Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

3.4. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом — дуже поширений і досить відповідальний вид підприємницької діяль-ності, який детально регламентується різними законодавчими та відомчими нормативними актами.

Існують різні види послуг з перевезення пасажирів, кожен з яких має свої особливості і зумовлює необхідність відокремле-ного обліку витрат і доходів. З цією метою пасажирські переве-зення автомобільним транспортом поділяють на групи за такими ознаками:

—        за видами перевезень — міські, приміські, міжобласні, міжміські в межах області, міжнародні, туристичні, на замовлен-ня тощо;

—        залежно від режиму виконання перевезень — звичайні, експресні, маршрутні, таксомоторні, вантажопасажирські тощо;

—        за порядком оплати — пільгові, непільгові, готівкою, без-готівково та ін.

Розглянемо особливості окремих видів пасажирських пере-везень:

—        міські — це перевезення пасажирів за маршрутами в ме-жах території міста (населеного пункта);

—        приміські — перевезення пасажирів за маршрутами дов-жиною до 50 км незалежно від адміністративно-територіального поділу (крім міських маршрутів);

—        міжміські — внутрішньообласні та міжобласні перевезен-ня пасажирів за маршрутами, довжина яких перевищує 50 км;

—        міжнародні — перевезення пасажирів за маршрутами, що виходять за межі державного кордону України;

—        туристичні — перевезення пасажирів за завчасно визначе-ним маршрутом з туристичною метою;

—        на замовлення — перевезення пасажирів на погоджених пе-ревізником і замовником умовах за визначеним ними маршрутом;

 

—        вантажопасажирські — перевезення пасажирів із ванта-жем вантажопасажирськими автомобілями на замовлення або за встановленим маршрутом;

—        експресні — перевезення пасажирів і багажу за маршрута-ми з обмеженою кількістю зупинок і скороченим часом поїздки;

—        таксомоторні — перевезення пасажирів і багажу в таксі;

—        маршрутні таксомоторні — перевезення пасажирів мікро-автобусами й автобусами за встановленими маршрутами з обо-в’язковим наданням місць для сидіння.

Питання регулювання маршрутів, організації автобусних і маршрутних таксомоторних пасажирських перевезень, укладан-ня договорів про організацію пасажирських перевезень регулю-ються «Порядком і умовами організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом», затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 21.01.1998 р. № 21.

Відкриття, закриття і зміна маршрутів проводиться пере-візником на підставі домовленості з власниками дорожніх об’єктів, якими виступають, як правило, місцеві органи влади. З ними перевізники укладають відповідні договори. На кожен маршрут оформлюють паспорт, у якому зазначають дату відкрит-тя, схему, характеристику маршруту, розклад руху, акт виміру довжини маршруту і випробувального рейсу, таблицю вартості проїзду тощо.

Перевезення пасажирів здійснюють на підставі одного з та-ких документів:

—        пасажирського квитка;

—        довгострокового договору про перевезення організованих груп дітей або договору у формі замовлення разового перевезен-ня організованих груп дітей (відповідні форми таких договорів затверджені міністерствами транспорту та освіти України), а та-кож дозволу на перевезення організованих груп дітей;

—        зовнішньоекономічного договору про спільну діяльність, пов’язану з міжнародними автомобільними перевезеннями па-сажирів (регулярними, нерегулярними, маятниковими);

—        довгострокового або разового договору на перевезення туристів;

—        договору про спільну діяльність, пов’язану з обслугову-ванням пасажирів автомобільним транспортом.

Ціни на послуги з перевезення пасажирів та багажу автомо-більним транспортом підлягають державному регулюванню.

Одиницею виміру пасажирських перевезень є поїздка паса-жира.

 

Облік в автотранспортних підприємствах

Документом, що підтверджує право пасажира на проїзд та перевезення багажу у громадському автомобільному транспорті загального користування, а також фіксує вартість послуги, опла-ченої пасажиром перевізнику, є пасажирський квиток. Згідно з «Положенням про форму та зміст розрахункових документів», затвердженим наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614, перевізни-ки, що надають послуги з перевезень пасажирським автомобіль-ним транспортом, зобов’язані використовувати типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автотранспор-том, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 р. № 278, за винятком квитків на приміські (тип ПА-1 і ПА-2), міські маршрути (тип ГА-1 і ГА-2), багажні квитанції на приміські маршрути (тип КБ-2).

