Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Облік внутрішніх : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

4.2. Облік внутрішніх


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

та внутрішньогосподарських

розрахунків

У зв’язку з особливостями організації залізничних переве-зень виникають внутрішні та внутрішньогосподарські розрахун-ки між підприємствами залізничного транспорту, залізницями та їх відособленими підрозділами. Внутрішні розрахунки — це розрахунки між «Укрзалізницею» і підприємствами, що входять до сфери її управління. Внутрішньогосподарські розрахунки — це розрахунки між окремими підприємствами залізничного транс-порту та їх підрозділами. Умовою таких розрахунків є наявність у кожного з учасників окремого або самостійного балансу, що входить до складу зведеного балансу «Укрзалізниці». При внут-рішніх та внутрішньогосподарських розрахунках вимога платежу оформлюється шляхом виписки Повідомлення (Авізо) і направ-лення його платнику, оминаючи установи банків.

Повідомлення (Авізо) — це офіційне письмове інформуван-ня одного підприємства (підрозділу) іншим про зміни стану взає-морозрахунків, пов’язаних з наданням послуг, відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, розподілом доходів від переве-зень та іншими господарськими операціями.

Об’єктами обліку внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків є:

 

Особливості бухгалтерського обліку

на підприємствах залізничного транспорту

—        доходні надходження і доходи від перевезень;

—        операції з фінансування та розподілу коштів « Укрзалізни-цею» між залізницями та підприємствами « Укрзалізниці», заліз-ницями між їх виробничо-технологічними підрозділами;

—        розрахунки, пов’язані з незабезпеченням схоронності ван-тажу;

—        розрахунки за централізовані поставки товарно-матері-альних цінностей;

—        розрахунки з розподілу витрат;

—        розрахунки за іншими операціями між підрозділами, що входять до сфери управління «Укрзалізниці».

Операції за внутрішніми розрахунками між підрозділами, безпосередньо підпорядкованими «Укрзалізниці», обліковують на субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки», а за внутрішньогоспо-дарськими розрахунками між підрозділами, що входять до скла-ду залізниць, підприємств та об’єднань, обліковують на субра-хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Наявність рівновеликих сум на рахунках внутрішніх та внут-рішньогосподарських розрахунків (у одних учасників за дебе-том, а в інших — за кредитом) забезпечує можливість взаємовик-лючення їх при складанні зведеної бухгалтерської звітності.

З метою деталізації таких розрахунків та впорядкування си-стеми звітності за цими операціями до плану рахунків бухгал-терського обліку підприємств і організацій залізничного транс-порту введено рахунки третього порядку (табл. 4.1).

Як видно з наведеного переліку, кожен субрахунок призна-чений для відображення специфічних взаємовідносин централь-них органів управління в особі фінансово-економічної служби зі структурними підрозділами як окремих залізниць, так і всієї си-стеми підприємств і організацій, що належать до сфери управління «Укрзалізниці».

Найбільш значна питома вага припадає, звичайно, на внутрішні та внутрішньогосподарські розрахунки, пов’язані з обліком та розподілом доходних надходжень і доходів від пе-ревезень, а також з обліком та розподілом витрат основної діяльності. Методика таких розрахунків та їх обліку передба-чена «Порядком економічних взаємовідносин на залізнично-му транспорті України», затвердженим наказом « Укрзалізниці» від 03.07.2000 р. № 251-Ц.

Порядок відображення в обліку операцій з внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків наведено у таких розділах цієї теми.

 

 

Код рахунка   Назва субрахунка

другого порядку        третього порядку     

 

682 683           6820 6821

6822

6823

6830

6831

6832

6833 6834       Внутрішні розрахунки

Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприєм-ствами основної діяльності залізничного транспорту Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприємства-ми інших видів діяльності залізничного транспорту Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями Внутрішньогосподарські розрахунки Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом капітального будівництва залізниці Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за місцевими доходами і іншими надходженнями у складі виручки Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за дебіторською та кредиторською заборгованістю

Розрахунки фінансово-економічної служби з підвідомчими підрозділами Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділами