за рухом і реалізацією товарів через ав-томати оператор періодично (в терміни, встановлені керівницт-вом підприємства) складає і подає до бухгалтерії «Товарний звіт», до якого додає всі прибуткові та видаткові виправдні документи. У цьому звіті наводяться дані про рух товарів, призначених для реалізації через торговельні автомати, у розрізі кількісно-вартіс-ної та якісної їх характеристики: залишки (на початок і кінець звітного періоду), надходження, реалізація та інше списання (ви-буття). Дані звіту є підставою для відображення в обліку суми

 

Особливості обліку в торгівлі

виручки від реалізації товарів через автомати та списання со-бівартості реалізованих товарів (табл. 5.19).

Жетони, вилучені оператором з торговельного автомата, відображаються у товарному звіті і повертаються у торговельний оборот на підставі накладної або акта. Облік руху жетонів, пере-

Таблиця 5.19

Облік реалізованих товарів через торговельні автомати

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Розрахунки за товар здійснюють коштами                                  

1          Оприбутковано товар, одержаний оператором від постачальника (50 од. 4,20 грн без ПДВ)       2821            631      210

2          Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      631      42

3          Відображено суму торгової націнки           2821    285      90

4          Вилучена виручка з тоговельного автомата і оприбуткована в касу (40 од. 6,00 грн з ПДВ)          301            702      240

5          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у сумі виручки від реалізації товару       702      641      40

6          Списано торговельну націнку, що припадає на реалізований товар (6,00 – 4,20) 40 = 72 грн       285            2821    72

7          Списано собівартість реалізованого товару          902      2821    168

            Розрахунки за товар здійснюють жетонами                                

1          Передано товар зі складу оператору торговельних автоматів (50 од. 4,20 грн)        2821    281      210

2          Відображено суму торговельної націнки   2821    285      90

3          Оприбутковано жетони від постачальника (за вартістю без ПДВ)        22        631      50

4          Відображено податковий кредит з ПДВ у вартості придбаних жетонів           641      631      10

5          Передані жетони зі складу в торговельний оборот (за фактичною собівартістю)        93        22        50

6          Оплачені покупцями жетони за номінальною вартістю ( 50 од. 6,00 грн)    301      681      300

7          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у вартості переданих покупцям жетонів          643      641            50

8          Реалізовано товар через торговельні автомати    681      702      240

9          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у вартості реалізованого товару 702      643      40

10        Списано торговельну націнку, що припадає на реалізований товар     285      2821    72

11        Списано собівартість реалізованого товару          902      2821    168

 

 

 

5.4.4. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі

Виїзна торгівля — це роздрібна торгівля товарами широкого вжитку або харчовими продуктами не в стаціонарно обладнаному приміщенні за місцем реєстрації підприємця, а на виїзді. Її можна здійснювати по -різному: з пересувного засобу ( автолавки), на ринку (у своєму або іншому місті), у стаціонарному торговому приміщенні в іншому місті (на ярмарках, виставках) і т. ін.

Виїзна торгівля пов’язана з деякими додатковими витрата-ми: на перевезення товару до місця торгівлі ( а інколи і назад), на оплату за місце торгівлі, оренду торгового обладнання, оплату витрат на відрядження продавця і водія автомобіля, сплату рин-кового збору та ін. Працівника, який буде здійснювати виїзну торгівлю, необхідно забезпечити всіма документами, передбаче-ними відповідними правилами: товарно-транспортною наклад-ною, прибутково-видатковою накладною і т. ін. з позначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару.

Виручку за реалізований товар продавець може здати в касу торгового підприємства після повернення з відрядження, пере-казати поштовим відправленням, здати у банк за місцем прода-жу товарів. Усі ці особливості організації виїзної торгівлі впли-вають і на методику її відображення в обліку (табл. 5.20).

