Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Перелічіть особливості сільськогосподарського виробниц-тва та охарактеризуйте їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

2.         Назвіть основні нормативні документи, які регулюють організацію та методику ведення обліку в сільському господарстві.

3.         Перелічіть специфічні субрахунки, що використовуються для ведення обліку витрат і готової продукції у сільськогоспо-дарських підприємствах.

4.         Наведіть приклади спеціалізованих галузевих форм пер-винних документів, що застосовуються у сільському господарстві.

5.         Наведіть основні регістри журнально-ордерної форми об-ліку для сільськогосподарських підприємств.

6.         Розкрийте особливості формування і відображення в об-ліку неподільного та пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах.

7.         Наведіть основні статево-вікові групи сільськогосподарсь-ких тварин і птиці, за якими ведуть аналітичний облік їх наяв-ності та руху.

8.         Наведіть основні первинні документи та облікові регістри з обліку наявності та руху сільськогосподарських тварин і птиці.

9.         Наведіть приклади бухгалтерських проведень з обліку руху сільськогосподарських тварин.

 

10.       Наведіть основні первинні документи з обліку витрат і виходу продукції рослинництва.

11.       Охарактеризуйте послідовність розподілу витрат і кальку-лювання собівартості продукції у сільськогосподарських підприєм-ствах.

12.       Наведіть характерні особливості визначення собівартості продукції окремих сільськогосподарських культур.

13.       Назведіть основні первинні документи з обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

14.       Наведіть приклади аналітичних рахунків з обліку витрат у рослинництві і тваринництві.

15.       Розкрийте особливості визначення собівартості продукції в окремих галузях тваринництва.

16.       Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку вит-рат на формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень.

17.       Наведіть виробництва, які у сільськогосподарських

підприємствах відносять до підсобних промислових.

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах         д5

18.       Охарактеризуйте порядок обліку витрат та обчислення собівартості продукції підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських підприємствах.

19.       Перелічіть виробництва, які відносять у сільськогоспо-дарських підприємствах до допоміжних, та назвіть рахунки для обліку витрат таких виробництв.

20.       Наведіть регістри аналітичного обліку витрат та охарак-теризуйте методику визначення собівартості послуг допоміжних виробництв.

21.       Охарактеризуйте методику обліку витрат та калькулю-вання собівартості робіт живої тяглової сили.

22.       Розкрийте особливості обліку витрат машинно-трактор-ного парку і калькулювання собівартості польових і транспорт-них робіт тракторів.

23.       Охарактеризуйте порядок оцінки та відображення в об-ліку виходу продукції рослинництва і тваринництва згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».

24.       Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку реалізації сільськогосподарської продукції та визначення фінансових результатів.

25.       Дайте характеристику фіксованого сільськогосподарсь-кого податку та розкрийте порядок його відображення в обліку.

26.       Охарактеризуйте особливості організації обліку в селянсь-ких фермерських господарствах.

27.       Охарактеризуйте методику ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах за простою та спрощеною формами.