Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.12. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.12. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

Законодавчою базою для розвитку фермерства в Україні стали Закони України «Про селянське (фермерське) господарство»,

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

«Про фіксований сільськогосподарський податок», «Про оренду землі», Земельний кодекс України, постанова КМУ «Про додат-кові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних госпо-дарств громадян і селянських (фермерських) господарств» та ін.

Організаційно-економічні основи такого господарства грун-туються на приватній власності на засоби виробництва і одержа-ну продукцію. Для ведення господарства фермерам надають зе-мельні ділянки:

а)         належна їм частка (пай) — у приватну власність безкош-

товно;

б)         до 50 га сільськогосподарських угідь і 100 га усіх земель

(у труднодоступних районах до 100 га ріллі) — у довгострокове

користування безкоштовно або у власність за плату;

в)         решту до оптимальних розмірів (300 — 400 га) — за раху-

нок кооперування або оренди.

Бухгалтерський облік у фермерському господарстві веде го-лова господарства ( власник) або за його дорученням один з членів сім’ї чи на договірних засадах фахівець (на правах приватного підприємця) або спеціалізована фірма.

Після реєстрації селянського (фермерського) господарства (СФГ) фермер складає опис майна, яке становить його власність. В описі зазначають вартість об’єктів основних засобів, оцінених згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», наявність то-варно-матеріальних цінностей, молодняка тварин, птиці, сільсько-господарської продукції та інших запасів, оцінених відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». На підставі даних опису майна та з урахуванням наявних гро-шових коштів і стану розрахунків з дебіторами і кредиторами складають вступний баланс (господарства, що планують вико-ристовувати просту форму обліку, вступний баланс можуть не складати).

Бухгалтерський облік у СФГ ведеться безперервно з дати його реєстрації до припинення діяльності (ліквідації). Підста-вою для відображення в обліку господарських операцій є пер-винні документи, складені відповідно до діючих вимог. Бухгал-терський облік у СФГ може вестися за однією з таких форм:

—        проста форма обліку (без використання подвійного запи-су) може застосовуватись господарствами, в яких працюють влас-ник (голова) та члени його родини ( без залучення найманих пра-цівників);

—        спрощена форма обліку пропонується для застосування СФГ із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний