Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.9. Облік витрат на утримання : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.9. Облік витрат на утримання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

і експлуатацію машинно-тракторного

парку

До складу машинно-тракторного парку сільськогосподарсь-ких підприємств відносять трактори, комбайни, причіпні та навісні сільськогосподарські машини і знаряддя для обробітку грунту, догляду за посівами, збирання врожаю, виконання транс-портних робіт і т. ін. Складовою машинно-тракторного парку є також машинні двори, гаражі, навіси, майданчики для зберіган-ня техніки та інші основні засоби відповідного призначення. У великих та середніх господарствах усі ці засоби організаційно зосереджені в окремих виробничих підрозділах, які виконують досить значний обсяг польових і транспортних робіт, що зумов-лює необхідність належної організації обліку і контролю як за витрачанням ресурсів, так і за ефективністю використання ма-шин і механізмів. Згідно з діючою «Інструкцією про застосуван-ня Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

в’язань і господарських операцій підприємств і організацій», зат-вердженою наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291, облік витрат на утримання та експлуатацію машин і механізмів ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Але зазначена методи-ка обліку може бути ефективною лише у малих сільськогоспо-дарських підприємствах, де ця техніка зосереджена у невеликій кількості, організаційно розпорошена, а облік витрат на її вико-ристання не може бути органічно відокремленим від інших тех-нологічних операцій відповідної галузі. У великих і середніх підприємствах з цією метою доцільно використовувати окремий субрахунок 235 «Витрати на утримання машин і обладнання», до якого відкривати субрахунки другого порядку:

2351    «Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку»;

2352    «Утримання і експлуатація комбайнів та інших само-хідних машин».

На цих субрахунках доцільно накопичувати лише ті витра-ти, які неможливо при їх здійсненні прямо віднести на конк-ретні об’єкти обліку витрат (амортизація техніки, споруд і об-ладнання, витрати на їх ремонт, загальновиробничі витрати ма-шинно-тракторного парку і т. ін.). Ті ж витрати, які організацій-но можна ідентифікувати з конкретним об’єктом обліку витрат або об’єктом обчислення собівартості, обліковують у складі пря-мих виробничих витрат таких галузей, культур, груп тварин тощо. До таких витрат відносять витрати на пальне, оплату праці трак-тористів-машиністів та нарахування на соціальні заходи.

Основним первинним документом для обліку роботи трак-торів, комбайнів та інших самохідних машин на польових робо-тах є «Обліковий лист тракториста-машиніста» (с.-г. об., ф. № 67), а на транспортних роботах тракторів — «Дорожній лист трак-тора» (с.-г. об., ф. № 68). Облік у тракторній бригаді веде обліко-вець-заправник або сам бригадир.

Обліковий лист тракториста-машиніста розрахований на 15 днів. Виписують його окремо на кожного тракториста. До нього кожен день записують кількість та якість виконаної роботи, вит-рати пального, заробіток тракториста, кількість виконаних маши-но-змін, обсяг виконаної роботи в умовному еталонному обчис-ленні. Облікові листи підписують тракторист, бригадир, агроном. На їх підставі у бухгалтерії складають «Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку» (с.-г. об., ф. № 37а) та «Журнал обліку робіт і затрат» (с.-г. об., ф. № 37).

При автоматизації обліку відповідні дані накопичують у ма-шинограмах «Особовий рахунок тракториста-машиніста» та «Відомість експлуатаційних показників роботи тракторів».

 

 

 

 

Марка трактора         Коефіцієнт

перерахунку

фізичних тракторів

в еталонні      Виробіток в

умовних еталонних

гектарах за зміну

(7 год) Витрати пального

на умовний

еталонний гектар,

кг

Т-130  1,76     12,3     11,1

Т-150  1,65     11,6     14,1

ДТ-75 1,03     7,2       12,9

Т-74    1,00     7,0       10,6

К-701М          3,00     21,0     14,8

МТЗ-80          0,70     4,9       17,7

Т-40    0,48     3,4       10,2

«Джон Дір»    2,53     17,71   11,4

і т. ін.                         

Умовні еталонні гектари використовують для оцінки ефек-тивності роботи тракторів та розподілу витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку.

Облік витрат на роботи тракторів на сільськогосподарських і транспортних операціях ведуть на одному аналітичному рахунку у складі субрахунка 2351 за такими статтями: матеріальні витрати (паливо на транспортні роботи, запасні частини, будівельні мате-ріали, малоцінні та швидкозношувані предмети); оплата праці з нарахуваннями на соціальні заходи ( крім оплати праці трактористів-машиністів за роботи у рослинництві); амортизація; інші витрати.

Протягом звітного періоду на кредиті субрахунка 2351 відоб-ражають тільки планову собівартість фактично виконаних транс-портних робіт тракторів (у тонно-кілометрах і еталонних гекта-рах), списують їх на споживачів послуг (дебет рахунків 15, 20, 21, 22, 23 , 91, 92 та ін.). У кінці року дебетове сальдо субрахунка 2351 розподіляють пропорційно загальній кількості виконаних робіт в умовних еталонних гектарах між окремими культурами (групами культур) і транспортними роботами тракторів та дос-писують їх на відповідні рахунки.

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

Витрати на утримання і експлуатацію комбайнів та інших самохідних машин обліковують на субрахунку 2352 за тими ж статтями, що й витрати на роботу тракторів. При значній кількості та великій різноманітності таких механізмів для обліку витрат з кожного їх виду відкривають окремий аналітичний рахунок: вит-рати на експлуатацію зернових комбайнів, кукурудзозбиральних, бурякозбиральних комбайнів і т. ін.

На кредиті субрахунка 2352 протягом року не роблять жод-них записів, а в кінці року всі витрати списують за окремими статтями на відповідні культури пропорційно до зібраної площі. При цьому дебетують субрахунок 231 і кредитують субрахунок 2352.

Аналітичний облік витрат на субрахунку 235 ведуть у «Ви-робничому звіті» (ф. № 10-3б с.-г.). При цьому для кожного ана-літичного рахунку складають окремий примірник звіту. Витрати у звіті обліковують за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі статей витрат, а у другій частині цього звіту таким же чином відображають обсяги і вартість виконаних робіт ( нада-них послуг). Підсумки звітів щомісяця переносять у «Зведену відомість до журналу-ордеру № 10.3 с.-г.» (ф. № 10.3д с.-г.), а підсумки останньої — до журналу-ордеру № 10.3 с.-г.