Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Особливості документального : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.2. Особливості документального


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

оформлення та контролю

за витрачанням виробничих запасів

Основні положення обліку матеріальних цінностей в підряд-них будівельних організаціях регламентовані національним П(С)БО 9 «Запаси» та Планом рахунків бухгалтерського обліку, якими визначено саме поняття запасів, їх склад, принципи оцін-ки, облікова одиниця, рахунки обліку запасів та їх кореспонден-ція. Ці положення є загальними для підприємств усіх галузей економіки. У той же час у будівельних організаціях є деякі особ-ливості документального оформлення та організації обліку ви-користання виробничих запасів, які й розглянуто у даному розділі.

 

По-перше, для будівельних організацій все ще актуальний лист МФ СРСР від 30.04.74 р. № 103 «Про основні положення з обліку матеріалів на підприємствах і будовах», додатком до якого визначено порядок документообігу та обліку руху матеріалів. Одночасно використовуються форми документів, затверджені наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових доку-ментів з обліку сировини і матеріалів».

По-друге, будівельні матеріали для спеціалізованих підряд-них будівельних організацій є сировиною для основного вироб-ництва, і тому в обліку їх наявність та рух відображають не на субрахунку 205 «Будівельні матеріали», а на субрахунку 201 «Си-ровина й матеріали».

Крім того, будівельні організації можуть отримувати матеріа-ли, конструкції і деталі як від постачальників на умовах купівлі-продажу, так і від замовника, або ж виготовляти деякі конструкції у своїх допоміжних виробництвах. При надходженні матеріалів від замовника розрахунки можуть здійснюватися по-різному:

—        матеріали можуть бути куплені підрядником у замовника, і тоді розрахунки та їх облік аналогічні обліку матеріалів, одер-жаних від постачальників;

—        матеріали можуть бути передані замовником в рахунок оплати послуг підрядника, і тоді виникають ознаки товарообмі-нної (бартерної) операції, а вартість таких матеріалів відобража-ють в обліку як аванс замовника;

—        матеріали можуть бути передані замовником підряднику для цільового використання згідно з договором підряду. У тако-му випадку право власності на матеріали залишається у замов-ника. Матеріали приймаються підрядником на підставі акта ( або рахунка) комплектно відповідно до вимог стандартів та техніч-них умов і в обумовлені контрактом терміни. Підрядник для прий-мання матеріальних ресурсів за кількістю і якістю може залучати зацікавлені субпідрядні організації. Він зобов’язаний після ви-користання матеріалів за призначенням надати замовнику Звіт про використання матеріалів та повернути залишки невикорис-таних матеріалів. У бухгалтерському обліку підрядника такі ма-теріали, конструкції і деталі відображають на забалансовому ра-хунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» (у розрізі за-мовників, видів матеріалів, місць зберігання і т. ін.). Фактичне витрачання матеріалів замовника оформлюють «Актом про вит-рачання давальницьких матеріалів» (т. ф. № М-23), який скла-дається у терміни, зазначені сторонами у договорі.

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

При використанні матеріалів замовника їх вартість з ф. № М-23 переносять у ф. № КБ-2в і виділяють окремим рядком « У тому числі матеріали замовника». Вартість таких матеріалів входить до складу загального обсягу робіт, виконаних підрядником, але в суму оплати за виконані роботи не враховується.

На великих будовах масові будівельні матеріали (цегла, пісок, щебінь тощо), конструкції і деталі, обладнання для монтажу, як правило, завозяться безпосередньо на об’єкт будівництва (буді-вельний майданчик) з бази постачальника (виробника) без їх розвантаження на центральному складі підрядника, тобто тран-зитом. Перелік матеріалів, які можуть завозитися транзитом без-посередньо на виробничі дільниці, повинен бути визначений і оформлений наказом по підприємству. Але в обліку одержані транзитом матеріальні цінності бажано відображати як такі, що надійшли на центральний склад і звідти передані у виробництво. Це необхідно для оперативного контролю за виконанням дого-ворів постачання та розрахунків за одержані цінності. Але при цьому в первинних прибуткових і видаткових документах складу і дільниці робиться позначка про те, що матеріали одержано тран-зитом.

