Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

1.1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах — одна з найпоширеніших та прибуткових галузей еконо-міки. У той же час це дуже специфічна галузь, яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, пов’язана зі створенням нерухомості, яка тривалий час буде зай-мати певну територію. Внаслідок цього питання будівельної діяль-ності регулюються значною кількістю законодавчих та інших нормативних актів, а будівництву приділяється підвищена увага з боку державних контролюючих органів.

Будівельна діяльність — це не лише будівництво нових об’єктів, а й реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, упорядкування об’єктів містобудування, розширення і технічне переоснащення підприємств тощо. Будівельна діяльність пов’я-зана з рядом специфічних понять і визначень, таких як:

1)         об’єкт будівництва — будинки і споруди житлово-кому-нального, промислового та іншого виробничого і невиробничого призначення;

2)         суб’єкти планування будівництва — органи державної влади та місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи;

3)         суб’єкти будівництва — архітектори, розробники містобу-дівної та проектної документації, замовники, підрядчики, вироб-ники будівельних матеріалів, власники і користувачі об’єктів бу-дівництва, органи влади.

У цій лекції розглянуто особливості обліку в підрядних бу-дівельно-монтажних організаціях, які на свій ризик і за обумов-лену плату виконують певні будівельні роботи і передають їх за-мовнику згідно з контрактом.

 

Підрядчики, у свою чергу, поділяються на:

—        генеральних, які відповідають за виконання всього комп-лексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику та забезпечують координацію роботи інших підрядчиків;

—        головних, які відповідають за виконання частини робіт на об’єкті, передають їх генеральному підряднику або замовнику і забезпечують координацію діяльності субпідрядників;

—        субпідрядників, які виконують спеціальні та окремі види робіт (сантехнічні, електромонтажні, оздоблювальні тощо) за домовленістю з генеральним, головним підрядником або замов-ником.

Будівельна діяльність (пошукові та проектні роботи для бу-дівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) нале-жать до такого виду діяльності, який підлягає обов’язковому ліцен-зуванню. У той же час розробка кошторисної документації не підлягає ліцензуванню. Ліцензія на здійснення будівельної діяль-ності видається на 5 років і у бухгалтерському обліку відобра-жається як придбання нематеріальних активів ( на субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи»). Витрати на придбання довгостро-кової ліцензії вважаються капітальними інвестиціями і прово-дяться через субрахунок 154 «Придбання (створення) нематері-альних активів» записами:

1)         Д-т субрах. 154 — К-т субрах. 631, 685;

2)         Д-т субрах. 127 — К-т субрах. 154.

Підприємства, які здійснюють будівельну діяльність без прид-бання відповідної ліцензії, та їх керівники ( власники) можуть при-тягуватися до фінансової, адміністративної або навіть криміналь-ної відповідальності (залежно від характеру порушення).

Будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, по закінченню будівництва, прикладні та експериментальні дос-лідження і розробки, що виконуються суб’єктами підприємниц-тва для інших суб’єктів або за їх замовленням, здійснюються на умовах договора будівельного підряду. Порядок укладання і ви-конання договорів підряду на будівельні роботи регулюється «За-гальними умовами укладання і виконання договорів підряду у капітальному будівництві», затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Дані умови розроблено відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України. Важливими еле-ментами договору підряду є: предмет договору, договірна ціна, терміни початку і закінчення робіт, порядок забезпечення робіт

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

проектною документацією, ресурсами та послугами, порядок за-лучення субпідрядників, порядок розрахунків за виконані робо-ти, порядок здавання-приймання закінчених робіт (об’єкта будів-ництва), гарантійні терміни якості закінчених робіт, відпові-дальність сторін за порушення умов договору підряду тощо.

Підрядчик зобов’язаний здійснювати будівництво та по-в’язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної доку-ментації. Ціна робіт визначається на підставі кошторису, який може бути приблизним (гнучким) або твердим. Зміни до остан-нього можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі його перевищення всі пов’язані з цим витрати відшкодовує під-рядчик.

Замовник має право вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або в процесі їх виконання якщо додаткові роботи, зумовлені такими змінами, за вартістю не пе-ревищують 10% означеної у кошторисі ціни і не змінюють ха-рактер цих робіт.

