Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Бухгалтерський облік у гральних закладах : Бухгалтерський облік у галузях економіки : Бібліотека для студентів

10.2. Бухгалтерський облік у гральних закладах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Організація обліку у сфері грального бізнесу має ряд особ-ливостей, зумовлених специфікою такого виду діяльності:

1)         неможливість визначення собівартості конкретного виду послуги, що надається;

2)         велика кількість супутніх послуг;

3)         великі обсяги готівкових розрахунків і необхідність зас-тосування РРО;

4)         велика кількість цінностей, які належать до бланків суво-рого обліку, що зумовлює значний обсяг відображення активів на позабалансових рахунках;

5)         висока вартість ліцензій і патентів, низький рівень прямих матеріальних витрат, відсутність загальновиробничих витрат;

6)         відмінності у визначенні фінансового результату і в опо-даткуванні гральних закладів різного типу: в одних результат гри визначається протягом одного дня (казино), а в інших — через певний проміжок часу (букмекерські контори);

7)         неможливість застосування спрощеної системи оподат-кування, обліку і звітності;

 

 

 

10.2.1. Облік доходів і витрат у казино

Відповідно до Порядку обліку доходів фізичних осіб у граль-них закладах оператором-касиром ведеться « Журнал персоніфі-кації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів» (табл. 10.1).

Цей журнал повинен бути пронумерований, прошнурова-ний, завірений підписом керівника державної податкової адмі-ністрації (інспекції), скріплений гербовою печаткою і зареєстро-ваний у відповідному податковому органі з присвоєнням реєст-раційного номера.

Фізична особа при вході до грального закладу зобов’язана пред’явити паспорт, а службова особа грального закладу — вне-сти в журнал відповідні дані. За невиконання цих вимог до граль-ного закладу може бути застосовано штраф у розмірі до 1000 МНДГ (17000 грн), а до посадових осіб таких закладів — штраф від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1700 грн).

Придбання фізичною особою фішок, жетонів, отримання інших документів, які засвідчують прийняття ставок для участі в азартній грі, відбувається через відповідним чином зареєстрова-ний РРО. При цьому видаються чеки, які фізична особа-ігрок повинна зберігати до закінчення його участі в азартних іграх. Після закінчення гри ігрок, який виграв, представляє касиру всі чеки за придбані фішки (жетони), а також всі фішки (жетони), що засвідчують його виграш. Касир підраховує доходи і витрати

 

Таблиця 10.1

Журнал персоніфікації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів

 

№ з/п  Дата    Серія та № паспорта Прізвище ім'я,

по батькові

особи  Грома-дянство          Зареєстроване

місце проживання    №

ДОВІДЕСИ    Виграш, грн   Виграти, грн  Доход

(позигивна

різнищ гр. 7 та

гр. 8), грн

1          30.09.2007 р.  АЕ№ 212725  ЖукЯків Якович       Громадянин України            м. Суми,

пр. Міру, 142/48        002467            8000    3500    4500

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

\

•<

\

 

 

 

та заповнює «Довідку про виграш в азартні ігри та понесені у зв’язку з отриманням такого виграшу витрати», а чеки погашає штампом і повертає ігроку. Довідка складається у двох примірни-ках і вміщує персоніфіковані дані про ігрока, його виграш і вит-рати та про оподатковуваний доход. Перший примірник довідки видається ігроку, другий — залишається у гральному закладі. Наприкінці робочого дня дані з другого примірника довідки пе-реносяться до журналу персоніфікації фізичних осіб—відвідувачів гральних закладів.

Витрати, пов’язані зі здійсненням діяльності з надання по-слуг у сфері грального бізнесу ( заробітна плата персоналу граль-ного закладу з нарахуваннями, вартість використаних матеріалів, амортизація приміщення та обладнання тощо), відображають як витрати операційної діяльності. Нормативними матеріалами не передбачено конкретних рахунків для відображення таких вит-рат, тому в окремих рекомендаціях з цією метою пропонують використовувати рахунки 23 «Виробництво», 93 «Витрати на збут» або 94 «Інші витрати операційної діяльності». На нашу думку, найбільше підходить для цієї мети рахунок 23 (хоча така діяльність і не є виробництвом у прямому розумінні цього слова).

