4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Для забезпечення централізованого перерозподілу доходів від перевезень між залізницями та підприємствами «Укрзаліз-ниці» в установах банків згідно з вимогами інструкції НБУ про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах відкриваються:

—        централізований розподільчий рахунок «Укрзалізниці» за місцезнаходженням «Укрзалізниці»;

—        розподільчі рахунки за місцезнаходженням управлінь за-лізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної), Центру комплексного транспорт-ного обслуговування, Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Управління справами «Укрзалізниці», Укррефтрансу,

 

 

Код рахунка   Назва субрахунка

другого порядку        третього порядку     

 

311 312 313

314      3130 3131

3132

3133

3134

3135 3136

3137

3138 3140 3141

3142

3143

3144 3145       Поточні рахунки в національній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Централізований доходно-розподільчий рахунок

«Укрзалізниці» в національній валюті

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і

відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в

національній валюті

Доходні рахунки підрозділів залізниць в національній

валюті

Рахунки для розрахунків платіжними картками в

національній валюті

Депозитні рахунки короткострокові в національній

валюті

Депозитні рахунки довгострокові в національній валюті

Акредитиви в національній валюті

Бюджетні рахунки суб’єктів господарської діяльності в

національній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Централізовані доходно-розподільчі рахунки

«Укрзалізниці» в іноземній валюті

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і

відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в іноземній

валюті

Доходні субрахунки підрозділів залізниць в іноземній

валюті

Рахунки для розрахунків платіжними картками в

іноземній валюті

Депозитні рахунки короткострокові в іноземній валюті

Депозитні рахунки довгострокові в іноземній валюті

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

Продовження табл. 4.9

 

Код рахунка   Назва субрахунка

другого порядку        третього порядку     

 

            3146 3447

3148    Акредитиви в іноземній валюті

Бюджетні рахунки суб’єктів господарської діяльності в

іноземній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

З розподільчих рахунків, які відкриті залізниці за місцем інкасації виручки та місцезнаходженням ТехПД, доходні над-ходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговую-чим банком на розподільчий рахунок відповідної залізниці, про що між банком і залізницею укладається спеціальна угода.

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Центру ком-плексного транспортного обслуговування та Управління справа-ми «Укрзалізниці», доходні надходження щоденно у повній сумі на підставі їх платіжних доручень перераховуються на централь-ний розподільчий рахунок «Укрзалізниці».

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням залізниць, згідно із щоденними письмовими повідомленнями «Укрзалізниці», залізниці на підставі своїх платіжних доручень здійснюють такі перерахування:

а)         на поточний рахунок відповідного управління залізниці

та його структурних підрозділів — доходи від перевезень; кошти,

що не входять до складу доходів від перевезень;

б)         на поточні рахунки управлінь інших залізниць — доходи

від перевезень, роботи з яких виконала інша залізниця;

в)         на поточні рахунки клієнтів залізниці — кошти, що підля-

гають поверненню як переплата, отримана за перевезення ван-

тажів;

г)         на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк-

турних підрозділів «Укрзалізниці» — кошти на централізоване

забезпечення паливом та іншими товарно-матеріальними цінно-

стями для виробничих потреб;

д)         на поточні рахунки підприємств морського та річкового

флоту — за перевезення в прямому та змішаному залізнично-

водному сполученні.

З централізованого розподільчого рахунку «Укрзалізниця» на підставі свого платіжного доручення здійснює перерахуван-ня:

 

а)         на поточні рахунки управлінь залізниць — доходи від пе-

ревезень, якщо фактичні доходні надходження менші нарахова-

них доходів залізниці;

б)         на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк-

турних підрозділів «Укрзалізниці» — доходи від перевезень; кош-

ти, що не входять до складу доходів від перевезень; кошти на

централізоване забезпечення паливом та іншими товарно-мате-

ріальними цінностями для виробничих потреб.

Перерахування коштів на інші цілі ( крім названих) з розпо-дільчих рахунків та централізованого розподільчого рахунка « Ук-рзалізниці» забороняється.

Розрахунки з реалізації перевезень здійснюються централі-зовано і децентралізовано. Централізовані розрахунки залізниць з підприємствами, організаціями та установами за перевезення вантажів та різні послуги здійснюють Технологічні центри з об-роблення перевізних документів (ТехПД).

При децентралізованих розрахунках послуги за перевезення оплачуються безпосередньо через каси станцій. Звіт про зібрану виручку, складений на підставі перевізних документів ( пасажирсь-ких квитків, залізничних квитанцій та накладних тощо), станція передає для обліку доходних надходжень у фінансову службу за-лізниці (НФД).

Аналітичний облік розрахунків з вантажовідправниками та вантажоодержувачами як у національній, так і в іноземній ва-люті за найменуваннями платників ведеться у фінансовій службі залізниці (НФД).

Фінансова служба залізниці на суми доходних надходжень за перевезення у прямому та місцевому сполученнях виконує бухгалтерське проведення: Д-т субрах. 3131 — К-т субрах. 6823 «Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями».

Розрахунки з іноземними залізницями за перевезення паса-жирів, багажу, вантажобагажу та пошти у прямому міжнародно-му сполученні та послуги, пов’язані з цими перевезеннями, а також доходні надходження та розрахунки з експедиторськими організаціями за транзитні перевезення через територію України ведуть в Українському державному розрахунковому центрі міжна-родних перевезень «Укрзалізниці» (РЦП). Залізничні станції (у т. ч. прикордонні) складають звіти про такі перевезення вста-новленої форми (ф. № ІНО-1, ІНО-2, ІНО-3, ІНО-5), які після перевірки РЦП разом з відповідними документами надходять до фінансової служби залізниць (НФ).

У фінансовій службі обліку доходів (НФД) нараховані до-ходні надходження відображають записом:

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

Д-т субрах. 6832 «Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за дебіторською і кредиторською заборгованістю»,

К-т субрах. 6823 «Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями»,

а у фінансовій службі з обліку розрахункових операцій (НФБ) — записом:

Д-т субрах. 361, 362 — К-т субрах. 6832.