Квитки і багажні квитанції є документами суворого об-ліку. Вони повинні виготовлятися друкарським способом з ура-хуванням «Правил виготовлення бланків цінних паперів і доку-ментів суворої звітності», затверджених наказами МФУ від 23.11.1993 р. № 98, СБУ від 15.11.1993 р. № 118, МВСУ від 24.11.1993 р. № 740.

Згідно із Законом України « Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських, міжміських, міжобласних та міжнародних марш-рутах підлягає обов’язковому особистому страхуванню від не-щасних випадків на транспорті. Обов’язкове особисте страхування не передбачено лише для пасажирів автомобільного транспорту на внутрішньоміських маршрутах. У решті випадків сума страхо-вого платежу утримується з пасажира транспортною організа-цією разом з вартістю проїзду (сума страхового платежу вклю-чається у вартість квитка). Розмір страхового платежу визначено «Положенням про обов’язкове особисте страхування від нещас-них випадків на транспорті», затвердженим постановою КМУ від 14.08.1996 р. № 959 (зі змінами і доповненнями):

—        на міжобласних і міжміських маршрутах в межах області — до 2% від вартості проїзду;

—        на маршрутах приміського сполучення — до 5% вартості проїзду;

—        при міжнародних перевезеннях — до 2% вартості проїзду в національній валюті України.

Страхові платежі, отримані від пасажирів, підлягають пере-рахуванню страховику протягом двох робочих днів після їх одер-жання.

Свідченням того, що пасажир застрахований, може бути стра-ховий поліс, виданий транспортною організацією, або ж позна-

 

чення на квитку виду страхування, найменування, адреси, теле-фону страховика, розмірів страхового платежу і страхової суми. Пасажир вважається застрахованим з моменту оголошення по-садки в автобус або інший транспортний засіб і до закінчення поїздки.

Транспортні організації здійснюють страхування пасажирів на підставі агентської угоди зі страховиком і суми отриманих страхових платежів не включають до складу своїх доходів. Авто-підприємство отримує від страховика лише суму винагороди за надану послугу зі страхування пасажирів. Сума страхового збору не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Облік квитків на проїзд в автомобільному транспорті і готів-кових коштів, отриманих за перевезення пасажирів і багажу, здійснюють на підставі норм « Інструкції про порядок обліку бланків квитків на проїзд автомобільним транспортом і готівкових коштів, одержаних від перевезення пасажирів і багажу», затвердженої на-казом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 р. № 279. Цією інструкцією передбачено форми первинних документів для обліку таких операцій. Використання квитків та квитково-об-лікових документів інших форм (невстановленого зразка) не доз-воляється.

Усі операції з приймання і видачі квитків відображають у «Книзі обліку руху квитків» (за формою Додатка 2 до Інструкції № 279). Усі сторінки цієї книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, кількість аркушів у книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства. За-писи про рух квитків заносяться до книги щоденно, для чого на кожен тип і повну вартість квитків відводять окрему сторінку. Матеріально відповідальні особи зберігають квитки окремо за типами, повною вартістю, серіями і номерами. Видають квитки у підзвіт в порядку черговості серій і номерів, зростаючих у ме-жах кожної серії.

На кожну підзвітну особу, що причетна до операцій з квит-ками, відкривають особовий рахунок у формі спеціальної карт-ки, яку затверджує головний бухгалтер підприємства.

Бухгалтер, який веде облік руху квитків, зобов’язаний:

—        перевіряти місячні звіти про надходження квитків на ав-тостанції, звіряти їх з даними місячного касового звіту касира і бухгалтерського звіту про надходження виручки автостанцій;

—        перевіряти правильність оприбуткування квитків;

—        звіряти показники добових звітів касирів і касових відо-мостей.

 

Облік в автотранспортних підприємствах

У бухгалтерському обліку всі види квитків обліковують на субрахунку 209 «Інші матеріали» за їх фактичною собівартістю (первісною вартістю). Одночасно квитки обліковують на заба-лансовому рахунку 08 «Бланки суворої звітності» у кількісних показниках і за номінальною вартістю (у розрізі видів, номіналь-ної ціни, за серіями і номерами квитків, окремо з кожної мате-ріально відповідальної особі). Списання квитків із забалансово-го рахунка здійснюють за їх кількістю і номінальною вартістю на підставі первинних документів про їх реалізацію або знищення.

У всіх первинних облікових документах, що використову-ються для оформлення приймання, оприбуткування, відпуску, реалізації, знищення квитків, обов’язково вказують їх кількість, серію, номери окремо за кожним видом і номінальною вартістю.

