2.2. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

Загрузка...

У сільському господарстві діють підприємства різних орга-нізаційно-правових форм: акціонерні товариства ( відкриті і зак-риті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні сільськогос-подарські товариства, фермерські господарства, підсобні госпо-дарства промислових підприємств, навчально-дослідні господар-ства наукових та навчальних закладів, інші державні підприєм-ства. Порядок формування і використання власного капіталу таких підприємств регулюється різними нормативними актами, окремі з яких є документами загальної дії, а деякі мають галузеве сільськогосподарське призначення.

Для господарств окремих нормативно-правових форм зако-нодавчо встановлені мінімальні розміри статутного капіталу ( фон-ду). Так, згідно із Законом України «Про господарські товари-ства» від 19.09.91 р. №1576 мінімальний розмір статутного фонду передбачено для:

 

Таблиця 2.2 Перелік регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для сільськогосподарських підприємств

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

1 с.-г.  Журнал-ордер та відомість  30 «Каса»

2 с.-г.  Журнал-ордер та відомість  31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти»

3 с.-г.  Журнал-ордер та відомість  14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 35 «Поточні фінансові інвестиції»

4 с.-г.  Журнал-ордер           50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики»

6 с.-г.  Журнал-ордер та відомість аналітичного обліку   63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

6.1 с.-г.           Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками і підрядчиками   63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

7 с.-г.  Журнал-ордер           372 «Розрахунки з підзвітними особами»

8 с.-г.  Журнал-ордер та відомість аналітичного обліку   18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» (субрахунки 181 - 183) 34 «Короткострокові векселі одержані»

37        «Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунка 372)

38        «Резерв сумнівних боргів»

51        «Довгострокові векселі видані»

52        «Довгострокові зобов'язання за облігаціями»

53        «Довгострокові зобов'язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов'язання»

 

Продовження набл. 2.2  *

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

                        61        «Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями»

62        «Короткострокові векселі видані»

64        «Розрахунки за податками й платежами»

65        «Розрахунки за страхуванням»

67        «Розрахунки з учасниками»

68        «Розрахунки за іншими операціями»

69        «Доходи майбутніх періодів»

8а с.-г.            Відомість аналітичного обліку за рахунком 64      64 «Розрахунки за податками й платежами»

86 с.-г.            Відомість аналітичного обліку розрахунків з мешканцями квартир та гуртожитків     377 «Розрахунки з різними дебіторами»

8в с.-г.            Відомість аналітичного обліку розрахунків з батьками за утримання їх дітей у дитячих установах            377 «Розрахунки з різними дебіторами»

9 с.-г.  Журнал-ордер та відомість  21 «Поточні біологічні активи»

9а с.-г.            Оборотна відомість аналітичного обліку   21 «Поточні біологічні активи»

10.1 с.-г.         Журнал-ордер та відомість  20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

 

Продовження набл. 2.2

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

                        26        «Готова продукція»

27        «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28        «Товари»

10.2 с.-г.         Журнал-ордер           13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (субрахунок471)

65        «Розрахунки за страхуванням» (субрахунки 651 - 653, 656)

66        «Розрахунки з оплати праці»

10.2.1 с.-г.      Зведена відомість нарахування і розподілу оплати праці та відраху-вань від неї за об'єктами обліку  471 «Забезпечення виплат відпусток»

65        «Розрахунки за страхуванням» (субрахунки 651 - 653, 656)

66        «Розрахунки з оплати праці»

10.2.2 с.-г.      Книга обліку розрахунків з депонентами  662 «Розрахунки з депонентами»

10.2.3 с.-г.      Зведена відомість за розрахунками з робітниками і службовцями         661 «Розрахунки з оплати праці»

10.2.4 с.-г.      Відомість аналітичного обліку за рахунком 65      65 «Розрахунки за страхуванням»

10.2.5 с.-г.      Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року  13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

 

•U

 

Продовження набл. 2.2

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

10.2.6 с.-г.      Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули           13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.2.7 с.-г.      Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів          13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.2.8 с.-г.      Розрахунок нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством        13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