Таблиця 5.20

Відображення в обліку виїзної торгівлі

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Передані товари зі складу у підзвіт продавцю для здійснення виїзної торгівлі 282      281      160000

2          Відображена сума торгової націнки на передані товари 282      285      96000

3          Видано продавцю кошти у підзвіт на відрядження          372      301      200

4          Зараховано виручку за реалізовані товари: готівкою в касу підприємства на поточний рахунок у банку            301 311           372 372           36000 180000

5          Відображено суму доходу від реалізації товару (на підставі товарного звіту продавця)          372      702            216000

6          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у сумі виручки      702      641      36000

 

Особливості обліку в торгівлі

Продовження табл. 5.20

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет   Кредит         

 

7          Нараховано автотранспортному підприємству

за послугу з перевезення товару:

вартість роботи без ПДВ

сума податкового кредиту з ПДВ   93 641 631 631           2700 540

8          Списано торгову націнку:

на реалізований товар

96000 : (160000 + 96000) 216000 = 81000 грн

на залишок нереалізованого товару

96000 – 81000 = 15000 грн  285 285           282 282           81000 15000

9          Повернено на склад залишок нереалізованого товару     281      282      25000

10        Списано собівартість реалізованого товару 216000 – 81000 = 135000 грн       902      282      135000

11        Згідно з авансовим звітом продавця списані витрати виїздної торгівлі: сплачений ринковий збір оплата за місце на ринку витрати на відрядження           92 93 93          372 372 372    70 20 90

12        Повернуто в касу невикористані кошти, видані під звіт продавцю на відрядження   301      372      20

13        Списано на фінансові результати: доход від реалізації товару собівартість реалізованого товару витрати на збут адміністративні витрати     702 791 791 791        791 902 93 92 180000 135000 2810 70

5.4.5. Облік реалізації товарів поштою

Основним документом, який регулює реалізацію товарів шляхом пересилання їх через поштові відділення зв’язку, є « Пра-вила продажу товарів поштою», затверджені спільним наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі та Держав-ного комітету зв’язку України від 17 березня 1999 р. № 153/48.

Згідно з цими Правилами таким продажем вважають роздріб-ний продаж непродовольчих товарів поза магазином за каталога-ми, проспектами та іншою рекламною інформацією. При цьому вибір товару та його замовлення передують безпосередній передачі підприємством поштового зв’язку товару замовнику (покупцю).

У той же час «Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення», затверджені

 

постановою КМУ від 08.02. 1995 р. № 108, забороняють продаж непродовольчих товарів, що не мають відповідного товарного вигляду, з пропущеним терміном придатності, при відсутності документів, що підтверджують їх якість та безпечність, з обо-в’язковим придбанням додаткових товарів як «навантаження».

До спеціальних вимог пересилання товарів поштою відно-сять обмеження, передбачені «Правилами користування послу-гами поштового зв’язку», затвердженими постановою КМУ від 22.12. 1997 р. № 1446, якими забороняється продавати через пош-тові відділення зв’язку такі товари:

—        вогнепальну зброю всіх видів та боєприпаси до неї;

—        холодну зброю всіх видів;

—        вибухонебезпечні та легкозапалювальні речовини;

—        наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, токсичні і радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, їдкі та інші отруйні речовини;

—        товари, що є небезпечними для працівників пошти, а та-кож такі, що зумовлюють забруднення або псування інших пош-тових відправлень.

Витрати з пересилання товарів може нести як підприєм-ство-відправник ( продавець), так і одержувач товару ( замовник, покупець). При систематичній реалізації товарів через пошту підприємству торгівлі доцільно укласти договір з підприємством поштового зв’язку, в якому передбачити особливі умови прода-жу товарів, порядок розрахунків за надані послуги з пересилання товарів, відповідальність сторін тощо.

Готуючи замовлений товар до пересилання, продавець зо-бов’язаний вкласти у поштове відправлення ( посилку, бандероль) опис товарів з позначенням їх назви та роздрібної ціни, а на товари з гарантією — ще й технічний паспорт або інший відпо-відний документ.

