Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8.3. Облік витрат : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.8.3. Облік витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

енергетичних виробництв (господарств)

та водопостачання

До енергетичних виробництв (господарств) у сільськогос-подарських підприємствах відносять електро-, тепло- і газопос-тачання та роботу холодильного обладнання. Витрати на ці ви-робництва обліковують на субрахунку 2343, а витрати на водо-постачання — на субрахунку 2344. На цих субрахунках облікову-ють витрати на об’єкти, що мають загальногосподарське значен-ня або ж обслуговують декілька підрозділів, галузей, видів діяль-ності. Витрати ж на ті виробництва, що обслуговують окремі конкретні виробничі об’єкти (наприклад, охолодження молока

 

на фермі, опалення приміщення контори, водопостачання літньо-го табору ВРХ тощо) відносять до прямих витрат відповідної га-лузі або виду діяльності. Це ж стосується і електрогенераторів, змонтованих на окремих робочих машинах і механізмах (зварю-вальних, доїльних, стригальних тощо), артезіанських скважин, що забезпечують водою окремі ферми, літні табори або групи тварин.

До витрат енергетичних виробництв відносять витрати, по-в’язані з обслуговуванням, експлуатацією і ремонтом енергетич-ного господарства, а також вартість одержаних зі сторони води, електроенергії, газу, тепла тощо і їх транспортування до спожи-вачів (утримання і ремонт внутрішньогосподарських електроме-реж, водогонів, паропроводів, насосних станцій і т. ін.). Облік витрат ведуть на окремих аналітичних рахунках по кожному виду виробництв за такими статтями: паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, ро-боти і послуги, енергія, оплата праці, нарахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Обєктом калькуляції у цих виробництвах є кількість енергії, холоду, пару, води, стислого повітря у відповідних натуральних одиницях виміру, відпущених окремим споживачам ( внутрішнім або зовнішнім) за показаннями відповідних лічильників. При цьому не враховуються втрати енергії та води при їх транспорту-ванні (у передавальній мережі) та на власні потреби відповідно-го виробництва. За відсутності спеціальних лічильників кількість використаної енергії та води визначають розрахунково, виходя-чи з потужності та тривалості роботи агрегатів, площі споруд, тривалості використання та об’єму холодильників тощо. Обсяги наданих послуг визначають щомісяця на підставі звітів завідую-чих відповідним господарством: «Звіту про використання елект-роенергії» (с.-г. об., ф. № 127), «Звіту по складу-холодильнику» (с.-г. об., ф. № 111), «Звіту про витрачання газу» (довільної фор-ми) і т. ін.

Калькуляційними одиницями в енергетичних господарствах є: з електропостачання — 10 кВт-год електроенергії, з теплопо-стачання — 1 Гкал теплоенергії, з газопостачання — 1 м3 газу (природного) або 1 кг газу ( скрапленого), з холодильного облад-нання — один центнеро-день зберігання продукції (сировини) у холодильниках, з водопостачання — 1 м3 води. Собівартість каль-куляційної одиниці перелічених послуг визначають ділен-ням загальної суми витрат, віднесених на відповідне господар-ство, на кількість наданих цим господарством послуг окремим споживачам.

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

Витрати на енергетичні виробництва (господарства) та во-допостачання щомісяця списують із субрахунків 2343 та 2344 на рахунки обліку витрат відповідних споживачів послуг пропор-ційно кількості наданих послуг за їх фактичною собівартістю. Субрахунки 2343 «Енергетичні виробництва (господарства)» та 2344 «Водопостачання» при цьому закриваються.