Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2bf37973418fc3abf8948c61e3cea3b6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Облік витрат з формування : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

2.6. Облік витрат з формування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

основного стада, закладання

і вирощування багаторічних насаджень

Витрати на формування основного стада і вирощування ба-гаторічних насаджень становлять особливу групу капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств. Формування ос-новного стада може здійснюватися як за рахунок придбання про-дуктивної і робочої худоби, так і за рахунок переведення в ос-новне стадо молодняка тварин, вирощеного у своєму господарстві. Придбання тварин для поповнення основного стада оформля-ють супровідними документами постачальника: товарно-транс-портними накладними, рахунками-фактурами, актами закупівлі тварин тощо. Оцінюють таких тварин за вартістю придбання відповідно до вимог П(С)БО 7. Для переведення в основне стадо молодняка тварин, вирощеного у власному господарстві, скла-дають « Відомість зважування тварин» (с.-г. об., ф. № 98) та « Акт на переведення тварин з групи в групу» (с.-г. об., ф. № 97). Влас-ний молодняк при переведенні в основне стадо оцінюють за спра-ведливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці про-дажу, яка була визначена на останню дату балансу і за якою його відображено в обліку на дату переведення в основне стадо.

Облік витрат на формування основного стада ведуть на суб-рахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологіч-них активів» синтетичного рахунка 15 «Капітальні інвестиції», застосовуючи такі бухгалтерські проведення (табл. 2.4).

Аналітичний облік витрат на формування основного стада ведуть безпосередньо у журналі-ордері № 13 с.-г. окремо за ви-дами тварин та джерелами їх надходження.

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

Таблиця 2.4

Відображення в обліку операцій з формування основного стада

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Придбано дорослих тварин у постачальників для формування основного стада: – на купівельну вартість без ПДВ – на суму ПДВ    155 641           631 631

2          Відображено послуги власного автотранспорту з перевезення тварин, куплених для формування основного стада        155      2342

3          Нарахована оплата праці (з нарахуваннями) за доставку тварин, куплених для поповнення основного стада   155      661, 65

4          Відображено витрати на відрядження працівників, пов’язані з придбанням тварин для основного стада            155      372

5          Переведено в основне стадо молодняк тварин, вирощений у власному господарстві           155      212

6          Оприбутковано у складі основного стада тварин, куплених зі сторони та вирощених у власному господарстві  163      155

Дорослих продуктивних тварин основного стада облікову-ють на субрахунку 163 (164) «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою (первісною) варті-стю» синтетичного рахунка 16 «Довгострокові біологічні акти-ви». Ті ж дорослі тварини, які не призначені для використання у сільськогосподарському виробництві, обліковуються на субрахун-ку 107 «Тварини» синтетичного рахунка 10 «Основні засоби». Аналітичний облік дорослих тварин ведуть за їх видами та гос-подарським призначенням (корови, бугаї-плідники, воли робочі, свиноматки, кнури-плідники, кобили племінні, кобили робочі, жеребці племінні, мерини тощо) в окремій відомості до журна-лу-ордеру № 13 с.-г. та у картках інвентарного обліку.

Закладання і вирощування багаторічних насаджень є скла-довою галузі рослинництва, тому аналітичний облік цих витрат ведуть у розрізі окремих видів насаджень (сади плодові, ягідни-ки, виноградники, хмільники, полезахисні лісові смуги тощо) у «Виробничому звіті» ф. № 10.3а с.-г. за тими ж статтями, що й у

 

рослинництві, із зазначенням дати закладання та місцезнаход-ження.

Облік витрат із закладання та вирощування багаторічних насаджень обліковують на субрахунку 155 «Придбання (вирощу-вання) довгострокових біологічних активів» до синтетичного ра-хунка 15 «Капітальні інвестиції», на якому накопичують витрати протягом звітного періоду, після чого їх списують на субрахунок 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за пер-вісною вартістю». При досягненні багаторічними насадженнями експлуатаційного віку спеціальна комісія, призначена керівни-ком господарства, оглядає їх та складає « Акт на приймання бага-торічних насаджень і передачу їх в експлуатацію» (с.-г. об., ф. № 54) або «Акт приймання в експлуатацію захисних лісонасаджень» (с.-г. об., ф. № 54а). На підставі цих документів у бухгалтерії багаторічні насадження зараховують до складу діючих (викорис-товуваних за призначенням) і переносять їх вартість на субраху-нок 161 (162) «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою (первісною) вартістю». Багаторічні насадження, не призначені для використання у сільськогоспо-дарському виробництві, обліковують на субрахунку 108 «Бага-торічні насадження» синтетичного рахунка 10 «Основні засоби». Після закінчення терміну корисного використання для списан-ня з балансу даного виду активів складають «Акт на списання багаторічних насаджень» (с.-г. об., ф. № 58).

Господарські операції із закладання і вирощування багато-річних насаджень відображають в обліку такими бухгалтерськи-ми проводками (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Відображення в обліку операцій із закладання і вирощування багаторічних насаджень

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Списано вартість посадкового матеріалу, витраченого на закладання багаторічних насаджень      155            208

2          Нарахована оплата праці за роботи із закладання і вирощування багаторічних насаджень з нарахуваннями на соціальні заходи           155      661, 65

3          Списано вартість палива та інших матеріальних цінностей, витрачених на вирощування багаторічних насаджень      155      20, 22

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

Продовження табл. 2.5

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет   Кредит

4          Списано вартість послуг допоміжних виробництв із закладання і вирощування багаторічних насаджень            155      234

5          Оприбутковано продукцію від молодих насаджень до передачі їх в експлуатацію     271      155

6          Списано витрати із закладання і вирощування багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення  165,166           155

7          Переведено багаторічні насадження до складу (дорослих) експлуатованих     161,162           165,166

Протягом терміну корисного використання витрати по до-гляду та утриманню багаторічних насаджень обліковують у складі витрат рослинництва. На багаторічні насадження, які оцінені за первісною вартістю, в період їх експлуатації нараховують амор-тизацію за одним з методів, рекомендованих П(С)БО 7 «Основні засоби».

Аналітичний облік багаторічних насаджень ведуть у спе-ціальній «Інвентарній картці обліку основних засобів (для бага-торічних насаджень)» (с.-г. об., ф. № 29). Періодично проводять інвентаризацію багаторічних насаджень, результати якої оформ-ляють « Інветаризаційним описом багаторічних насаджень» (с.-г. об., ф. № 163).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_2bf37973418fc3abf8948c61e3cea3b6, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0