Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Основним регістром при застосуванні у СФГ спрощеної форми обліку є « Журнал реєстрації господарських операцій фер-мерського господарства», форма якого побудована на принципах Журнал-Головної книги. Господарські операції в журналі відоб-ражають з використанням подвійного запису. Для кожної опе-рації в журналі відводять один рядок, у якому записують загаль-ну суму обороту та її відображення на рахунках (табл. 2.8).

Для ведення аналітичного обліку фермер може використову-вати додатково інші регістри (відомості, описи, картки або кни-ги). Так, індивідуальний облік наявності та руху об’єктів основ-них засобів можна вести в інвентарних картках, інвентаризацій-них описах або у «Відомості обліку основних засобів» (табл. 2.9). Для нарахування амортизації основних засобів доцільно складати окрему відомість, у якій вести облік нарахованої амортизації з кожного об’єкта окремо наростаючим підсумком з початку ек-сплуатації. Витрати на будівництво і виготовлення основних за-собів або закладку і вирощування багаторічних насаджень влас-ними силами обліковують у «Відомості обліку витрат вироб-ництва», яку відкривають окремо для кожного виду діяльності

 

Таблиця 2. Журнал реєстрації господарських операцій фермерського господарства

 

з/п       Дата    Зміст запису   Фінансові результати           Розрахунки з бюджетом       Розрахунки з

організаціями

та особами     Поточний рахунок    Готівка           Власний капітал        Основні засоби         Знос

основних

засобів            Витрати

за рахунок

доходу            Оборот

 

           

           

            Витра-ти        Дохо-ди         Д-т      К-т      Д-т      К-т      Д-т      К-т      Д-т      К-т      Д-т      К-т      Д-т            К-т      Д-т      К-т      Д-т     

 

           

           

            +          -          +          -          +          -          +          -          +          -          -          +          +          -          -            +          +          =

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19        20        21

Вступний баланс                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

Зарік                                                                                                                                                                                                          

Баланс пробний                                                                                                                                                                                                               

Баланс                                                                                                                                                                                                                   

 

Таблиця 29 * Відомість обліку основних засобів

 

Інв. № Вид основних засобів          Харакгеристика         Решта на початок      Рух основних засобів           Решта            на кінець

 

           

           

            року    Надходження Вибутгя          року

 

           

           

            Кіль-кість       Сума   Дата    Кіль-кість       Сума   Дооцінка        Дата    Кіль-кість       Сума   Кіль-кість            Сума

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

Машини і обладнання                                                                                                                                          

304      Культиватор  КСП-4                                   19.02   1          2200                                                               1            2200

                                                                                                                                                                    

Будівлі і споруди                                                                                                                                       

801      Корівник        Збудовано                              28.10   1          16400                                                             1            16400

                                                                                                                                                                    

і т. ін.                                                                                                                                   

Всього                        27800                         18600                                                                        46400

 

Сума зносу на початок

року    Норма амортизації, %           Сума зносу     Зміна суми зносу       Уточнення суми

зносу при

переоцінці на:            Нарахована сума зносу

 

           

            Річна   Місячна          Квартальна    3 якого місяця            Збільшення    Зменшення                           

 

16        17        18        19                    20        21        22        23        24        25

                                                                                                                     

            15        349      29        87                                                                   291

                                                                                                                     

                                                                                                                     

            5          820      68,33   205                                                                 136,66

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                      9374

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

 (табл. 2.10). У Журналі реєстрації господарських операцій такі витрати відображають як збільшення вартості основних засобів (графа 16). Вартість матеріалів, одержаних від ліквідації основ-них засобів (у тому числі й м’яса від забою дорослої худоби) відображають як фінансові доходи (гр. 5).

Таблиця 2.10 Селянське (фермерське) господарство

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

за «        »        20  р.

Вид діяльності

 

№ з/п  Види

виробництва

чи витрат       Сума витрат  СписаноДоходи

 

           

            Оплата праці Матеріа-ли     Послуги зі сторони   Аморти-зація             Інші     Всього           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

Вартість матеріальних цінностей (насіння, кормів, палива, добрив тощо), які надійшли в господарство зі сторони, вважають витратами і одразу списують на виробництво (гр. 4 Журналу) чи незакінчене будівництво (гр. 16). У кінці року вартість списаних на виробництво матеріальних цінностей уточнюють (за підсум-ками інвентаризації залишків запасів) на різницю між залишка-ми на кінець і початок року. Для аналітичного обліку наявності і руху матеріальних цінностей можна використовувати Книгу ( або картки) складського обліку матеріалів, Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі або Відомість обліку тварин і птиці.

Для аналітичного обліку розрахунків за платежами до бюд-жету та з іншими дебіторами і кредиторами доцільно застосову-вати «Відомість обліку розрахунків» (табл. 2.11).

Облік розрахунків з найманими особами з оплати праці ве-дуть у розрахунково-платіжній відомості типової форми. Відра-хування на соціальні заходи відображають безпосередньо у жур-налі реєстрації господарських операцій та відомості обліку вит-рат виробництва.

Фінансовий результат діяльності визначають як різницю між доходами та витратами (підсумок гр. 5 — підсумок гр. 4 Журна-лу). До одержаного результату додають ( віднімають) різницю між вартістю запасів на кінець і на початок року. При цьому до вар-тості запасів включають залишки сировини, готової продукції, молодняка тварин, птиці, тварин на відгодівлі, незавершеного

 

Відомість обліку розрахунків

 

Таблиця 2.11  Jg

 

 

 

Дата    Назва організації та вид платежу    Залишок заборгованосгі на початок періоду         Належить

господарству

чи сплачено

ним     Належить з

господарства

чи сплачено

йому   Залишок заборгованосгі на кінець періоду            Примітки

 

           

            Дебіторська (господарству) Кредиторська (господарства)        

           

            Дебіторська (господарству) Кредиторська (господарства)        

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

22.03   Агротехсервіс                                               2832                          

26.03                                      2832                                      

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

19.01   Комбікормовий завод                                  5400                                      

21.01                                                  5400                          

                                                                                             

            і т. ін.                                                                        

                                                                                             

            Всього                        14000  21418  18540  2670    13792 

 

"1

a *■ н

*■

10

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

виробництва. Розраховану таким чином суму доходу зменшують на суму витрат за рахунок доходу (гр. 20 Журналу). До останніх відносять:

—        збитки від операцій минулих років, виявлені в поточному році;

—        вартість товарно-матеріальних цінностей і продукції, ви-користаних на утримання сім’ї фермера (особисте споживання);

—        витрати на благодійні цілі;

—        сплачені податки за рахунок доходу.

Визначену суму чистого доходу розподіляють між членами фермерського господарства пропорційно трудовому внеску кож-ного з них і використовують для визначення заробітку, утри-мань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законо-давством.

За бажанням ( при потребі) на підставі даних Журналу, інвен-таризаційних описів та відомостей аналітичного обліку склада-ють заключний баланс, за яким визначають майновий та фінан-совий стан господарства.

Схематично організацію обліку в СФГ за спрощеною фор-мою можна відобразити таким чином (рис. 2.3).

Первинні документи

 

Інвентаризаційні описи основних засобів, запасів і розрахунків

 

Журнал реєстрації

господарських

операцій

 

Відомості <■ ->| аналітичного обліку

.,•*■

 

 

 

Баланс

 

*•■■

 

Рис. 2.3. Схема організації обліку в СФГ за спрощеною формою