Відділення поштового зв’язку—отримувач товару зберігає поштове відправлення протягом одного місяця з дати його над-ходження. Якщо за цей час посилка (бандероль та ін.) не будуть одержані замовником, її повертають продавцю (відправнику) то-вару за місцем відправлення. Пересилання підприємству-про-давцю не одержаних замовником поштових відправлень здій-снюється за рахунок продавця.

Реалізація товарів поштою може здійснюватися як за пере-доплатою, так і за наступною оплатою (оплатою покупцем при одержанні товару). При попередній оплаті покупець повідомляє продавцю про бажання придбати певний товар, оформлюючи

 

Особливості обліку в торгівлі

відповідне замовлення, та перераховує на поточний рахунок ос-таннього вартість товару згідно з каталогом, прейскурантом, прай-сом і т. ін. Продавець відправляє товар на адресу, вказану по-купцем у замовленні, з повідомленням про вручення. Останнє повертається продавцю і є підставою для закриття розрахунків за попередньою оплатою, для списання вартості проданого това-ру та відображення доходу від реалізації.

При наступній оплаті відправлення з накладною платою підприємство-продавець доручає підприємству поштового зв’яз-ку одержати вказану ним вартість товару з отримувача поштово-го відправлення і перевести її на рахунок підприємства-продав-ця за вказаними реквізитами. Витрати на пересилання товару в таких випадках сплачує покупець разом з вартістю товару при одержанні відправлення. Підприємство зв’язку надає підприєм-ству-продавцю інформацію (документи) про факт передачі това-ру покупцеві та його оплату. Але можливі випадки, що замовле-ний товар покупцем не одержаний з різних причин ( питома вага таких випадків сягає часом 30% усіх відправлених товарів), тоді він повертається підприємству-продавцю, а останній компенсує підприємству поштового зв’язку всі витрати за доставку пошто-вого відправлення в обидва кінці.

Для правильної організації бухгалтерського обліку такого виду торгової діяльності треба мати на увазі, що поштове відправ-лення до моменту вручення його адресату належить відправни-ку, тобто підприємству-продавцю ( хоча відповідальність за його доставку та збереження покладається на підприємство зв’язку). Отже, до моменту вручення відправлення адресату право влас-ності на нього належить продавцю, і він може заборонити його видачу, оформити повернення товару, переадресувати відправ-лення іншому замовнику, зменшити суму накладної плати, виз-наченої при оформленні відправлення і т. ін.

Специфіка такого виду продаж полягає ще і в тому, що інфор-мація про дату вручення поштового відправлення замовнику на-дійде до продавця з деяким запізненням (на 4—6 дн. після вру-чення самого відправлення), а в обліку вона повинна бути відоб-ражена у тому періоді, в якому товар вручено (передано) покуп-цю.

Для обліку товарів, переданих підприємству поштового зв’яз-ку для доставки замовникам, підприємству-продавцю доцільно відкрити окремий субрахунок у складі рахунка 28 «Товари» (на-приклад, субрахунок 286 «Товари в дорозі») або ж використати з цією метою субрахунок 283 «Товари на комісії». Облік відправ-

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Реалізація товарів за предоплатою                        

1          Одержано на поточний рахунок передоплату від покупців за замовлені товари        311      681      2400

2          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у сумі передоплати          643      641      400

3          Відображено відсотки банку за розрахункове обслуговування попередньої оплати (ця сума може бути утримана банком без її зарахування на поточний рахунок, тоді операції 1 і 3 об’єднують)    92        311      36

4          Передано поштовому відділенню товар для пересилання замовникам: собівартість відправленого товару торгова націнка на відправлений товар    283 283           281 285           1500 900

5          Надійшли повідомлення про одержання товарів замовниками 361      702      2160

6          Відображено податкове зобов’язання у сумі доходу від реалізації товару         702      643      360

7          Проведено залік попередньої оплати у погашення заборгованості покупців   681      361      2160

8          Списана торгова націнка на одержаний замовниками товар (900 : 2400) 2160 = 810 грн  285      283            810

9          Списано собівартість переданого замовникам товару 2160 – 810 = 1350 грн  902      283      1350

10        Оплачено підприємству поштового зв’язку за послуги з пересилання товарів замовникам  685      311            48

