Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 3. ОБЛІК В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 3.1. Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Глава 3. ОБЛІК В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 3.1. Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Транспорт — одна із найважливіших галузей економіки: пе-ревезення людей і вантажів — життєва потреба суспільства. Транс-порт обслуговує всі сфери діяльності: виробництво (переміщен-ня сировини, матеріалів, напівфабрикатів безпосередньо у про-цесі виробництва), обіг (просування, перевезення готової про-дукції від виробника до споживача), споживання (перевезення пасажирів у невиробничих цілях тощо).

Автомобільний транспорт — важлива складова транспортної системи України. Виконуючи майже 80% обсягу вантажних і більше 90% пасажирських перевезень, автотранспорт є також співучасником діяльності інших видів транспорту ( залізничного, морського, річкового, повітряного), обслуговуючи доставку па-сажирів і вантажів до пунктів відправлення (станцій, вокзалів, портів) та їх вивезення із пунктів призначення.

Основою виробничої бази автомобільного транспорту є ру-хомий склад автотранспортних засобів, до якого відносять: авто-мобілі (вантажні, легкові, спеціальні), автобуси, причепи та на-півпричепи тощо. Вантажопасажирські автомобілі повинні бути відповідним чином обладнані та відповідати певним вимогам. Зокрема в них має бути внутрішнє обладнання салону, характер-не для транспортних засобів, призначених для перевезення па-сажирів ( сидіння для пасажирів і пристрій для їх кріплення, відпо-відна оббивка, бокове скло тощо).

За належністю автомобільний транспорт поділяється на відомчий і загального користування. Відповідно до «Правил дер-жавної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також само-хідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів

 

усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколя-сок», затвердженими постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388, підприємство, яке має більше 15 одиниць транспортних засобів, розміщених в одному населеному пункті, повинно створити ав-тогосподарство. А це, у свою чергу, зумовлює необхідність мати огороджену територію з місцями для стояння, зберігання, техн-ічного обслуговування і ремонту автомобілів, а також передба-чити у штатному розкладі посади спеціаліста з безпеки дорожнь-ого руху та відповідального за зберігання, технічне обслугову-вання і експлуатацію транспортних засобів.

Автотранспортні підприємства (АТП) за формою власності поділяють на державні, комунальні, колективні, приватні та зі змішаною формою власності.

Виробнича діяльність підприємств автомобільного транспор-ту загального користування дуже різноманітна: перевезення ван-тажів і пасажирів, транспортно-експедиційне обслуговування (підготовка вантажів до перевезень, навантажувально-розванта-жувальні роботи, короткострокове зберігання вантажів на скла-дах, експедирування вантажів, їх охорона під час перевезень, приймання замовлень на квитки та їх доставка замовникам і т. ін.), технічне обслуговування і ремонт рухомого складу та інших основних засобів, придбання, зберігання та використання авто-мобільних шин, ремонтних, паливно-мастильних та інших мате-ріалів і т. ін. Все це зумовлює необхідність належної організації обліку як виробничих ресурсів автопідприємств, так і самого виробничого процесу, його результатів та розрахунків з клієнта-ми.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про автомобільний транспорт» перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом загального користування підлягає обов’язковому ліцензуванню, завданнями якого є:

—        сприяння становленню сучасного ринку автотранспорт-них послуг, розвитку автотранспорту та стимулювання впровад-ження нових видів послуг;

—        підвищення ефективності використання транспортних засобів, створення конкурентного середовища;

—        захист прав споживачів на ринку послуг від небезпечних перевезень, забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;

—        забезпечення допуску автомобільних перевізників до пе-ревезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі і т. ін.

 

Облік в автотранспортних підприємствах

Ліцензія видається на надання послуг з внутрішніх та міжна-родних перевезень пасажирів (автобусами, таксі, легковими ав-томобілями на замовлення) і вантажів (вантажними автомобіля-ми, причепами та напівпричепами). Термін дії ліцензії — 3 роки. Плата за ліцензію відображається в обліку як придбання немате-ріальних активів. Вартість ліцензії протягом терміну її дії амор-тизують з використанням прямолінійного методу.

Виробничий автотранспортний процес складається з трьох основних елементів:

1)         навантаження вантажу або посадка пасажирів на рухомий склад у пунктах відправлення з відповідним оформленням пере-візних документів;

2)         переміщення вантажів і пасажирів від пункту відправлен-ня до пункту призначення з їх супроводженням та охороною ( при необхідності);

3)         розвантаження вантажів та висадка пасажирів у пунктах призначення з відповідним оформленням передачі вантажу от-римувачу.

Виробничий процес у автотранспортних підприємствах сут-тєво відрізняється від виробничого процесу у підприємствах інших галузей виробничої діяльності за такими ознаками:

—        автотранспорт не має справи з сировиною та її перероб-кою: предмет його праці (вантаж) надходить на підприємство зовні у готовому вигляді;

—        готова продукція автотранспортних підприємств являє собою послугу, тому вона не може бути оприбуткована у вигляді матеріальних цінностей і зберігатися на складі (тут процес ви-робництва збігається у часі з процесом одержання готової про-дукції). Внаслідок цього в автотранспортних підприємствах каль-кулюють собівартість не готової продукції, а виконаних робіт (наданих послуг), витрати на виконані роботи списують з ра-хунків обліку виробництва безпосередньо на собівартість реалі-зації, не визначають і не враховують залишки незавершеного ви-робництва;

—        автомобільні перевезення виконуються різними типами і видами автотранспортних засобів (рухомого складу), вони мо-жуть здійснюватися в межах одного населеного пункту, між на-селеними пунктами однієї області, між населеними пунктами різних областей, у міжнародному сполученні. Згідно з таким по-ділом перевезень облік витрат і доходів та визначення ефектив-ності діяльності доцільно вести окремо як за видами транспорт-них засобів, так і за видами перевезень;