Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Виходячи з технічних та організаційних особливостей робо-ти галузі, вантажні вагони та контейнери, приписані до окремих залізниць, враховуються на їх балансі, а працюють на всій ме-режі залізниць України. У зв’язку з цим витрати з їх амортизації та ремонту, виконаному залізницями, не є витратами тільки однієї залізниці, а перерозподіляються у такому порядку.

Залізниці, на балансі яких обліковуються вантажні вагони і контейнери, нараховують амортизацію і повідомляють її суму у Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» з од-ночасним направленням Повідомлень ( Авізо) до Головного фінан-сово-економічного управління «Укрзалізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» суми нарахованої амортизації розподіляє між залізницями пропор-ційно їх питомій вазі у розрахунковому парку вантажних вагонів і контейнерів та доводить ці суми залізницям. Розрахунковим пар-ком вантажних вагонів вважають склад (кількість) вагонів, які екс-плуатуються на залізниці в конкретному періоді (робочий парк), а також несправні вагони та вагони, що знаходяться у запасі.

Одночасно Головне управління вагонного господарства « Ук-рзалізниці» (ЦВ) подає до Головного фінансово-економічного управління (ЦФ) відомість з нарахованих і розподілених сум амортизації для відображення у бухгалтерському обліку і випис-ки повідомлень залізницям.

Суми отриманої від «Укрзалізниці» амортизації відобража-ються в бухгалтерському обліку фінансово-економічних служб залізниць за дебетом субрахунка 2314 «Вагонне господарство» і кредитом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

Витрати з поточного ремонту вантажних вагонів, незалежно від того, на балансі якої залізниці вони враховуються, у бухгал-терському обліку вагонного депо відображаються:

—        прямі виробничі витрати — за дебетом субрахунка 2340 «Деповський ремонт вантажних вагонів»;

—        загальновиробничі витрати — за дебетом субрахунка 912 «Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності»;

—        адміністративні витрати — за дебетом субрахунка 922 «Ад-міністративні витрати з допоміжної діяльності» і кредитом ра-хунків 20, 65, 66, 68 тощо.

Після розподілу загальновиробничих витрат витрати з де-повського ремонту (з виділенням адміністративних витрат) пе-

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

редаються до фінансової служби залізниці з відображенням за дебетом субрахунка 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» і кредитом субрахунків 2340 та 922.

Фінансова служба залізниці отриману від вагонного депо суму витрат з ремонту вантажних вагонів (з виділенням адміні-стративних витрат) повідомляє Головному управлінню вагонно-го господарства для розподілу між залізницями пропорційно пи-томій вазі приписного парку вантажних вагонів кожної залізниці (тобто парку вагонів, що приписаний до даної залізниці і врахо-вується на її балансі) у загальній балансовій вартості вантажних вагонів залізниць України на початок звітного року з одночас-ним відображенням в обліку за дебетом субрахунка 682 і креди-том субрахунка 683.

Головне управління вагонного господарства (ЦВ) до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає до Головного фінансово-економічного управління (ЦФ) дані про суми витрат з ремонту вантажних вагонів для виписки повідомлення залізницям.

Розподілені суми витрат з ремонту вантажних вагонів на підставі одержаного повідомлення від Головного фінансово-еко-номічного управління « Укрзалізниці» фінансові служби залізниць відображають за дебетом субрахунка 2330 «Ремонт основних за-собів» та кредитом субрахунка 682 «Внутрішні розрахунки».

Сума витрат з субрахунка 2330 «Ремонт основних засобів» списується у дебет субрахунка 2314 «Вагонне господарство».

Витрати з капітального ремонту вантажних вагонів, викона-ного у вагонних депо, перерозподілу не підлягають.

У разі виконання вагонними депо капітального ремонту ван-тажних вагонів інших залізниць ( підприємств) розрахунки здійсню-ються шляхом виписки Повідомлень (Авізо) залізниці (підприєм-ству), на балансі якої враховуються вантажні вагони, через Голов-не фінансово-економічне управління «Укрзалізниці» (ЦФ).