11        Віднесено на витрати з реалізації плату за послуги поштового зв’язку 93        685      48

12        Списано на фінансові результати: доход від реалізації товарів поштою собівартість реалізованого товару витрати на збут адміністративні витрати  702 791 791 791        791 902 93 92 1800 1350 48 36

 

Особливості обліку в торгівлі

Продовження табл. 5.21

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Продаж товарів накладною платою                                 

1          Передано товар поштовому відділенню для

пересилання замовникам з наступною

оплатою:

собівартість товару

торгова націнка на відправлений товар    283 283           281 285           2000 1200

2          Надійшла на поточний рахунок від підприємства поштового зв’язку оплата за відправлені поштою товари            311      681      2280

3          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у сумі оплати за товар     643      641      380

4          Надійшло повідомлення про одержання товару замовниками   361      702      2040

5          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у вартості реалізованого товару 702      643      340

6          Проведено взаємозалік розрахунків із замовниками        681      361      2040

7          Списано торгову націнку на реалізований товар (1200 : 3200) 2040 = 765 грн        285      283      765

8          Списано собівартість реалізованого товару          902      283      1275

9          Повернено відділенням поштового зв’язку не

одержані замовниками товари (продажною

вартістю 120 грн):

сума торгової націнки на повернені товари

(1200 : 3200) 120 = 45 грн

фактична собівартість товару (120 – 45 = 75 грн) 285 281           283 283           45

75

10        Оплачено підприємству поштового зв’язку за послуги з пересилання не вручених замовникам товарів            685      311      5

11        Віднесено на витрати підприємства плату за послуги підприємства зв’язку   93        685      5

12        Списано на фінансові результати: доход від реалізації товарів поштою собівартість реалізованих товарів витрати на збут         702 791 791    791 902 93      1700 1275 5

Після відображення в обліку наведених у табл. 5.21 операцій з продажу товарів накладною платою залишки на рахунках ста-новитимуть:

Д-т субрах. 283 — 1040 грн (продажна вартість товару, не одержаного замовниками до кінця звітного періоду);

 

 

 

5.4.6. Особливості обліку оптової торгівлі

Оптова торгівля — це сфера підприємницької діяльності з придбання та відповідного перетворення товарів для їх наступ-ної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим суб’єк-там підприємницької діяльності.

Порядок обліку торгових операцій у сфері оптової торгівлі аналогічний обліку роздрібної торгівлі, але існують деякі особ-ливості. Так, на відміну від підприємств роздрібної торгівлі, оп-тові підприємства товари обліковують за первісною (купівель-ною) вартістю на субрахунку 281 «Товари на складах». Визнача-ють первісну вартість придбаних товарів відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси». Для визначення собівартості реалізованих товарів підприємства оптової торгівлі можуть використовувати різні методи, рекомендовані П(С)БО 9 (крім методу норматив-них витрат, який використовують у виробничій сфері, та методу продажних цін, який застосовують у роздрібній торгівлі). У більшості випадків підприємства оптової торгівлі визначають собівартість реалізованих товарів методами середньозваженої собівартості, за ціною перших надходжень (ФІФО) або іденти-фікованої вартості (для деяких груп товарів).

Придбані товари прибуткують у підзвіт матеріально відпо-відальним особам (зав. складів). В оптових підприємствах по-ширені два способи зберігання й обліку товарів: партіонний і сортовий.

При партіонному способі відокремлено зберігають кожну партію товару, що надійшов на склад. На кожну таку партію то-варів оформлюють товарний ярлик, картку складського обліку,

 

Особливості обліку в торгівлі

надають порядковий номер або код. Номер партії (код) вказують у прибуткових і видаткових документах про рух товарів, відпуск товару відображають у товарному ярлику і картці складського обліку. Оцінюють реалізований товар (при партіонному способі зберігання) за ідентифікованою вартістю.