10.3 с.-г.         Журнал-ордер           23        «Виробництво»

24        «Брак у виробництві»

39 «Витрати майбутніх періодів»

91        «Загальновиробничі витрати»

92        «Адміністративні витрати»

93        «Витрати на збут»

10.3а с.-г.       Виробничий звіт       Основне виробництво

10.36 с.-г.       Виробничий звіт       Інші виробництва

ІО.Звс.-г.        Виробничий звіт       Загальновиробничі витрати

10.3г с.-г.       Виробничий звіт       Адміністративні витрати

ІО.Здс.-г.        Зведена відомість до журналу-ордеру №10.3 с.-г.            23        «Виробництво»

24        «Брак у виробництві»

39 «Витрати майбутніх періодів» 91 «Загальновиробничі витрати»

 

Продовження набл. 2.2

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

ІО.Зе с.-г.       Оборотна відомість  Рахунки витрат на виробництво

11с.-г. Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків 71-75        36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

70        «Доход від реалізації»

71        «Інший операційний доход»

72        «Доход від участі в капіталі»

73        «Інші фінансові доходи»

74        «Інші доходи»

75        «Надзвичайні доходи»

79 «Фінансові результати»

11.1 с.-г.         Реєстр документів з реалізації готової продукції за Гї собівартіс-тю (безготівкові розрахунки)            701 «Доход від реалізації готової продукції»

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

11.2 с.-г.         Реєстр документів з реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)   702      «Доход від реалізації товарів»

703      «Доход від реалізації робіт і послуг»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

902      «Собівартість реалізованих товарів»

903      «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

11.3 с.-г.         Реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)       701      «Доход від реалізації готової продукції»

702      «Доход від реалізації товарів»

703      «Доход від реалізації робіт і послуг»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

 

Продовження набл. 2.2

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

11.3ас.-г.        Реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за обліковими цінами)           901      «Собівартість реалізованої готової продукції»

902      «Собівартість реалізованих товарів»

903      «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

11.4 с.-г.         Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг            90 «Собівартість реалізації»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

70 «Доходи від реалізації»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

11.5 с.-г.         Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг     90 «Собівартість реалізації»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

70 «Доходи від реалізації»

712 «Доход від реалізації інших оборотних активів»

11.6 с.-г.         Оборотна відомість  Рахунки обліку реалізації

11.7 с.-г.         Відомість обліку продажу шляхом взаємних розрахунків

11.8 с.-г.         Відомість аналітичного обліку за рахунком 36      36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

12 с.-г.            Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків       40        «Статутний капітал»

41        «Пайовий капітал»

42        «Додатковий капітал»

43        «Резервний капітал»

44        «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

45        «Вилучений капітал»

 

Закінчення набл. 2.2

 

№ форми        Назва регістрів синтетичного та аналітичного обліку      Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

                        46        «Неоплачений капітал»

47        «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (субрахунки

472 - 474)

48        «Цільове фінансування і цільові надходження»

13 с.-г.            Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків       10        «Основні засоби»

11        «Інші необоротні матеріальні активи»

12        «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

184 «Інші необоротні активи»

15с.-г. Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків       17 «Відстрочені податкові активи»

54 «Відстрочені податкові зобов'язання»

94        «Інші витрати операційної діяльності»

95        «Фінансові витрати»

96        «Втрати від участі в капіталі»

97        «Інші витрати»

98        «Податок на прибуток»

99        «Надзвичайні витрати»

 

а)         акціонерних товариств (АТ) — 1250 мінімальних заробіт-

них плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що

діє на момент створення підприємства;

б)         товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і това-

риств з додатковою відповідальністю (ТДВ) — 100 мінімальних

заробітних плат на момент створення товариства.

Для інших видів товариств та приватних підприємців мінімаль-ний розмір статутного капіталу (фонду) законом не передбаче-ний. Розмір статутного капіталу державних сільськогосподарсь-ких підприємств встановлює вищий орган управління за підпо-рядкуванням (орган, за рішенням якого створено підприємство).