Квитки з друкарні (від постачальника) надходять, як пра-вило, на склад автопідприємства, звідки у необхідних обсягах передаються до квиткової каси для підготовки до продажу. Ка-сир відображає одержані квитки у спеціальній обліковій книзі (ф. № 2-АСС) і реалізує їх сам або передає водіям ( кондукторам) для реалізації безпосередньо у автотранспортних засобах. У кінці дня (зміни, рейсу) решту нереалізованих квитків водієм (кон-дуктором) може бути повернуто у касу. Квитки, які внаслідок пошкодження стали непридатними для використання, списують і знищують на підставі окремого акта (ф. № 48-АСС).

Реалізація квитків на автобусних станціях проводиться че-рез спеціалізовані РРО. Після закінчення продажу квитків на рейс на РРО роздруковують відомість реалізації квитків у двох примірниках. У відомості зазначають дату, назву або номер рей-су, кількість реалізованих квитків, суму виручки, суму страхових платежів і т. ін. Один примірник відомості видається водію, який після рейсу здає його до бухгалтерії АТП. Він є підставою для визначення суми доходу перевізника. Другий примірник відо-мості залишається на автостанції і є підставою для перерахуван-ня коштів на рахунок АТП.

Реалізацію квитків і отримання виручки від пасажирів без-посередньо у транспортних засобах здійснюють водії або кон-дуктори. Для обліку квитків та виручки у міському та при-міському сполученні водії (кондуктори) застосовують «Квит-ково-обліковий лист» ф. № 11-АП, а у міжміському сполу-ченні — ф. № 12-АП, які також є бланками суворої звітності.

Виконання транспортних послуг на замовлення оформля-ють нарядом-довідкою, в якому на підставі заявки замовника вказують усі відомості про маршрут. Фактичне виконання по-

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Оплачено рахунок постачальника за бланки пасажирських квитків     631      311      600

2          Відображено податковий кредит з ПДВ у сумі передоплати      641      644      100

3          Одержано квитки на склад підприємства:

– купівельна вартість без ПДВ

– сума податкового кредиту з ПДВ

– номінальна вартість (у забалансовому обліку)   209 644 081    631 631           500 100 10000

4          Видано квитки зі складу у квиткову касу для

підготовки до реалізації:

– за купілельною вартістю

– за номінальною вартістю (у забалансовому

обліку)            949 082           209 081           500 10000

5          Видані квитки підзвіт водіям (кондукторам) для реалізації (у забалансовому обліку)  083      082      10000

6          До каси підприємства надійшла виручка від реалізації квитків (за надані послуги з перевезення пасажирів)     301      703      8372

7          Відображено суму страхового збору, утриманого з пасажирів на користь страховика           703      685            140

8          Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ у вартості реалізованих квитків 703      641      1372

9          Відображено доход за послуги, надані страховику          685      703      14

10        Списано собівартість реалізованих квитків з підзвіту осіб, відповідальних за їх реалізацію               083            8372

 

Облік в автотранспортних підприємствах

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

11        Повернено в касу підприємства залишок

нереалізованих квитків:

– придатних для реалізації

– пошкоджених (таких, що підлягають

знищенню)    082 084           083 083           1600 28

12        Списано квитки за актом про знищення   -          084      28

13        Здано у банк виторг від реалізації квитків 311      301      8372

14        Перераховано страховику суму страхового збору (за мінусом вартості наданої агентської послуги)            685      311      126

Особливим видом пасажирських перевезень є таксомоторні перевезення — тобто перевезення пасажирів і багажу в таксі. Згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт» таксі — це легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оран-жевого кольору на даху автомобіля, діючим таксометром, сиг-нальним ліхтарем з червоним та зеленим світлом, має нанесе-ний малюнок з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в інди-відуальному порядку.

Таксометр — це прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених законодавством. Таксометри підля-гають реєстрації у державному податковому органі за місцезна-ходженням суб’єкта підприємницької діяльності.

Водій таксі на підставі показань лічильників у кінці зміни заповнює « Змінний звіт», який прирівнюється до документів су-ворої звітності, і передає його разом з виручкою до бухгалтерії (каси) АТП. Останній є підставою для відображення в обліку доходів за надані послуги з перевезення пасажирів у таксі.

Власник таксометра до 15 числа наступного за звітним місяця подає до податкового органу звіт про використання таксометра (незалежно від того, чи здійснювалася у даному місяці підприєм-ницька діяльність з використанням таксометра).

Автотранспортне підприємство-перевізник може отримува-ти з місцевого бюджету компенсації у зв’язку з регулюванням тарифів на пасажирські перевезення та перевезеннями пільгових категорій пасажирів. Суми таких компенсацій включаються до