При сортовому способі товари зберігають за їх видами і сор-тами, а складський облік ведуть у картках, які відкривають на кожен вид (сорт) товару. При такому способі зберігання реалізо-вані товари оцінюють за середньозваженою собівартістю або за методом ФІФО.

Матеріально відповідальні особи періодично (а за необхід-ності щоденно) подають у бухгалтерію товарні звіти про рух та залишки товарів за кожною партією або видом (сортом). У бух-галтерії ці звіти використовують як регістри аналітичного об-ліку. На їх підставі в кінці місяця складають сальдові відомості кількісно-сумового обліку, дані яких звіряють з картками складсь-кого обліку.

Реалізацію товарів підприємства оптової торгівлі можуть здійснювати або безпосередньо зі складу (складський товарообо-рот), або з доставкою від постачальника (виробника) прямо покуп-цеві — підприємству роздрібної торгівлі ( транзитний товарооборот).

При реалізації товарів зі складів їх відпуск здійснюють на основі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, у яких вказують кількість товарів, їх відпуск-ну ціну та вартість за кожним найменуванням. Аналітичний облік реалізації та розрахунків з покупцями ведуть окремо за кожним платіжним документом у відомості обліку реалізації.

Торгову націнку підприємства оптової торгівлі не відобра-жають на субрахунку 285. Її рівень визначають окремо для кож-ної групи або партії товару і оформлюють відповідним наказом (розпорядженням) керівника торгового підприємства. Рівень тор-гової націнки може бути встановлений у відсотках до облікової (первісної) вартості товару або ж у твердій сумі. Окремим нака-зом (розпорядженням) може бути затверджена ціна реалізації товару з урахуванням націнки.

При реалізації товарів транзитом їх відвантажують покупцям постачальники, оминаючи склади оптового торгового підприєм-ства. Така форма торгівлі економічно більш вигідна: вона сприяє зменшенню витрат на розвантажувально-навантажувальні роботи та зберігання товарів на складах підприємства оптової торгівлі, прискорює надходження товарів до покупця. Особливістю органі-зації обліку транзитної оптової торгівлі є одночасне відображен-

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Складський товарообіг                               

1          Одержано на склад товари від постачальника:

вартість товару без ПДВ

сума податкового кредиту з ПДВ   281 641           631 631           70000 14000

2          Перераховано з поточного рахунка постачальнику за товари    631      311      84000

3          Відвантажено товари покупцям (за реалізаційною вартістю з ПДВ)     361      702      180000

4          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у вартості реалізованого товару 702      641      30000

5          Надійшла на поточний рахунок оплата за реалізований товар  311      361      180000

6          Списано собівартість реалізованого товару          902      281      70000

7          Віднесено на фінансові результати: доход від реалізації товарів собівартість реалізованих товарів   702 791      791 902           150000 70000

Транзитний товарообіг з участю в розрахунках  

1          Відображено заборгованість постачальнику за

товар, відвантажений транзитом на адресу

покупця:

купівельна вартість без ПДВ

сума податкового кредиту з ПДВ   286 641           631 631           20000 4000

2          Нараховано транспортній організації за пере-везення товару від постачальника до покупця: вартість виконаних робіт без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ      286 641           631 631           1000 200

3          Зараховано доход від реалізації товару покупцям:

реалізаційна вартість товару (із сумою ПДВ) сума податкового зобов’язання з ПДВ  361

702      702 641           30000 5000

4          Віднесено на фінансові результати: доход від реалізації собівартість реалізованого товару    702 791            791 286           25000 21000

 

Особливості обліку в торгівлі

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), пов’язані з прид-банням товарів, можуть бути прямо розподілені і віднесені на вартість придбаних товарів (дебет субрахунка 281) або ж зібрані на окремому субрахунку 289 і розподілені за середнім їх відсот-ком між реалізованими товарами і залишками товарів на складі. В оптовій торгівлі середній відсоток ТЗВ визначають у відно-шенні не до продажної, а до первісної вартості товарів:

Середній % ТЗВ = (СД289 поч + ОД289) : (СД281поч +

(5.6)

+ ОД281) 100,

де СД281 поч, СД289 поч — початкове сальдо на субрахунках 281 «Товари на складі» та 289 «Транспортно-заготівельні витрати»;

ОД281, ОД289 — обороти за звітний період за дебетом субра-хунків 281 і 289 відповідно.