Оплата виконаних робіт здійснюється після приймання за-мовником збудованого об’єкта, якщо інший порядок розрахунків не передбачено договором. Підрядчик має право вимагати вип-лати йому авансу лише у випадках і в розмірі, передбаченому договором. Оплата виконаних робіт здійснюється за ціною, пе-редбаченою договором, навіть якщо фактичні витрати підрядчи-ка будуть менші передбачених кошторисом ( якщо така економія не зумовила погіршення якості виконаних робіт). Усі недоліки виконання робіт, що сталися з вини підрядчика або субпідряд-чика, повинні бути усунені ними за свій кошт.

Якщо будівельні роботи повністю або частково виконують-ся з матеріалів замовника або ж останній забезпечує будівництво водопостачанням, електроенергією та іншими послугами, то у договорі підряду необхідно передбачити норми витрачання цих матеріалів та послуг. Підрядчик зобов’язаний надати замовнику звіт про використання матеріалів та повернути невикористані їх залишки і відходи.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ЦКУ) підрядчик зобов’язаний укласти договір страхування об’єкта бу-дівництва або комплекса робіт ( якщо інше не передбачено дого-вором підряду) і повідомити про це замовника, надавши інфор-мацію про страхову організацію, розмір страхової суми та заст-раховані ризики.

Основні принципи організації обліку активів і пасивів підприємств будівельної галузі мало чим відрізняються від обліку у промислових підприємствах. У той же час організація об-ліку доходів, витрат, розрахунків, порядок калькулювання со-бівартості виконаних робіт і визначення фінансових результатів у підрядних будівельних організаціях має певні особливості, обу-мовлені специфікою будівельного виробництва, організаційною структурою і технологією діяльності виробничих підрозділів. Се-ред особливостей, які необхідно враховувати при організації об-ліку, можна виділити такі:

1)         виробничий процес у будівництві проводиться на нерухо-мих об’єктах, часто досить віддалених від основної виробничої бази будівельної організації, при рухомому характері роботи ро-бітників, будівельних машин і механізмів;

2)         процес будівництва може бути довгостроковим, що зу-мовлює поступове нагромадження витрат у незавершене будів-ництво до здачі об’єкта замовнику;

3)         будівельні організації часто спеціалізуються на певних видах робіт, які мають суттєві організаційні та технологічні відмінності (житлове будівництво, будівництво об’єктів промис-лового призначення, доріг, мостів, електромонтажні, сантехнічні, оздоблювальні, покрівельні роботи і т. ін.);

4)         безцехова структура будівельних організацій, що зумов-лює специфіку в організації обліку загальновиробничих витрат;

5)         значна питома вага витрат на утримання і експлуатацію будівельних машин і механізмів, що зумовлює необхідність їх окремого обліку та спеціальних методів розподілу;

6)         основним методом обліку витрат на виконання будівель-но-монтажних робіт є позамовний (за окремими контрактами, об’єктами, роботами, послугами). У той же час витати у допоміж-них виробництвах (механічних, столярних тощо) можуть обліко-вуватися попроцесним методом;

7)         для забезпечення необхідних побутових умов належного рівня техніки безпеки і т. ін. на будівельних майданчиках часто зводять тимчасові будівлі, споруди, огорожі тощо, які облікову-ють як тимчасові (нетитульні) споруди на субрахунку 113 анало-гічної назви;

8)         будівельні матеріали, конструкції, деталі, обладнання для монтажу тощо, які завозяться на будівельні майданчики з цент-ральних складів або безпосередньо від підприємств-виробників (постачальників), зараховуються у підзвіт матеріально відпові-дальних осіб (виконавців робіт, начальників дільниць тощо), а на витрати будівництва відносяться лише після їх використання (на підставі відповідних звітів);

 

Особливості обліку в будівельному виробництві

9)         згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти» облік розра-

хунків із замовниками може бути організовано за контрактами

двох типів:

—        контракт з фіксованою ціною, який передбачає фіксова-ну (тверду) ціну всього обсягу будівельних робіт або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об’єкті будівництва;

—        контракт за ціною «витрати плюс», який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання контракту та погодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксо-ваної суми);

10)       облік витрат за контрактами у підрядника може прово-

дитися одним з двох методів:

—        методом виконання відсотка робіт, при якому сума доходу відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідному етапі виконання контракту, порівнюють з доходами і відображають у звіті про результати виконаної роботи;

—        методом виконання контракту, при якому витрати й одер-жані авансові надходження від замовника нагромаджуються з початку виконання контракту, а доход показується лише тоді, коли роботи за контрактом завершені;

11)       використання обох методів передбачає створення резер-

ву для покриття витрат на стадії завершення і здачі об’єкта бу-

дівництва.

Такі основні характерні риси виробничої діяльності під-приємств і організацій галузі будівельного виробництва.