Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Фінансовий облік у підприємствах виробничої сфери в Ук-раїні регламентується загальнодержавними законодавчими акта-ми, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але більшість з цих нормативних актів є досить загальними і потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних ре-комендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галу-зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив-чення особливостей обліку в окремих галузях економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту.

У навчальному посібнику розглянуто особливості відобра-ження в обліку специфічних господарських операцій, характер-них для деяких галузей економічної діяльності: будівництва, сільського господарства, автомобільного та залізничного транс-порту, торгівлі і громадського харчування, житлово-комунально-го господарства, страхових організацій, закладів грального бізне-су, ломбардних операцій тощо. При цьому враховано зміни, опуб-ліковані в загальнодержавних та галузевих нормативних доку-ментах і методичних рекомендаціях станом на 1 вересня 2007 р., а також практику ведення обліку в таких підприємствах: особли-вості побудови робочих планів рахунків, використання субра-хунків другого і третього порядку, застосування галузевих пер-винних документів та облікових регістрів, методики обліку ос-новних засобів та виробничих запасів, визнання доходів і витрат основної діяльності, визначення фінансових результатів та їх відображення у системі бухгалтерських проводок.

 

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підго-товки «Облік і аудит» і вже засвоїли основи теорії бухгалтерсько-го обліку, фінансового обліку у підприємствах виробничої сфе-ри, податкової системи України (або податкового обліку), об-ліку в бюджетних установах, на підприємствах малого бізнесу, які викладаються в рамках окремих навчальних дисциплін. Тому в навчальному посібнику «Бухгалтерський облік у галузях еконо-міки» розглядаються лише ті положення, які не висвітлюються у названих навчальних курсах.

У посібнику (за невеликим винятком) не наводяться зразки типових форм первинних документів та облікових регістрів, які є загальноприйнятими для всіх підприємств відповідної галузі і затверджені в установленому порядку.

У той же час для підвищення наочності та полегшення сприй-няття специфічної інформації теоретичні положення у навчаль-ному посібнику ілюстровано значною кількістю рисунків, на яких схематично показано взаємозв’язок окремих показників, мето-дику їх визначення, склад і будову рахунків, порядок відобра-ження окремих операцій в первинних документах та облікових регістрах тощо. У кожній темі (главі) наведено приклади бухгал-терських проводок з обліку специфічних господарських операцій, що може бути корисним не лише студентам, а й практикуючим бухгалтерам підприємств відповідних галузей економічної діяль-ності. До кожної теми наводиться список спеціальної літератури та питання для самоконтролю засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено до видання у Дніпро-петровському університеті економіки та права і присвячено 15-річчю його заснування.

Автор вдячний за всі зауваження та побажання стосовно змісту і оформлення навчального посібника «Бухгалтерський облік у галузях економіки».