Суму транспортно-заготівельних витрат, що припадає на реалізовані товари, визначають як добуток

ТЗВреал = (ОК281 Середній % ТЗВ) : 100,        (5.7)

де ОК281 реал — первісна вартість реалізованих за звітний місяць товарів (оборот за кредитом субрахунка 281).

Суму ТЗВ, що припадає на реалізовані товари, відносять безпосередньо на собівартість реалізації бухгалтерським прове-денням:

Д-т субрах. 902 — К-т субрах. 289.

Деякі особливості має облік оптової торгівлі алкогольними і тютюновими виробами, адже оптова торгівля цими товарами може здійснюватися лише при наявності спеціального дозволу — ліцензії. За видачу такого дозволу стягується відповідна плата. Ліцензії видаються окремо на оптову торгівлю алкогольними напоями і окремо на оптову торгівлю — тютюновими виробами. Термін її дії — 5 років, але плата за видачу ліцензії стягується щорічно.

Бухгалтерський облік ліцензій ведеться на субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи». Нарахування амортизації ліцензії здійснюють щомісяця протягом терміну її корисного викорис-тання, як правило, прямолінійним методом. Придбання ліцензії відображають в обліку як капітальні вкладення, тобто проводять через субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Після закінчення терміну використання вартість амор-тизованої ліцензії списують за рахунок нарахованої амортизації:

Д-т субрах. 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»,

К-т субрах. 127 «Інші нематеріальні активи».

 

 

 

5.4.7. Особливості обліку фірмової торгівлі

Останнім часом в Україні досить поширеною стає реаліза-ція продукції виробничими підприємствами через власну роздріб-ну торговельну мережу. Це так звана фірмова торгівля, яка має ряд переваг перед звичайною роздрібною тогівлею, що спонукає споживачів користуватися послугами саме такої торгівлі.

Фірмові магазини — це підприємства роздрібної торгівлі, що здійснюють торгівлю товарами народного споживання виробниц-тва вітчизняних промислових підприємств. Вони можуть бути

 

Особливості обліку в торгівлі

структурним підрозділом підприємства-виробника або ж само-стійними юридичними особами, які діють на підставі договору з підприємством—виробником. В останньому випадку облік у фірмовому магазині мало чим відрізняється від обліку в інших підприємствах роздрібної торгівлі. Якщо ж фірмовий магазин є структурним підрозділом підприємства—виробника промислової продукції, то він, як правило, має окремий поточний рахунок у банку без права здійснення розрахунків з постачальниками, підрядниками та бюджетом. На цьому рахунку акумулюється сума виручки від реалізації товару, яку потім перераховують на ос-новний рахунок підприємства-виробника. Такого роду фірмові магазини не є самостійними платниками податків і зборів, вони здійснюють облік руху товарів, їх реалізації, доходу від реалі-зації, складають внутрішню звітність і передають її до централі-зованої бухгалтерії підприємства-виробника. Остання складає зведену фінансову і податкову звітність.

Фірмові магазини відрізняються від звичайних, перш за все, оформленням приміщень у певному фірмовому стилі, фірмовим одягом співробітників, наявністю фірмового товарного знака (тор-говельної марки), своєрідними формами реклами, пакування товарів, обслуговування покупців. Крім того, продажа фірмової продукції, як правило, здійснюється з меншими торговельними націнками (тобто дешевше звичайних магазинів), але з більш високими і гарантованими якісними характеристиками такої про-дукції.

У фірмовому магазині переважно продаються товари підприєм-ства—виробника, хоча можлива реалізація супутніх товарів, але питома вага останніх не повинна перевищувати 25% загальної кількості товарних позицій та 20% загального обсягу товарообігу.