Фішки та жетони, що використовуються у гральному бізнесі, обліковують на субрахунку 209 «Інші матеріали» (за фактичною вартістю їх придбання) та на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворої звітності» (за номінальною вартістю). Аналітичний облік фішок (жетонів) ведеться за місцями зберігання та за видами.

Формування у бухгалтерському обліку інформації про дохо-ди та витрати підприємства грального бізнесу типу казино має такі особливості:

1)         суму, що надійшла від клієнтів за жетони, до здійснення ними гри не можна вважати доходом, тому що придбані жетони засвідчують лише право на участь у грі, а не використання цього права та одержання відповідної послуги. Крім того, на момент придбання жетонів ще не можна ймовірно оцінити доходи і вит-рати від здійснення операції, оскільки неможливо заздалегідь пе-редбачити результат гри. Отже, цю операцію необхідно відобра-жати як аванси отримані;

2)         при поверненні жетонів на ту суму, яка підтверджена че-ками, на підставі даних РРО відображається повернення отри-маного раніше авансу;

3)         вартість повернених жетонів, яка перевищує суму їх прид-бання, підтверджену чеками, є виграшем ( доходом) клієнта, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб ( у розмірі 30%). Для

 

Облік у гральному бізнесі

підприємства грального закладу сума виграшу клієнта є витратами і повинна відображатися на відповідних рахунках (23, 93 або 94);

4)         різниця між сумою, отриманою від клієнтів за жетони, та сумою повернутих клієнтами жетонів ( як результат виграшу), буде доходом грального закладу від реалізації послуг у сфері грально-го бізнесу;

5)         при виплаті виграшів матеріальними цінностями ( товара-ми) підприємству грального бізнесу для визначення вартості виг-рашу необхідно до купівельної ціни призового товару додати суму податку на доходи фізичних осіб, для чого купівельну вартість товару (з сумою ПДВ) поділити на 0,7 (сума виграшу за мінусом 30% податку з доходу).

Приклад відображення у бухгалтерському обліку господарсь-ких операцій, характерних для грального закладу типу казино, наведено у табл. 10.2.

 

Таблиця

Бухгалтерські проводки за господарськими операціями грального закладу типу казино

 

10.2

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Отримано від постачальника жетони на склад: – купівельна вартість з ПДВ – номінальна вартість            2091 081         631      100 5000

2          Видано жетони зі складу в зал: – облікова вартість – номінальна вартість       2092 082         2091 081            100 5000

3          Списано жетони, непридатні до використання внаслідок фізичного зносу та пошкодження: – облікова вартість – номінальна вартість        23        2092 082         5 250

4          Отримано від відвідувачів плату за вхід до

грального закладу:

– номінальна вартість з ПДВ

– сума податкового зобов’язання з ПДВ   301 703           703 641           360 60

5          Реалізовано жетони відвідувачам за номінальною вартістю      301      681      8000

6          Повернено клієнтами жетони в межах

пред’явлених чеків на їх придбання (вартість

викуплених жетонів)            681      301      5000

7          Нараховано виграш клієнтів у розмірі вартості жетонів, пред’явлених понад суму чеків на їх придбання            23        685      500

 

 

 

Продовження табл. 10.2

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

8          Вирахувано податок з виграшу клієнтів (30% від нарахованого доходу)          685      641      150

9          Виплачено клієнтам виграш за відрахуванням суми утриманого податку з доходу     685      301      350

10        Відображено доход грального закладу від надання послуги грального бізнесу            681      703      3000

11        Відображено поточні витрати грального закладу на надання послуг клієнтам            23        20,66, 65,13...            1000

12        Придбано цінні подарунки для розіграшу матеріальних призів (сума з ПДВ)   281      631      1050

13        Нараховано суму виграшу, який видається товарами      23        685      1500

14        Відображено податок з доходу фізичних осіб (із суми виграшу) 685      641      450

15        Видано матеріальний приз (виграш) клієнту        685      281      1050

16        Списано витрати грального закладу на собівартість реалізованих послуг       903      23        3005

17        Віднесено на фінансові результати грального

закладу:

– доходи від грального бізнесу

– витрати грального закладу           703 791           791 903           3300 3005