Порядок документального оформлення транзитних поста-вок матеріалів визначають на самому підприємстві. З цією ме-тою працівником будівельної дільниці можуть виписуватися « При-буткові ордери» (т.ф. № М-4) або використовуватися «Товарно-транспортні накладні» (т.ф. № 1-ТН), виписані постачальником, і т. ін. Періодично ці документи обмінюють у складі на « Наклад-ну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (т. ф. № М-11). Можливі й інші варіанти організації обліку і контролю за транзитним надходженням матеріалів.

Відпуск сировини, матеріалів, конструкцій, деталей, пали-ва і т. ін. з центральних складів у виробництво на будовах має свої особливості. Відпуск названих цінностей у комори цехів, дільниць, на будівельні майданчики відображають не як витра-ти виробництва, а як внутрішньогосподарське переміщення мате-ріальних цінностей (від однієї до іншої матеріально відповідаль-ної особи).

Відпуск матеріалів у виробництво, як правило, повинен здійснюватися на підставі попередньо встановлених лімітів. Ос-новними документами, якими оформлюють видачу матеріалів зі складу в будівництві, крім Накладної-вимоги ... (т. ф. № М-11), є «Лімітно-забірні картки» (т. ф. № М-28 та М-28а).

 

Лімітно-забірна картка т. ф. № М-28 ведеться протягом всього періоду будівництва конкретного об’єкта і знаходиться у вико-навця робіт. Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна картка за т. ф. № М-28а, яка знаходиться на складі. При відпус-ку матеріалів зі складу комірник розписується у лімітно-забірній картці ф. № М-28, а отримувач матеріалів — у лімітно-забірній картці ф. № М-28а. У кінці місяця оформлені лімітно-забірні картки разом з іншими первинними документами і матеріальни-ми звітами передаються комірником і виконавцем робіт у бух-галтерію, де перевіряють правильність списання матеріалів на виробництво по кожному об’єкту та дільниці в цілому. Лімітно-забірні картки т. ф. № М-28 з незакінчених об’єктів, що перехо-дять на наступний місяць, повертають виконавцю робіт. Таким чином, лімітно-забірні картки використовуються як для доку-ментального оформлення відпуску матеріалів, так і для система-тичного контролю за дотриманням ліміту витрачання матеріалів у виробництві.

Для списання матеріалів та контролю за дотриманням норма-тивів їх витрачання керівник будівельного підрозділу щомісяця скла-дає «Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в зістав-ленні з виробничими нормами» (т. ф. № М-29). На підставі даних ф. № М-29 керівник будівельної організації приймає рішення про списання матеріалів та порядок регулювання відхилень від норм (кошторису). Кількісні дані про фактичні витрати матеріалів з ф. № М-29 переносять у «Матеріальний звіт» (т. ф. № М-19).

Кількість відпущених у виробництво масових однорідних матеріалів (пісок, щебінь, галька тощо) у великих кількостях при неможливості їх відпуску за фактичною вагою ( масою) або обся-гом (зважуванням або вимірюванням) дозволяється визначати на підставі проведення періодичних (не рідше одного разу на місяць) інвентаризацій залишків цих матеріалів. Результати інвен-таризації оформлюють відповідним актом. Витрати матеріалів визначають розрахунково, використовуючи метод періодичного списання:

Залишок на початок місяця + Надходження — Залишок на кінець

місяця = Витрати на виробництво (при відсутності інших каналів

вибуття матеріалів).

Фактичні витрати таких матеріалів згідно з розрахунком оформлюють спеціальним актом довільної форми.

Якщо виконавець робіт (виконроб) є одночасно і матеріаль-но відповідальною особою, то списання матеріалів, конструкцій, деталей, твердого і рідкого палива з приоб’єктного складу на

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

витрати виробництва відображається у матеріальному звіті (з ура-хуванням обсягів виконаних робіт) без складання спеціальних первинних документів.

Облік наявності та руху матеріалів на складах ведуть у « Карт-ках складського обліку матеріалів» (т. ф. № М-12) у загально-прийнятому порядку. Після закінчення місяця завідувач складу подає у бухгалтерію «Матеріальний звіт» (т. ф. № М-19), до яко-го додає всі документи про рух матеріалів за звітний період. У невеликих будівельних підприємствах матеріально відповідальні особи можуть здавати документи в бухгалтерію на підставі «Реєст-ру приймання-здавання документів» (т. ф. № М-13), а в кінці місяця складати відомість залишків матеріальних цінностей (саль-дову відомість).

Аналітичний і синтетичний облік матеріалів у бухгалтерії бу-дівельних організацій ведеться за загальноприйнятою методикою.