Однією з характерних особливостей фірмової торгівлі є на-явність товарного знака на продукцію, завдяки якому фірмо-вий товар одного підприємства відрізняється від аналогічних товарів інших підприємств. Право власності на товарний знак оформлюється Свідоцтвом, яке видає Держпатент. Для підприєм-ства таке свідоцтво є первинним документом для оприбутку-вання нематеріального активу. Звичайний термін дії свідоцтва на товарний знак — 10 років, потім він може бути продовже-ним.

Витрати на створення і державну реєстрацію товарного зна-ка в обліку відображають як капітальні вкладення (табл. 5.23).

Нарахування амортизації товарного знака здійснюють про-тягом терміну його корисного використання. Метод нарахуван-

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Списана вартість матеріалів на виготовлення ескіза товарного знака  154      20        200

2          Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим створенням ескіза товарного знака      154      661            1000

3          Здійснено обов’язкові нарахування на фонд оплати праці (у фонди соціального страхування)        154            65        380

4          Відображено послуги сторонньої організації зі створення ескіза товарного знака (експерт-художник та ін.): вартість послуги без ПДВ сума податкового кредиту з ПДВ           154 641           685 685           800 160

5          Одержано свідоцтво на право використання товарного знака (на вартість виготовлення свідоцтва та оплати за його реєстрацію) 154      685      200

6          Відображено первісну вартість створеного товарного знака      127      154      2580

7          Нараховано амортизацію товарного знака (щомісячно)  93        133      21,50

ня амортизації підприємство обирає самостійно згідно з вимога-ми П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». На практиці у більшості випадків застосовують прямолінійний метод нарахування амор-тизації.

Підприємство-виробник оцінює продукцію, передану у влас-ний фірмовий магазин, за фактичною собівартістю і не вважає таку операцію реалізацією, а відображає її в обліку як внутріш-ньогосподарське переміщення продукції, використовуючи суб-рахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Фірмовий магазин прибуткує одержану продукцію на склад або безпосередньо в торговий зал і дооцінює її до ціни продажу згідно зі встановленим розміром торговельної націнки. Операції реалізації продукції та розрахунків за неї оформлюються такими проводками (табл. 5.24).

Після виконання таких проводок бухгалтерія фірмового ма-газину може скласти свій баланс на звітну дату, в якому залишки на рахунках становитимуть:

 

Особливості обліку в торгівлі

Таблиця 5.24

Відображення в обліку реалізації продукції фірмовим магазином

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет   Кредит         

 

1          Надійшла готова продукція на склад фірмового магазину: продукція для продажу (за собівартістю) матеріали для господарських потреб         281 209           683 683           50000 1000

2          Передано до торгової зали частину готової продукції     282      281      40000

3          Відображено суму торгової націнки на передану для продажу продукцію       282      285      8000

4          Відображено суму ПДВ на продажну вартість товару     282      285      9600

5          Списано господарські матеріали, витрачені на: поточні потреби фірмового магазину адміністративні витрати магазину     93 92   209 209           500 200

6          Реалізовано товар за готівку            301      702      36000

7          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у сумі виторгу від реалізації        702      641      6000

8          Списано торговельну націнку на реалізований

товар

(17600 : 57600) 36000 = 11000 грн          285      282      11000

9          Списано собівартість реалізованого товару 36000 – 11000 = 25000 грн           902      282      25000

10        Нарахована зарплата: торговим працівникам адмінперсоналу магазину          93 92   661 661           1000 800

11        Відображено обов’язкові нарахування на фонд зарплати (на соціальні заходи): торгових працівників адмінперсоналу магазина    93 92   65 65   380 304

12        Виручка від реалізації, внесена на поточний рахунок підприємства–виробника продукції    683      301            36000

13        Списано на фінансові результати тоговельної

діяльності:

доход від реалізації

собівартість реалізованої продукції

витрати на збут

адміністративні витрати магазину  702 791 791 791        791 902 93 92 30000 25000 1880 1304

14        Визначено фінансовий результат від реалізації продукції через фірмовий магазин (розрахунки передані до централізованої бухгалтерії підприємства–виробника)          791      441      1816