10.2.2. Облік доходів і витрат

при організації гри на тоталізаторі

Підприємства грального бізнесу, які організують азартні ігри, розтягнуті у часі, коли проведення витрат учасником гри й одер-жання ним виграшу є подіями різних робочих днів, формування фінансового результату здійснюють дещо по-іншому. Відмінності полягають у тому, що в момент здійснення події, на яку зробле-но ставки (або на дату розіграшу призу), уся сума прийнятих від учасників гри ставок буде визнана доходом (без її зменшення на суму витрат учасників, що виграли). Одночасно вся сума випла-чуваного виграшу відноситься на витрати підприємства, знову ж таки без вирахування суми витрат учасників. До таких під-приємств належать букмекерські контори, організації з прове-дення лотерей, інших видів гри на тоталізаторі. Такі суб’єкти грального бізнесу обов’язково формують призовий фонд, сума

 

Облік у гральному бізнесі

якого відображається у бухгалтерському обліку на субрахунку 704 як вирахування з доходу.

У більшості випадків суб’єкти грального бізнесу, що органі-зовують азартні ігри шляхом приймання ставок на певну подію, яка відбудеться в майбутньому, використовують не жетони чи фішки, а які-небудь документи, що засвідчують право на участь у грі, і є підставою для видачі виграшу. Деякі з них можуть мати номінальну вартість (наприклад, лотерейні білети, картки для гри в тоталізатор), інші її не мають (квитанції про внесення ставок у букмекерських конторах). В обліку їх відображають як інші мате-ріали на субрахунку 209 «Інші матеріали» та позабалансовому ра-хунку 08 «Бланки суворої звітності». Аналітичний облік ведеться за кожним видом таких документів та за місцями їх зберігання.

У букмекерських конторах приймаються ставки від клієнтів на результати майбутньої події. Частіше всього — це спортивні змагання. При прийманні ставок клієнту видається картка, яка є підставою для отримання виграшу після закінчення події, на яку зроблено ставки, і касовий чек. Прийняті ставки у повній сумі визнаються доходом букмекерської контори з одночасним фор-муванням призового фонду (у встановленому відсотку від суми прийнятих ставок). Розмір виграшу кожного з учасників після закінчення змагань залежатиме від кількості правильно зробле-них ставок (кількості ставок, що виграли).

Бухгалтерські проводки з обліку доходів та виплат виграшів у букмекерських конторах наведено у табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Відображення в обліку операцій з прийняття ставок та виплати виграшів у букмекерських конторах

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Отримано кошти від клієнтів на здійснення ставок         301      703      5000

2          Сформовано призовий фонд          704      685      2000

3          Утримано податок з доходів фізичних осіб (з виграшу)   685      641      600

4          Виплачено виграші переможцям після закінчення змагань        685      301      1400

5          Списано на фінансові результати грального

закладу:

– доход від прийнятих ставок

– витрати на виплату виграшів      703 791           791 704           5000 2000

 

 

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Одержано лотерейні квитки від постачальника: – за фактичною вартістю (сума без ПДВ) – на суму податкового кредиту з ПДВ – за номінальною вартістю 2091

641

081      631 631           1000

200

10000

2          Передано квитки розповсюджувачам: – за обліковою вартістю – за номінальною вартістю 2092 082            2091 081         1000 10000

3          Отримано кошти від розповсюджувачів лотерейних квитків за вирахуванням суми комісійної винагороди    301      681      9800

4          Списано реалізовані лотерейні квитки: – за обліковою вартістю – за номінальною вартістю           23            2092 082         1000 10000

5          Визнано доход від лотереї на дату проведення розіграшу           681      703      9800

6          Відображено податкове зобов’язання з ПДВ        703      641      1960

7          Створено призовий фонд для виплати виграшів 704      685      3000

8          Утримано податок на доходи фізичних осіб із суми виграшу     685      641      900

9          Виплачено виграш за мінусом вирахування податку       685      301      2100

10        Відображено інші витрати з проведення лотереї  23        66,65...            300

11        Відображено собівартість проведення лотереї      903      23        1300

12        Списано на фінансові результати грального

закладу:

– доход від проведення лотереї

– витрати з проведення лотереї

– суму призового фонду       703 791 791    791 903 704    7840 1300 3000

Сума податку на додану вартість та податку з доходів фізич-них осіб, вирахувана з виграшу, перераховується до бюджету в звичайному порядку.

 

Облік у гральному бізнесі