До статутного капіталу можна внести кошти, рухоме і неру-хоме майно, права користування майном, землею, водою та інши-ми природними ресурсами, майнові права та об’єкти інтелекту-альної власності, цінні папери. У той же час законодавством за-боронено вносити до статутного капіталу: бюджетні кошти; кош-ти, отримані в кредит; земельні ділянки, призначені для ведення селянського (фермерського) господарства; особисті немайнові права інтелектуальної власності; майно, обмежене для обігу на території України; векселі, облігації власної емісії (тільки для господарських товариств).

Для новостворюваних АТ, ТОВ, ТДВ встановлено особли-вий порядок формування статутного капіталу. Так, до моменту державної реєстрації кожен учасник ТОВ або ТДВ зобов’язаний внести до статутного капіталу не менше 50% суми свого внеску, а частину, що залишилася, — протягом першого року діяльності товариства. Якщо учасник ТОВ ( ТДВ) не виконає свого зобов’я-зання з повної сплати внеску протягом встановленого терміну, то за весь час прострочення він сплачує штраф у розмірі 10% річних від недовнесеної суми, якщо інше не передбачено стату-том. В окремих випадках товариство може прийняти рішення про зменшення статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни у статуті або прийняти рішення про ліквідацію товариства (якщо не виконується вимога про мінімальний розмір статутно-го капіталу).

Особам, що підписалися на акції АТ, до дня скликання уста-новчих зборів необхідно внести ( з урахуванням попереднього вне-ску під час підписки) не менше 30% (для ВАТ) або 50% (для ЗАТ) номінальної вартості акцій і не пізніше року після державної реєст-рації АТ сплатити повну вартість акцій. У разі прострочення плате-жу акціонер також сплачує штраф у розмірі 10% річних від суми простроченого платежу, якщо інше не передбачено статутом.

 

Облік у сільськогосподарських підприємствах

У командитному товаристві (КТ) тільки кожний вкладник зобов’язаний до моменту державної реєстрації внести не менше 25% свого внеску. Повних учасників командитного товариства це не стосується.

Для приватних підприємств такої процедури взагалі не пе-редбачено. Зафіксований у статуті розмір капіталу сплачують повністю до моменту державної реєстрації підприємства. Мінімальний розмір статутного капіталу для таких підприємств не встановлено, а при необхідності його завжди можна збільши-ти після внесення відповідних змін до статуту. Такий же поря-док формування статутного капіталу ( до моменту держреєстрації) встановлено для державних та комунальних підприємств.

Порядок відображення в обліку операцій з формування та руху статутного капіталу сільськогосподарських підприємств рег-ламентується загальнодержавними нормативними актами і нія-ких галузевих особливостей не має. Формування статутного ка-піталу після державної реєстрації товариства на всю суму, яка зазначена у статуті, відображають записом:

Д-т рах. 46 — К-т рах. 40.

Аналітичний облік несплаченого капіталу ведуть за видами розміщених неоплачених акцій (для АТ) та по кожному заснов-нику (учаснику) інших товариств. Оприбуткування активів, от-риманих в рахунок внесків до статутного капіталу товариства та на оплату акцій, відображають записом:

Д-т рах. обліку отриманих активів (30, 31, 20, 22, 10, 12 та ін.) —

К-т рах. 46.

Облік власного капіталу в сільськогосподарських коопера-тивах здійснюють відповідно до Закону України «Про сільсько-господарську кооперацію», згідно з яким у сільськогосподарсь-ких кооперативах створюють неподільний та пайовий капітал. Останній формується за рахунок пайових внесків членів коопе-ративу і складається з обов’язкового та додаткового паю. Розмі-ри обов’язкового пайового внеску встановлюють в рівних част-ках і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу у його господарській діяльності. Розмір і обов’язковість формування додаткового паю законодавством не регламентується. Порядок формування і розміри неподільного капіталу визначаються ста-тутом. Його створюють за рахунок вступних внесків членів коо-перативу у розмірах, визначених статутом, та майна кооперативу (окрім землі). Пайові внески членів кооперативу до неподільно-го капіталу не відносять і в обліку відображаються окремо.

 

48