Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8.2. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.8.2. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Витрати на утримання і експлуатацію вантажного авто-транспорту сільськогосподарські підприємства обліковують на субрахунку 2342 «Автомобільний транспорт».Основним первин-ним документом обліку роботи вантажного автомобіля є «Подо-рожній лист вантажного автомобіля» (т.ф. № 2). За даними по-дорожніх листів по кожному автомобілю і водію складають « На-копичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспор-ту» (с.-г. об., ф. № 38), до якої заносять дані про кількість годин роботи водія, суму нарахованої зарплати, витрати нафтопродуктів, обсяг виконаних робіт (у машино-днях, тоннах перевезених ван-тажів і тонно-кілометрах виконаних робіт).

Витрати на утримання автотранспорту списують в дебет суб-рахунка 2342 на підставі різних видаткових документів: наклад-них, лімітно-забірних карт, нарядів на відрядну роботу тощо. Облік витрат ведуть за такими статтями: паливо, малоцінні та швидкоз-ношувані предмети, витрати на оплату праці, нарахування на со-ціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Протягом звітного періоду послуги автотранспорту спису-ють на підставі «Накопичувальної відомості обліку роботи ван-тажного автотранспорту» і відносять на об’єкти обліку витрат (дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94, 99 та ін.) з кредита субрахунка 2342. На кредиті цього субрахунка, крім вартості виконаних робіт, відображають вартість відпрацьованого мастила, спрацьованої автогуми та запасних частин, металобрухту (за цінами можливо-го використання або реалізації), отриманих при ремонті та те-хобслуговуванні автомобілів, а також вирахуванням із зарплати з водіїв за перевитрати нафтопродуктів. Ці суми зараховують на зменшення собівартості виконаних робіт.

При автоматизації обліку показники використання вантаж-них автомобілів відображають у машинограмах « Відомість експ-луатаційних показників роботи вантажних автомобілів» (окремо за гаражними номерами і марками автомобілів та за табельними номерами водіїв).

По вантажному автотранспорту обчислюють собівартість 10 ткм вантажних перевезень та одного машино-дня роботи спе-

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

ціальних автомобілів і роботи автомобілів на перевезенні людей. Калькуляційні розрахунки починають з визначення собівартості одного машино-дня роботи автомобілів. Для цього загальну суму витрат на утримання і використання автомобілів (у тому числі й спеціальних) за мінусом сум, віднесених на зменшення витрат (спрацьованих мастил та ін.), ділять на загальну кількість відпра-цьованих машино-днів (крім днів на роботах із самообслугову-вання). Визначену таким чином собівартість одного машино-дня помножують на кількість машино-днів роботи спеціальних ав-томобілів та автомобілів з погодинною оплатою (на перевезенні людей, чергуванні тощо) та визначають загальну суму витрат на такі роботи, яку списують на відповідні рахунки споживачів по-слуг.

Для визначення собівартості одиниці роботи автомобілів на вантажних перевезеннях із загальної суми витрат по автотранс-порту виключають витрати на роботи спеціальних автомобілів та автомобілів на перевезенні людей і одержану суму ділять на кількість тонно-кілометрів, виконаних автомобілями на переве-зенні вантажів.

Витрати на утримання і використання автомобілів розподі-ляють і відносять на користувачів пропорційно кількості спожи-тих послуг у машино-днях або тонно-кілометрах, оцінених за фактичною собівартістю одиниці вимірювання цих послуг. При цьому дебетують рахунки обліку витрат споживачів послуг (15, 20, 23, 90, 91, 92, 93 та ін.) і кредитують субрахунок 2342. Такі розрахунки та списання рекомендується виконувати щомісяця, після чого субрахунок 2342 «Автомобільний транспорт» закри-вається.