Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.6. Облік доходів залізничного транспорту 4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.6. Облік доходів залізничного транспорту 4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Для обліку доходів залізничного транспорту важливого зна-чення набувають чіткі визначення і розмежування окремих по-

 

нять, таких як доходні надходження, доходи від перевезень, ви-ручка від перевезень та ін.

Доходні надходження — це платежі, нараховані за переве-зення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і по-в’язані з ними послуги, що підлягають розподілу між залізниця-ми, які беруть участь у цих перевезеннях.

Доходи від перевезення — це кошти, які належать конк-ретній залізниці за виконані у її межах перевезення і пов’язані з ними послуги.

Виручка від перевезень — це грошові кошти за перевезення та інші операції, пов’язані з перевезеннями, що надходять через технологічні центри з обробки перевізних документів (ТехПД), каси залізничних станцій та вокзалів на поточні рахунки із спе-ціальним режимом використання (розподільчі рахунки) окремих залізниць та «Укрзалізниці».

Процес виробництва (надання послуг з перевезень) на за-лізницях має безперервний характер: перевезення нерідко почи-наються на одній залізниці, а закінчуються на іншій, або здійсню-ються за участю декількох залізниць. Тому оплата за переміщен-ня пасажирів, вантажу тощо, отримана залізницею-відправни-ком, не може вважатися її доходом, а повинна бути розподілена між залізницями-учасниками перевезень.

Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяль-ності залізничного транспорту затверджено спеціальною поста-новою КМУ від 16.02.98 р. № 173, а порядок зарахування на рахунки затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.08.2000 р. № 443. Доходи залізниць, одержані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються у межах до-ходних надходжень, перерозподілених між залізницями відповідно до вказаної постанови КМУ.

Розподіл нарахованих доходних надходжень від перевезен-ня вантажів та пасажирів здійснюється за тарифним принципом за кожним перевізним та проїзним документом з виділенням окремих видів сполучень та статей доходів і з урахуванням част-ки робіт, виконаних окремими підрозділами в єдиному перевізно-му процесі.

Розмір доходів від перевезення вантажів визначається щомі-сяця, виходячи із середнього по Україні рівня фактично нарахо-ваних тарифних платежів з одного тонно-кілометра ( доходна став-ка) у прямому сполученні за встановленими групами вантажів і виконаним обсягом вантажних перевезень. Розподіл доходів від перевезень у контейнерах у прямому сполученні здійснюється

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

виходячи з тарифу за одну тонну. Суми, зазначені у квитку, про-даному в прямому внутрішньодержавному сполученні через ав-томатизовану систему оформлення проїзних документів, розподі-ляються пропорційно відстані проїзду по кожній залізниці, а суми, зазначені у квитку, проданому касиром ручним способом, — про-порційно пасажиро-кілометрам за середньосітьовою доходною ставкою. Кошти, виручені від продажу плацкарти, належать за-лізницям формування поїздів (вагонів).

Розподіл доходів від перевезень транзитних та експортно-імпортних вантажів, що належать іноземним організаціям, пред-ставництвам, громадянам, здійснюється пропорційно обсягам таких перевезень.

Розподіл доходів від перевезення пасажирів, багажу, ванта-жобагажу, пошти у міжнародному сполученні здійснює розрахун-ковий центр міжнародних перевезень « Укрзалізниці» (РЦП) про-порційно відстані, визначеній на підставі одержаних розрахунко-вих відомостей згідно з Правилами комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності.

Платежі та збори, нараховані за перевезення пасажирів і вантажів та виконані послуги в межах однієї залізниці, розподілу не підлягають, а зараховуються як доходи цієї залізниці.

Для встановлення порядку послідовності операцій, пов’яза-них з контролем та відображенням доходів, наказом «Укрзаліз-ниці» від 14.09.2001 р. № 496-Ц затверджена «Інструкція з конт-ролю доходів на залізничному транспорті», яка зобов’язує пра-цівників фінансово-економічних служб відповідних господарств та залізниць (НФ), інформаційно-статистичних центрів (ІСЦ) здійснювати контроль за правильним стягненням сум і своєчас-ним надходженням платежів від перевезень пасажирів, вантажів, вантажобагажу, пошти, додаткових зборів, а також здійснювати контроль за обліком сум платежів за відповідними статтями до-ходних надходжень.